200_283_Yritysten todellinen verojalanjälki.jpg

Yritysten todellinen verojalanjälki

Veroselvitys yritysten jättämästä verojalanjäljestä kotikunnan, Uudenmaan ja koko Suomen kannalta.

Tilastokeskuksen alueellisen yritystoimintatilaston mukaan Uudellamaalla toimi alkutuotannon ulkopuolella yhteensä 104 930 yritystoimipaikkaa vuonna 2016. Suomen kaikista yritystoimipaikoista Uudellamaalla sijaitsi kolmasosa, mutta toimipaikkojen työllisyydestä maakunnan osuus oli 38 prosenttia ja liikevaihdosta 47 prosenttia. (Helsingin seudun kauppakamari 22.2.2018)

 

Yritysten generoimat verot ja lakisääteiset maksut Uudenmaan yritystoimipaikoissa

Yritysten verojalanjälki Uudellamaalla


 

Etusivu_Kyberturvallisuus-2016.jpg

 

 

Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat


Selvityksessä tutkitaan suomalaisten yritysten käsityksiä niihin kohdistuvista kyberuhista ja niihin varautumisesta ja tavoitteena on tukea ja kehittää yritysten omaa riskienhallintatyötä. Erityisesti selvitys keskittyy vastaajayrityksiin kohdistuviin tunkeutumisuhkiin. Selvitys on osa kauppakamarijärjestön yritysturvallisuus-toimintaa.

 

Lataa PDF:  Kyberturvallisuus 2016

Lisätietoja: Panu Vesterinen, panu.vesterinen@chamber.fi

 


 

 

_kansi_Mamu_2016.jpg

 

Kauppakamarin teesejä maahanmuuttoon liittyvistä yrityspalveluista, työllistymisestä ja kotoutumisesta 2016

Yritykset tuntevat huonosti maahanmuuttoon ja ulkomaiseen työvoimaan liittyvät velvoitteet ja olemassa olevat viranomaispalvelut. Palvelut ovat usein hyvin organisoituja, mutta suuri ongelma on se, että eri viranomaisten tuottamat palvelut toimivat toisistaan irrallaan.

Julkaisuun

 

Lataa PDF: Teesit maahanmuuttoon liittyvistä asioista

Lisätietoja: Markku Lahtinen, markku.lahtinen@chamber.fi

 


 

 

175px_Uudenmaan-kasvuyrittäjyys.jpg

 


Uudenmaan kasvuyrittäjyys


Raportti Uudenmaan kasvuyrityksistä kyselytutkimusten ja hallinnollisten tilastoaineistojen valossa. Kansantalouden tilinpidon tiedot osoittavat, että maamme bruttokansantuote bkt supistui 1,2 prosenttia vuonna 2013, eikä lähivuosille ole odotettavissa merkittävää kasvua.

Lataa PDF:  Uudenmaan kasvuyrittäjyys 2014

Lisätietoja: Marko Silen, marko.silen@chamber.fi

 


 

 

175_Kyberturvallisuus.jpg

 

Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat


Selvityksessä tutkitaan suomalaisten yritysten käsityksiä niihin kohdistuvista kyberuhista ja niihin varautumisesta ja tavoitteena on tukea ja kehittää yritysten omaa riskienhallintatyötä. Erityisesti selvitys keskittyy vastaajayrityksiin kohdistuviin tunkeutumisuhkiin. Selvitys on osa kauppakamarijärjestön yritysturvallisuus-toimintaa.

Lataa PDF:  Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2015

Lisätietoja: Marko Silen, marko.silen@chamber.fi

 


 

Palvelusetelit ja palvelusetelityyppiset 
järjestelmät julkisella alalla

 

 

_Palvelusetelit-ja-palvelusetelityyppiset-järjestelmät.jpg

Raportin tarkoituksena on tarjota ajantasaista tietoa julkisesti tuetuista kohdennetuista maksuvälineistä, joilla voidaan ostaa yksityisesti tuotettuja palveluja, ja joilla edistetään kansalaisten arjessa selviytymistä ja terveyttä. Mielenkiinnon kohteina ovat kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelijärjestelmä, Kansaneläkelaitos KELAn sairaanhoitokorvausjärjestelmä ja lasten päivähoitoon liittyvä yksityisen hoidon tuki. Raportissa kuvataan myös kotitalousvähennysjärjestelmää etenkin hoiva- ja hoitotöiden osalta.

 

Lataa PDF:  Palvelusetelit ja palvelutyyppiset järjestelmät julkisella alalla

Lisätietoja: Marko Silen, marko.silen@chamber.fi

 


 

 

175_Suurten-kuntien-hankinnat-2014.jpg

Suurten kuntien hankinnat 2014

Selvitykseen on koottu kuvaus voimassa olevasta hankintalainsäädännöstä ja käynnistyneestä lainsäädännön uudistustyöstä. Samalla kuvataan julkisten hankintojen tilastollista suuruutta ja rakennetta koko Suomessa sekä muissa EU-maissa komission teettämästä ja julkisten hankintojen sähköinen ilmoituskanava HILMAn tilastojen pohjalta.

