Hyödynnä EU:n kauppasopimuksia ja säästä tullimaksuissa

EU:lla on kauppasopimuksia noin kuudenkymmenen unionin ulkopuolisen maan kanssa. Yritykset eivät kuitenkaan ole aina tietoisia sopimuksista ja niiden tuomista eduista.

Kauppasopimukset joko poistavat tavaroiden kauppaa koskevat tullit tai laskevat niitä merkittävästi. Yritykset eivät kuitenkaan automaattisesti välty tullimaksuilta. Hyödyntääkseen EU:n kauppasopimusten mahdollistamat säästöt yritysten viennin on täytettävä kolme perusehtoa.

  1. Vientituote sisältyy EU:n kauppasopimukseen. Yleisesti ottaen EU:n uusimmat kauppasopimukset kattavat lähes kaikki teollisuus- ja maataloustuotteet sekä elintarvikkeet.
  2. Tuote on EU:n tai sopimuskumppanimaan alkuperää. Se on toisin sanoen kokonaan tuotettu tai riittävästi jalostettu joko EU:ssa tai sopimuskumppanimaassa.
  3. Tuotteen mukana on alkuperäselvitys.

Ehto 1: Sisältyvätkö tuotteet EU:n kauppasopimukseen?

EU:n kauppasopimukset poistavat tullit lähes kaikilta tuotteilta tai alentavat tulleja merkittävästi. Tullimaksujen tarkat määrät ja mahdolliset tullinalennuksia koskevat siirtymäajat vaihtelevat sopimuksittain.

EU:n markkinoillepääsytietokannasta voi tarkistaa, kuuluuko yrityksen tuote kauppasopimuksien piiriin sekä nähdä tuotteen tullitason. Tuotteen tullinimikkeen on oltava tiedossa, jotta se löytyy tietokannasta. Nimike (harmonisoidun nimikkeistön HS-koodi) on sama numerokoodi, jota yritys käyttää täyttäessään tuonti- ja vientiselvityksiä.
Tilanteissa, joissa tuotteen tullinimike ei ole tiedossa, voi yhteyttä ottaa Tullineuvontaan tai selvittää asia Tullin internetsivuilta. Myös EU:n komission TARIC-tietokantaa voi käyttää apuvälineenä tullinimikkeen selvittämisessä.

Ehto 2: Onko tuotteen alkuperä EU:sta tai sopimuskauppamaasta?

Vientituote voi täyttää alkuperävaatimuksen kahdella eri tavalla:

  • Tuote on kokonaan tuotettu EU:ssa tai sopimuskumppanimaassa (esim. maataloustuotteet).
  • Tuote on riittävissä määrin valmistettu EU:ssa tai sopimuskumppanimaassa.

Kriteerit voi yleensä tarkistaa EU:n kauppasopimuksista löytyvistä tuotekohtaisista luettelosäännöistä, joihin riittävän valmistuksen ehdot on sisällytetty.

Myös Tullineuvonta auttaa tuotteen alkuperän määrittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Useimmissa tapauksissa tuote on riittävissä määrin valmistettu ja näin ollen oikeutettu tullietuuskohteluun eli poistettuun tai alennettuun tullimaksuun, jos se täyttää yhden seuraavista kolmesta kriteeristä:

  • Valmis tuote saa eri tullinimikkeen kuin valmistuksessa käytettyjen ainesten tullinimikkeet (nimikkeen muutos nelinumeroisen päänimikkeen tasolla)
  • Valmis tuote täyttää prosenttisäännön kriteerit (ulkopuolisten ainesten maksimiosuus ei ylity tai alkuperäainesten tuoma vähimmäisarvonlisä ylittyy)
  • Valmis tuote täyttää tietyt materiaalien prosessointia koskevat tekniset kriteerit, kuten riittävän usean valmistusvaiheen (esim. tekstiilituotteet).

EU:n kauppasopimukset mahdollistavat lisäksi niin sanotun kumulaation. Tämä tarkoittaa sitä, että suomalainen valmistaja voi tietyin edellytyksin hyödyntää tuotteidensa valmistuksessa sopimuskumppanimaasta peräisin olevia raaka-aineita myös ilman, että riittävän valmistuksen ehdot täyttyvät, jolloin lopputuotteen alkuperän voidaan silti katsoa olevan Suomessa/EU:ssa. Lisäksi on hyvä huomioida se, että luonnollisesti EU:n alueelta peräisin olevia Suomeen tuotuja raaka-aineita kohdellaan samalla tavalla kuin kotimaisia raaka-aineita eli ne kartuttavat tuotteen suomalaista/EU-alkuperää.

