Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet

 

Työsopimuslain mukaan työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelystä johtuvista syistä.
Perustetta irtisanomiseen ei ole kuitenkaan silloin, kun työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka tämän toimintaedellytykset eivät ole vastaavana aikana muuttuneet; tai töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä.

Taloudellisista ja tuotannollisista irtisanomisperusteista.doc

 

Lomauttaminen

Lomauttamisella tarkoitetaan työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen pysyessä kuitenkin voimassa. Lomauttaminen voi tapahtua joko määräajaksi tai toistaiseksi. Lomauttaminen voidaan toteuttaa kokoaikaisesti tai osittaisena.

Työnantaja voi yksipuolisella määräyksellä lomauttaa työntekijän, jos työnantajalla on oikeus irtisanoa työsopimus taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.

Työnantaja voi lomauttaa työntekijän myös, jos työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta.

Lomauttaminen.doc

 

Osa-aikaistaminen

Työnantaja voi yksipuolisesti muuttaa työsuhteen osa-aikaiseksi taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisanomisperusteilla (kts. irtisanominen). Työsuhteen osa-aikaistaminen tarkoittaa vuorokautisen tai viikoittaisen työajan pysyvää lyhentämistä. Työnantaja voi lyhentää esimerkiksi sovitun 40 tunnin viikkotyöajan 30 tuntiin. Työnantaja voi lyhentää myös osa-aikatyössä olevan työntekijän sovittua työaikaa vielä lyhyemmäksi.
Työnantajan on noudatettava työsuhteen yksipuolisessa osa-aikaistamisessa irtisanomisaikaa. Osa-aikaistaminen tulee voimaan irtisanomisajan päättymisestä lukien. Yhteistoimintalain piiriin kuuluvissa yrityksissä työnantajan on lisäksi neuvoteltava työsuhteen osa-aikaistamisesta ennen päätöksentekoa.
Mikäli lyhennystarve on tilapäistä, se voidaan toteuttaa lomauttamalla noudattaen 14 päivän lomautusilmoitusaikaa. (kts. lomauttaminen).

 

Yhteistoimintamenettely työvoimaa vähennettäessä

Yhteistoimintavelvoitteet yrityksen ja sen henkilöstön välillä perustuvat yhteistoimintalakiin. Lain tavoitteena on lisätä aitoa yhteistoimintaa yrityksessä. Käytännössä lain noudattaminen tarkoittaa sitä, että yt-menettelyn piiriin kuuluvaa asiaa ei saa ratkaista ennen kuin yt-velvoitteet on täytetty. Tämän varmistamiseksi laissa on useita menettelyn sisältöä, muotoa ja määräaikoja koskevia säännöksiä.

Yhteistoimintaneuvottelut työvoimaa vähennettäessä.doc