Lataa PDF:  Suurten kuntien hankinnat 2014

Lisätietoja: Marko Silen, marko.silen@chamber.fi

 


 

 

175px_Selvitys-Valinnanvapaudesta-1.jpg

Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa

Selvitys valinnanvapauden ja asiakasvalinnan malleista perustuu Ruotsin ja Tanskan kokemuksiin. Selvitys on toteutettu perehtymällä käytettävissä olevaan aineistoon ja haastattelemalla asiaa tuntevia henkilöitä. Ruotsin osuudessa kuvataan valinnanvapautta edistävää lainsäädäntöä ja malleja. Tanskan osuudessa keskitytään nykyiseen vapaavalintatodistukseen ja sitä edeltävään palvelutodistukseen. Lopuksi tarkastellaan valinnanvapauden laajentamista Suomessa.

Lataa PDF: Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa

Lisätietoja: Marko Silen, marko.silen@chamber.fi

 


 

Esiselvitys: HERIEC-palvelun käynnistämismahdollisuuksista 
20.1.–30.9.2013

"Helsinki Region Immigrant Employment Counsil"

 

175px_Heriec_esiselvitys.jpg

Helsingin seudun kauppakamarin ja metropolialueen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen (Helsinki Education Research Area HERA) selvityksessä tutkitaan mahdollisuutta perustaa seudullinen palvelu, jonka tehtävänä edistää korkeakoulutettujen kansainvälisten osaajien työllistymistä.

Selvitystyön yhtenä mallina käytetään Kanadassa Torontossa toteutettua palvelua, jossa eri viranomaistahot, kaupungit ja yksityissektorin toimijat kokoava päivänvarjo-organisaatio edistää korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työelämään integroitumista, kehittää ja koordinoi yrityspalveluja sekä osallistuu työperäistä maahanmuuttoa koskevaan politiikkakeskusteluun. Selvityksessä ehdotettiin työnantaja- ja yhteistyöpalvelun Helsinki Region Immigrant Employment Councilin (HERIEC) perustamista.

Lataa PDF:  Esiselvitys HERIEC-palvelun käynnistämismahdollisuuksista

Lisätietoja: Markku Lahtinen, markku.lahtinen@chamber.fi

 


 

 

200_ICT_selvitys_2013.jpg

Selvitys pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 2013

Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan tarpeista toteutettiin viidennen kerran. Tietotekniikan ja siihen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien merkitys yritysten kilpailukykyyn on hyvin ratkaiseva, sillä tuottavuudesta valtaosa syntyy uuden teknologian hyödyntämisen kautta. Tänä päivänä käytännössä jokaisella pk-yrityksellä on mahdollisuus hankkia itselleen uusinta teknologiaa ilman, että kustannukset tai tietotekniikan saatavuus muodostavat merkittävää estettä.

Lataa PDF:  Selvitys pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta

Lisätietoja: Markku Lahtinen, markku.lahtinen@chamber.fi

 


 

 

200_Eläkeikäiset-työmarkkinoilla-ja-+50_ikäisten-työllistyminen_kansi.jpg

Eläkeikäiset työmarkkinoilla ja +50-ikäisten työllistyminen

Julkaisu Eläkeikäiset työmarkkinoilla ja +50-ikäisten työllistyminen on Suomen itsenäisyyden juhlarahaston ja Helsingin seudun kauppakamarin toteuttama. Tiedot kerättiin kyselyllä eläkeikäisten työmarkkinatilanteesta sekä yli 50-vuotiaiden työllistymisestä. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa tekijöitä, jotka tällä hetkellä mahdollistavat tai toisaalta estävät eläkeikäisen palkkaamisen. Kyselyssä oli oma osionsa lisäksi yli 50 -vuotiaiden työllistymisestä.

Kyselyn teemat olivat eläkeikäisten työllistymisen nykytilanteen kartoittaminen, palkkaamisen kannustimien selvittäminen, millaiset työmarkkinat ovat eläkeikäisille ja millaisia toimivia ja hyviksi koettuja malleja eläkeikäisten palkkaamisessa on.

Lataa PDF:  Eläkeikäiset työmarkkinoilla ja +50-ikäisten työllistyminen

Lisätietoja: Markku Lahtinen, markku.lahtinen@chamber.fi

 


 

 

175px_Pk_yrityksen-ympäristövastuut.jpg

Pk-yritysten ympäristövastuut:
Tunnista, varaudu ja hanki kilpailuetua!


Ympäristölainsäädäntö on monialainen ja nopeasti muuttuva kokonaisuus. Lakisääteiset velvoitteet ympäristövastuiden hallinnassa -osiossa käsitellään ympäristölainsäädännön keskeisimpiä lupavastuita ja velvoitteita erityisesti pk-yritysten näkökulmasta.
Vapaaehtoiset toimet ympäristövastuiden hallinnassa -osiossa käsitellään sitä, kuinka kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti nyky-yhteiskunnan tarpeet tulisi tyydyttää niin, etteivät tulevien sukupolvien elin- ja toimeentulomahdollisuudet vaarantuisi.

Lataa PDF:  Pk-yritysten ympäristövastuut: Tunnista, varaudu ja hanki kilpailuetua!

Julkaisuun

 


 

Kauppakamarin teesejä ja suosituksia ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta ja työperäisestä maahanmuutosta

 

200px_Kauppakamarin-teesit_.jpg

 

Julkaisuun

Työvoiman saatavuus on yritysten tärkein sijaintipaikkapäätöksiin vaikuttava tekijä. Uhka osaavan työvoiman niukkuudesta ensinnäkin rajoittaa ratkaisevasti yritysten kasvumahdollisuuksia kotimaan markkinoilta käsin.

Lataa PDF:  Kauppakamarin teesejä ja suosituksia ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta ja työperäisestä maahanmuutosta

Lisätietoja: Markku Lahtinen, markku.lahtinen@chamber.fi