Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

 

Business community and hybrid threats 2018

Business community and hybrid threats 2018

The aim of the Business Community and Hybrid Threats report was to study how the business community and its companies here in Finland see and understand hybrid threats; what kind of phenomena are hybrid threats and hybrid influencing; how are companies targeted with hybrid threats and activity, and how are the local companies preparing against such threats.

Additional details: Panu Vesterinen, panu.vesterinen@chamber.fi

 

 

 

 


Elinkeinoelämä ja hybridivaikuttaminen -tutkimus


Elinkeinoelämä ja hybridivaikuttaminen 2018

Selvityksen tavoitteena on tutkia miten yritykset ymmärtävät hybridiuhat, millainen ilmiö hybridivaikuttaminen on, kuinka hybridiuhkat kohdistuvat yrityksiin ja miten yritykset ovat varautuneita näihin.

Hybridivaikuttaminen on laaja ja kehittyvä käsite. Vaikuttamista voidaan ohdistaa esimerkiksi poliittiseen päätöksentekoon, viranomaisten toimintaan ja elinkeinoelämään tai kaikkiin samanaikaisesti.

 

 

Lisätietoja: Panu Vesterinen, panu.vesterinen@chamber.fi


 

Yritysten todellinen verojalanjälki

Yritysten todellinen verojalanjälki

Veroselvitys yritysten jättämästä verojalanjäljestä kotikunnan, Uudenmaan ja koko Suomen kannalta.

Tilastokeskuksen alueellisen yritystoimintatilaston mukaan Uudellamaalla toimi alkutuotannon ulkopuolella yhteensä 104 930 yritystoimipaikkaa vuonna 2016. Suomen kaikista yritystoimipaikoista Uudellamaalla sijaitsi kolmasosa, mutta toimipaikkojen työllisyydestä maakunnan osuus oli 38 prosenttia ja liikevaihdosta 47 prosenttia. (Helsingin seudun kauppakamari 22.2.2018)

 

 


 

 

Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2016

 

Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat

Selvityksessä tutkitaan suomalaisten yritysten käsityksiä niihin kohdistuvista kyberuhista ja niihin varautumisesta ja tavoitteena on tukea ja kehittää yritysten omaa riskienhallintatyötä. Erityisesti selvitys keskittyy vastaajayrityksiin kohdistuviin tunkeutumisuhkiin. Selvitys on osa kauppakamarijärjestön yritysturvallisuus-toimintaa.

 

 

 

Lisätietoja: Panu Vesterinen, panu.vesterinen@chamber.fi


 

Kauppakamarin teesejä maahanmuuttoon liittyvistä yrityspalveluista, työllistymisestä ja kotoutumisesta 2016

 

Kauppakamarin teesejä maahanmuuttoon liittyvistä yrityspalveluista, työllistymisestä ja kotoutumisesta 2016

Yritykset tuntevat huonosti maahanmuuttoon ja ulkomaiseen työvoimaan liittyvät velvoitteet ja olemassa olevat viranomaispalvelut. Palvelut ovat usein hyvin organisoituja, mutta suuri ongelma on se, että eri viranomaisten tuottamat palvelut toimivat toisistaan irrallaan.

Julkaisuun 

Lisätietoja: Markku Lahtinen, markku.lahtinen@chamber.fi


 

Uudenmaan kasvuyrittäjyys

Uudenmaan kasvuyrittäjyys

Raportti Uudenmaan kasvuyrityksistä kyselytutkimusten ja hallinnollisten tilastoaineistojen valossa. Kansantalouden tilinpidon tiedot osoittavat, että maamme bruttokansantuote bkt supistui 1,2 prosenttia vuonna 2013, eikä lähivuosille ole odotettavissa merkittävää kasvua.

 

 

 

 


Lisätietoja: Marko Silen, marko.silen@chamber.fi


 

Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2015

Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat

Selvityksessä tutkitaan suomalaisten yritysten käsityksiä niihin kohdistuvista kyberuhista ja niihin varautumisesta ja tavoitteena on tukea ja kehittää yritysten omaa riskienhallintatyötä. Erityisesti selvitys keskittyy vastaajayrityksiin kohdistuviin tunkeutumisuhkiin. Selvitys on osa kauppakamarijärjestön yritysturvallisuus-toimintaa.

Selvitys

 

 

Lisätietoja: Marko Silen, marko.silen@chamber.fi


 

 

Palvelusetelit ja palvelusetelityyppiset järjestelmät julkisella alalla

Palvelusetelit ja palvelusetelityyppiset 
järjestelmät julkisella alalla

Raportin tarkoituksena on tarjota ajantasaista tietoa julkisesti tuetuista kohdennetuista maksuvälineistä, joilla voidaan ostaa yksityisesti tuotettuja palveluja, ja joilla edistetään kansalaisten arjessa selviytymistä ja terveyttä. Mielenkiinnon  kohteina ovat kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelijärjestelmä, Kansaneläkelaitos KELAn sairaanhoitokorvausjärjestelmä ja lasten päivähoitoon liittyvä yksityisen hoidon tuki. Raportissa kuvataan myös kotitalousvähennysjärjestelmää etenkin hoiva- ja hoitotöiden osalta.

 

Lisätietoja: Marko Silen, marko.silen@chamber.fi


 

 

Suurten kuntien hankinnat

Suurten kuntien hankinnat 2014

Selvitykseen on koottu kuvaus voimassa olevasta hankintalainsäädännöstä ja käynnistyneestä lainsäädännön uudistustyöstä. Samalla kuvataan julkisten hankintojen tilastollista suuruutta ja rakennetta koko Suomessa sekä muissa EU-maissa komission teettämästä ja julkisten hankintojen sähköinen ilmoituskanava HILMAn tilastojen pohjalta.

