Työsuhteen päättäminen

 

Määräaikaisen työsopimuksen päättyminen

Määräaikainen työsopimus lakkaa silloin, kun sovittu työ tai työkausi päättyy. Sopimuksen lakkaaminen ei edellytä kummaltakaan osapuolelta irtisanomista eikä muita vastaavia toimenpiteitä. Ellei sopimuksen kestoaikaa ole sidottu kalenteriaikaan ja sopimuksen päättyminen riippuu seikasta, joka ei ole työntekijän tiedossa, työnantajan on ilmoitettava työntekijälle työsopimuksen lakkaamisesta viipymättä päättymisajankohdan tultua työnantajan tietoon.

Määräaikaisen työsopimuksen päättyminen.doc

 

Irtisanoutuminen

Irtisanominen liittyy toistaiseksi voimassa oleviin työsopimuksiin. Määräaikaista työsopimusta ei voida irtisanoa, ellei siitä ole nimenomaisesti sovittu työsopimuksessa.
Sekä työnantaja että työntekijä voivat irtisanoa työsopimuksen päättymään irtisanomisajan kuluttua, mutta vain työnantaja tarvitsee irtisanomiselleen lain mukaisen perusteen. Työntekijän ei tarvitse perustella irtisanoutumistaan, mutta hänenkin on noudatettava irtisanomisaikaa.

Irtisanoutuminen.doc

 

Irtisanominen

Työsopimuslain mukaan työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelystä johtuvista syistä.

Irtisanominen taloudellisista ja tuotannollisista syistä.doc

Irtisanominen työntekijastä johtuvilla syillä.doc

 

Koeaikapurku

Koeaikapurun perusteella työsuhde päättyy heti. Siihen ei tarvita erityisiä perusteita. Riittävää on, että koeajasta on sovittu ja että purku tapahtuu koeajan kuluessa. Koeaikaehto voidaan ottaa sekä toistaiseksi voimassa oleviin että määräaikaisiin työsopimuksiin. Koeaikapurkua ei voida käyttää ennen työnteon alkamista.

Koeaikapurku.doc

 

Purkaminen

Työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudattamatta irtisanomisaikaa vain erittäin painavasta syystä. Työnantaja saa purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, jos työntekijä rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavalla tavalla, ettei työnantajalta kohtuudella voida edellyttää sopimussuhteen jatkamista sovitun työkauden loppuun tai edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Purkaminen.doc

 

Työsopimuksen purkautuminen

Työsopimuslain mukaan työnantaja voi pitää työsopimusta purkautuneena silloin, kun työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana poissaololleen pätevää syytä. Työnantaja voi tällöin katsoa työsuhteen päättyneeksi ensimmäisestä poissaolopäivästä lukien. Vastaava oikeus on työntekijällä silloin, kun työnantaja on ollut poissa vähintään seitsemän päivää.

Työsopimuksen purkautuminen.doc

 

Sopimus työsuhteen päättämisestä

Työsuhteen päättämisestä voidaan työnantajan ja työntekijän välillä sopia. Sopimus merkitsee sitä, että työnantaja ja työntekijä ovat työsuhteen päättymisestä samaa mieltä. Jos asiasta sovitaan, päättämisperuste ei tule lainkaan oikeuden harkittavaksi. Tämä edellyttää kuitenkin, että sopimus on siten virheetön, että työntekijää ei ole lainvastaisella tavalla esimerkiksi pakotettu sopimuksen allekirjoittamiseen.

Työsopimuksen päättämisestä sopiminen.doc

 

Eläkeiän saavuttaminen

Työntekijän työsuhde päättyy ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana työntekijä täyttää 68 vuotta, jolleivät työnantaja ja työntekijä sovi työsuhteen jatkamisesta. Työsopimus päättyy siis automaattisesti ilman nimenomaista päättämistointa.
Työsuhteen jatkaminen 68 ikävuoden jälkeen edellyttää aina sopimista. Sopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi. Mikäli työnantaja ja työntekijä sopivat työsuhteen määräaikaisesta jatkamisesta 68 ikävuoden jälkeen, ei määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen edellytetä perusteltua syytä.

Eroamisikä.doc

 

Työtodistus

Työnantajan on työsuhteen päättyessä annettava työntekijälle todistus työsuhteen kestoajasta ja työtehtävien laadusta, jos työntekijä pyytää työtodistusta. Jos työntekijä nimenomaisesti pyytää, todistukseen on merkittävä myös työsuhteen päättymisen syy. Edelleen työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä todistuksessa on mainittava arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä.

Työtodistus.doc