Ehto 3: Selvitys alkuperästä

Alkuperän osoittaminen on verrattain helppoa, mikäli tavaratoimituserän arvo on enintään 6 000 euroa. Useimmat EU:n kauppasopimukset sallivat tällaisessa tapauksessa viejien itse laatia arvorajallisen kauppalasku- tai alkuperäilmoituksen. Tämä tarkoittaa sitä, että viejä täydentää kauppalaskua määrämuotoisella lausekkeella, jossa ilmoitetaan tuotteen olevan peräisin Suomesta/EU:sta.

Toimituksen arvon ylittäessä 6 000 euroa yrityksellä on kaksi vaihtoehtoa. Se voi pyytää Tullia antamaan alkuperätodistuksen jokaiselle 6 000 euroa ylittävälle toimitukselle. Suomessa viennin etuuskohteluun oikeuttavaan alkuperän todentamiseen tarvittava EUR.1 –tavaratodistus (tyhjä lomake) on ostettavissa osoitteesta www.kopistore.fi.

Joissain tapauksissa alkuperän todistamiseen tarvitaan EUR-MED-tavaratodistus. Yritys voi vaihtoehtoisesti hakea Tullilta valtuutetun viejän lupaa laatia itse määrämuotoinen kauppalasku- tai alkuperäilmoitus kauppalaskuun. Hakeutumista valtuutetuksi viejäksi suositellaan, kun alkuperätuotteiden vienti on toistuvaa, sillä se helpottaa sekä viejää että Tullia. Hakemus laaditaan Tullin lomakkeella 295s. Huomion arvoista on, että viennissä Etelä-Koreaan EUR.1 –tavaratodistusta ei voi käyttää. Tullietuuden saamiseksi yrityksen tulee aina hakea Tullilta valtuutetun viejän lupaa, jos toimitusten arvo ylittää 6 000 euroa.

Kun valtuutetun viejän lupa on saatu, voi viejä itse laatia lähetysasiakirjoihin (esim. kauppalasku tai kuljetusasiakirja) määrämuotoisen alkuperäilmoituksen riippumatta toimituksen arvosta. Alkuperäilmoituksessa ilmoitetaan Tullilta saatu lupanumero ja tuotteen alkuperämaa. Näin vastaanottajamaan viranomaiset tietävät, että saapuville tuotteille haetaan EU:n ja sopimuskumppanimaan välisen kauppasopimuksen mukaista tullietuutta. Lisäksi maahantuonnin yhteydessä tehtävässä tulli-ilmoituksessa on käytävä ilmi tullietuuden hakeminen, esimerkiksi ilmoittamalla tullietuuskohtelukoodi.

Muut ehdot

Edellä lueteltujen kolmen perusehdon lisäksi EU:n kauppasopimuksiin liittyvissä alkuperäsäännöissä on myös muita ehtoja ja sääntöjä, kuten suoran kuljetuksen sääntö. Tämä edellyttää, että tuotteet viedään suoraan EU:sta sopimuskumppanimaahan. Tuotteet voidaan kuitenkin kuljettaa muiden alueiden kautta ja tarvittaessa välivarastoida ja uudelleen lastata. Ehtona on, että tuotteiden on pysyttävä tullivalvonnassa kuljetuksen ja välivarastoinnin aikana, eikä tuotteille saa tehdä muita kuin niiden purkamiseen, uudelleen lastaukseen ja kunnon ylläpitämiseen tarvittavia toimenpiteitä.

Alkuperäsääntöihin liittyvät ehdot voi tarkistaa kauppasopimuskohtaisesti EU:n komission internetsivuilta.

Lähde: Ulkoasianministeriö

Lisätietoja antavat

Tullineuvonta
Puh. + 358 295 5202
yritysneuvonta.vienti@tulli.fi

Kattavammat kuvaukset tullietuuskohtelusta löytyvät esimerkiksi Tullin sivuilta:

tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti/viennin-etuuskohtelut

tulli.fi/yritysasiakkaat/tuonti/etuuskohtelut-ja-tavaran-yleinen-alkupera

Ulkoasiainministeriö
Taloudellisten ulkosuhteiden osasto
Markkinoillepääsy-yksikkö
TUO-20@formin.fi

Lue myös:

Yhdistys – tarvitsetko kesätyöntekijää?

Yleishyödyllinen yhdistys voi palkata nuoren työskentelemään esimerkiksi urheiluseuran tai kyläyhdistyksen kesätapahtumissa, somelähettilääksi, luonnonhoitotehtäviin tai vaikkapa seuralaiseksi senioreille. OP lahjoittaa yhdistykselle...
Edellinen artikkeli Näin käsitellään kehittämismenot kirjanpidossa, verotuksessa ja voitonjaossa Seuraava artikkeli EU:n tietosuoja-asetus pakottaa yritykset datatalkoisiin