Työntekijän palkkaaminen

 

Työnantajan on noudatettava ennen työsopimuksen tekemistä erinäisiä lainsäädännön velvoitteita, jotka rajoittavat työnantajan oikeutta vapaasti valita palkattava työntekijä. Ensinnäkin työnantajan on ennen uuden työntekijän palkkaamista selvitettävä, onko hänellä velvollisuus tarjota työtä jollekin jo työsuhteessa olevalle (lomautetulle tai osa-aikatyöntekijälle) tai aikaisemmin irtisanotulle työntekijälle.
Lue lisää alla olevista linkeistä.

Etuoikeutetut työntekijät.doc

Ilmoitusmenettely.doc

Syrjintä työhönotossa.doc

Kerättävät tiedot ja testit.doc

 

Työsopimuksen tekeminen

 

Määräaikainen vai toistaiseksi voimassaoleva työsopimus?

Työsopimus voidaan tehdä joko toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi. Lähtökohtaisesti työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei muuta ole sovittu. Määräaikaisiksi katsotaan sekä työsopimukset, jotka on sovittu päättyväksi jonain nimenomaisena päivänä, että työsopimukset, joiden päättyminen on sidottu jonkin työn loppuun saattamiseen. Määräaikainen työsopimus voidaan tehdä vain perustellusta syystä.

Määräaikainen työsopimus.doc

 

Työsuhteen keskeiset ehdot

Työnantaja on työsopimuslain mukaan velvoitettu antamaan työtekijälle työsuhteen keskeiset ehdot kirjallisessa muodossa. Helpoiten tämä velvoite täytetään tekemällä työntekijän kanssa kirjallinen työsopimus, jossa kaikki nämä keskeiset asiat sovitaan.
Työsuhteen ehdot kannattaa kirjata sopimukseen tarkasti, mutta liikaa ei kannata työnantajan työnjohto-oikeutta rajata. Kuten jäljempänä ilmenee mm. työntekopaikkaa, työtehtäviä ja työaikaa koskevat ehdot kannattaa muotoilla riittävän väljästi.

Työsuhteen keskeiset ehdot.doc

 

Pakottava lainsäädäntö ja työehtosopimukset

Työlainsäädäntö on laajalti pakottavaa oikeutta. Tämä tarkoittaa sitä, että ellei asiasta ole toisin mainittu, ei lakia huonommista ehdoista voida työntekijän kanssa sopia. Sopimus on tältä osin mitätön, ja ko. tilanteeseen sovelletaan lain säännöstä. Joskus työehtosopimuksella voidaan poiketa laista työntekijän vahingoksi.

Pakottava lainsäädäntö ja työehtosopimukset.doc

 

Etätyöstä sopiminen

Etätyöstä voidaan sopia joko osana alkuperäistä työsopimusta, jolloin työntekijä alun perinkin palkataan etätyöhön, taikka etätyöhön voidaan siirtyä myöhemmin työsuhteen aikana. Etätyöhön siirtyminen työnantajan tiloista on vapaaehtoista sekä työnantajalle että työntekijälle. Etätyöntekijällä ei siten ole ehdotonta oikeutta vaatia etätyöhön pääsyä, eikä työnantaja toisaalta voi pakottaa työntekijää etätyöhön.
Etätyöjärjestelyä koskeva sopimus on hyvä tehdä kirjallisesti.

Etätyöstä sopiminen.doc

 

Salassapitoa ja kilpailukieltoa koskevista sopimuksista työsuhteessa

Usein työnantajan edut voidaan riittävästi turvata salassapitoa koskevalla sopimuksella, jolla ulotetaan työntekijän velvollisuus olla ilmaisematta työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksia työsuhteen jälkeiseen aikaan.

Kilpailukieltoa ja salassapitoa koskevista sopimuksista työsuhteessa.doc