Mika Lahtinen on Helsingin seudun kauppakamarin lakimies.

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta – työskentely valmiuslain perusteella

Valmiuslakiin sisältyy muun muassa työvelvollisuus poikkeusoloissa. Työvelvollisuus tarkoittaa, että työvoimaviranomainen voi antaa määräyksen tiettyihin työtehtäviin.

Mikä on työnantajan palkanmaksuvelvollisuus, jos henkilö kutsutaan poikkeuslain ajalla toisiin työtehtäviin? Entä jos työntekijä menee vapaaehtoisesti esimerkiksi terveydenhoitajan tehtäviin? Keskeytyykö palkanmaksu?

Valmiuslain mukaisesti määräys tällaiseen työhön voidaan antaa korkeintaan kahdeksi viikoksi kerrallaan, ja se voidaan uusia kerran. Tällöin työntekijällä on siis velvollisuus mennä terveydenhuollon tehtäviin. Henkilö, jonka viranomainen määrää työhön, on työvelvollisuussuhteessa. Työvelvollisuussuhteessa sovellettavat ehdot määräytyvät työnantajaa sitovan työehtosopimuksen tai virkaehtosopimuksen mukaan. Jollei tällaista työehtosopimusta ole, työvelvolliselle on maksettava palkka, joka kohtuudella vastaa hänen suoritettavakseen määrättyjä tehtäviä. Tämä siis tarkoittaa, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta.

Työvelvollisuussuhteen aikana henkilön työ- tai virkasuhde, jossa hän oli välittömästi ennen työvelvollisuuden alkamista, jatkuu keskeytymättä. Keskeytysaikaa pidetään työhön rinnastettavana aikana esimerkiksi vuosilomaoikeutta laskettaessa. Työvelvollisella on oikeus työvelvollisuuden päätyttyä palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä, jossa hän oli ennen työvelvollisuuden alkamista.

Jos työntekijä haluaa vapaaehtoisesti lähteä töihin terveydenhuollon tehtäviin, tästä tulee sopia työnantajan kanssa. Mikäli työntekijä lähtee esimerkiksi terveydenhuollon tehtäviin, ei työnantajalla ole palkanmaksuvelvollisuutta. Tällöin tulee myös sopia siitä, miten esimerkiksi vuosiloman kanssa toimitaan. Vuosilomaa laskettaessa tulee siis ottaa huomioon poissaolojakso. Työntekijän tulee sopia väliaikaisen työnantajansa kanssa palkanmaksusta. Käytännössä työntekijä voi olla molempien työnantajien työterveyshuollon piirissä, sillä työnantajalla on velvollisuus järjestää ainakin lakisääteinen työterveyshuolto kaikille työsuhteessa oleville henkilöille, vaikka työntekijälle ei olisi työntekovelvollisuutta.

Mika Lahtinen
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Viikon kysymys: sairauspoissaolo ja koeaika

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Neuvontapalvelut: Ulkomaalaislakiin esitetään työperusteista oleskelulupaprosessia selkeyttäviä muutoksia

Hallituksen esitys on ollut eduskuntakäsittelyssä 12.10.2022 ja lakiuudistusten on tarkoitus tulla...

Neuvontapalvelut: Perhevapaat ja vuosiloma

Vuosiloman kertyminen perhevapaan aikana Perhevapaat ovat vuosilomalaissa työssäolon veroista aikaa lukuun ottamatta hoitovapaata ja poissaoloa perheenjäsenen tai...