 

 

 

Lisätietoja: Marko Silen, marko.silen@chamber.fi


Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa

175px_Selvitys-Valinnanvapaudesta-1.jpgSelvitys valinnanvapauden ja asiakasvalinnan malleista perustuu Ruotsin ja Tanskan kokemuksiin. Selvitys on toteutettu perehtymällä käytettävissä olevaan aineistoon ja haastattelemalla asiaa tuntevia henkilöitä. Ruotsin osuudessa kuvataan valinnanvapautta edistävää lainsäädäntöä ja malleja. Tanskan osuudessa keskitytään nykyiseen vapaavalintatodistukseen ja sitä edeltävään palvelutodistukseen. Lopuksi tarkastellaan valinnanvapauden laajentamista Suomessa.

 

 

 

Lisätietoja: Marko Silen, marko.silen@chamber.fi


Esiselvitys: HERIEC-palvelun käynnistämismahdollisuuksista 
20.1.–30.9.2013

"Helsinki Region Immigrant Employment Counsil"

Helsingin seudun kauppakamarin ja metropolialueen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen (Helsinki Education Research Area HERA) selvityksessä tutkitaan mahdollisuutta perustaa seudullinen palvelu, jonka tehtävänä edistää korkeakoulutettujen kansainvälisten osaajien työllistymistä.

Selvitystyön yhtenä mallina käytetään Kanadassa Torontossa toteutettua palvelua, jossa eri viranomaistahot, kaupungit ja yksityissektorin toimijat kokoava päivänvarjo-organisaatio edistää korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työelämään integroitumista, kehittää ja koordinoi yrityspalveluja sekä osallistuu työperäistä maahanmuuttoa koskevaan politiikkakeskusteluun. Selvityksessä ehdotettiin työnantaja- ja yhteistyöpalvelun Helsinki Region Immigrant Employment Councilin (HERIEC) perustamista.

Lataa PDF: 

Esiselvitys HERIEC-palvelun käynnistämismahdollisuuksista

 

Lisätietoja: Markku Lahtinen, markku.lahtinen@chamber.fi


Selvitys pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 2013

 

200_ICT_selvitys_2013.jpg

Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan tarpeista toteutettiin viidennen kerran. Tietotekniikan ja siihen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien merkitys yritysten kilpailukykyyn on hyvin ratkaiseva, sillä tuottavuudesta valtaosa syntyy uuden teknologian hyödyntämisen kautta. Tänä päivänä käytännössä jokaisella pk-yrityksellä on mahdollisuus hankkia itselleen uusinta teknologiaa ilman, että kustannukset tai tietotekniikan saatavuus muodostavat merkittävää estettä.

 

 

 

Lisätietoja: Markku Lahtinen, markku.lahtinen@chamber.fi


Eläkeikäiset työmarkkinoilla ja +50-ikäisten työllistyminen

200_Eläkeikäiset-työmarkkinoilla-ja-+50_ikäisten-työllistyminen_kansi.jpg

 

Julkaisu Eläkeikäiset työmarkkinoilla ja +50-ikäisten työllistyminen on Suomen itsenäisyyden juhlarahaston ja Helsingin seudun kauppakamarin toteuttama. Tiedot kerättiin kyselyllä eläkeikäisten työmarkkinatilanteesta sekä yli 50-vuotiaiden työllistymisestä. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa tekijöitä, jotka tällä hetkellä mahdollistavat tai toisaalta estävät eläkeikäisen palkkaamisen. Kyselyssä oli oma osionsa lisäksi yli 50 -vuotiaiden työllistymisestä.

Kyselyn teemat olivat eläkeikäisten työllistymisen nykytilanteen kartoittaminen, palkkaamisen kannustimien selvittäminen, millaiset työmarkkinat ovat eläkeikäisille ja millaisia toimivia ja hyviksi koettuja malleja eläkeikäisten palkkaamisessa on.

Lisätietoja: Markku Lahtinen, markku.lahtinen@chamber.fi


Pk-yritysten ympäristövastuut:
Tunnista, varaudu ja hanki kilpailuetua!

 

175px_Pk_yrityksen-ympäristövastuut.jpg

Ympäristölainsäädäntö on monialainen ja nopeasti muuttuva kokonaisuus. Lakisääteiset velvoitteet ympäristövastuiden hallinnassa -osiossa käsitellään ympäristölainsäädännön keskeisimpiä lupavastuita ja velvoitteita erityisesti pk-yritysten näkökulmasta.
Vapaaehtoiset toimet ympäristövastuiden hallinnassa -osiossa käsitellään sitä, kuinka kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti nyky-yhteiskunnan tarpeet tulisi tyydyttää niin, etteivät tulevien sukupolvien elin- ja toimeentulomahdollisuudet vaarantuisi.

 

 

 

Lataa PDF: 

Pk-yritysten ympäristövastuut: Tunnista, varaudu ja hanki kilpailuetua!

 

Julkaisuun


Kauppakamarin teesejä ja suosituksia ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta ja työperäisestä maahanmuutosta

 

200px_Kauppakamarin-teesit_.jpg

 

Julkaisuun

Työvoiman saatavuus on yritysten tärkein sijaintipaikkapäätöksiin vaikuttava tekijä. Uhka osaavan työvoiman niukkuudesta ensinnäkin rajoittaa ratkaisevasti yritysten kasvumahdollisuuksia kotimaan markkinoilta käsin.

 

 

 

Lataa PDF: 

Kauppakamarin teesejä ja suosituksia ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta ja työperäisestä maahanmuutosta

Lisätietoja: Markku Lahtinen, markku.lahtinen@chamber.fi