Kirsi Parnila on Helsingin seudun kauppakamarin lakimies.

Hallituksen 20.3.2020 päättämät toimet työlainsäädäntöön

Hallitus päätti 20.3.2020 useista toimenpiteistä yritysten maksuvalmiuden sekä palkansaajien, yksinyrittäjien ja freelancereiden toimeentulon turvaamiseksi.

Toimet ovat määräaikaisia, ja niiden nyt päätetty kesto on kolme kuukautta. Työlainsäädännön muutokset koskevat kaikkia yrityksiä ja järjestöjä. Osa toimenpiteistä edellyttää kuitenkin vielä eduskunnan hyväksymistä.

Monet työehtosopimusosapuolet ovat jo sopineet väliaikaisia muutoksia työehtosopimuksiin. Muun muassa lomautusilmoitusaikoja on alakohtaisesti lyhennetty.

Valmisteltavat työlainsäädännön joustot

 1. Yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lomautustilanteessa lyhennetään 5 päivään nykyisestä 14 päivästä tai 6 viikosta. Neuvotteluesitys (yt-kutsu) on annettava jatkossakin 5 päivän ilmoitusajalla. Tämän lisäksi neuvotteluja käydään siis nyt esitetty 5 päivää. Lomautusilmoitusaika esitetään lyhennettäväksi niin ikään 5 päivään.
  Neuvottelukutsusta lomautuksen alkuun kuluisi jatkossa siis 5+5+5 eli 15 kalenteripäivää.
 2. Lomautusoikeus laajennetaan koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Lomautustilanteessa työntekijälle tulee oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta.
 3. Täsmennetään mahdollisuutta lomauttaa ennen yt-neuvottelujen päättymistä (YTL 60§). Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat yhtä mieltä siitä, että koronaviruksesta aiheutuva yrityksen tuotteiden tai palveluiden kysynnän äkillinen ja voimakas heikkeneminen, jonka seurauksena yritykselle syntyy tarve lomauttaa merkittävä osa yrityksen työntekijöistä, muodostaa YTL 60 §:ssä säädetyn poikkeustilanteen. Arvio tehdään tapauskohtaisesti. Kun perusteita poiketa yt-velvoitteista ei enää ole, työnantajan on viivytyksettä käynnistettävä yt-neuvottelut.
 4. Sallitaan koeaikapurku myös tuotannollisella ja taloudellisella perusteella. Samalla säädetään, että koeaikapurussa ei tule työttömyysturvan karenssia eikä omavastuupäiviä.
 5. Takaisinottovelvollisuus pidennetään 9 kuukauteen, jos työntekijä on irtisanottu koronatilanteen vuoksi toteutettujen määräaikaisten työlainsäädännön muutosten aikana.

Palkansaajien työttömyysturvaa parannetaan

Vastapainoksi yrityksille suunnatuille joustoille hallitus päätti palkansaajien työttömyysturvan parantamisesta.

 1. Työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan. Työttömyysturvan enimmäisaika ei kulu lomautusten aikana.
 2. Työntekijällä on oikeus työttömyyspäivärahaan myös silloin, kun lomautuksesta on sovittu.
 3. Työssäoloehtoa lyhennetään seuraavasti: jos työssäoloehto ei muutoin täyty, työssäoloehto on 13 viikkoa niissä työsuhteissa, jotka ovat alkaneet 1.1.2020 tai sen jälkeen.
 4. Lisäksi sujuvoitetaan työttömyysetuuden maksatusta. Valtio myös varautuu tukemaan vuoden 2020 aikana 20 miljoonalla eurolla työttömyyskassojen toimintaa erikseen sovittavien periaatteiden mukaan.

Yrittäjien ja freelancereiden toimeentulo turvataan

Hallitus päätti helpottaa myös freelancereiden ja yksinyrittäjien pääsyä työttömyysturvan piiriin yritysmuodosta riippumatta. Yritystoiminnan edellytysten tilapäisluonteinen heikentyminen koronan vuoksi on peruste arvioida yritystoiminta työllistävyydeltään sivutoimiseksi yritystoiminnaksi. Sivutoimisen yritystoiminnan perusteella henkilöllä on oikeus työttömyysetuuteen. Päätoimisesti työllistyneen yrittäjän työttömyysetuuden saaminen ei edellyttäisi yritystoiminnan lopettamista.

Muutos ei erottele eri yhtiömuodoissa harjoitettua yritystoimintaa, mikä turvaa poikkeusoloissa yrittäjien yhdenvertaisuuden. Yrittäjän oma ilmoitus riittää, mikä vähentää selvitystyön ja harkinnan tarvetta työ- ja elinkeinotoimistoissa.

Työttömyysturvalakiin tehtävä muutos on määräaikainen.

Kirsi Parnila
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Lisäarvoa hallitustyöskentelyyn ulkopuolisista jäsenistä

On tavanomaista ja ymmärrettävääkin, että hallitukseen nimitetään pienyrityksen toiminnan alkuvaiheessa yrittäjän perheenjäseniä ja muita läheisiä...

Neuvontapalvelut: Yhdistyslakiin käytännön toimintaa helpottavia muutoksia

Liittymisasioiden delegointi toimihenkilölle Jatkossa yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että hallitus voi delegoida jäseneksi ottamista koskevan...

Viikon kysymys: yhtiön toimitusjohtaja hallituksessa

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.