Kirsi Parnila on Helsingin seudun kauppakamarin lakimies.

Miten lomautus tehdään vähintään 20 työntekijän yrityksessä?

Yrityksissä, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, sovelletaan yhteistoimintalaissa säädettyjä menettelytapoja.

Kutsu yt-neuvotteluun

Jos työnantaja harkitsee yhden tai useamman työntekijän lomauttamista, on työnantajan annettava kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista. Joissain työehtosopimuksissa neuvotteluaika on koronatilanteen vuoksi sovittu tätä lyhyemmäksikin.

 • Esimerkki: Mikäli neuvotteluesitys annetaan 20. päivänä, voi neuvottelu alkaa aikaisintaan 25. päivänä. Kellonajoilla ei määräaikojen laskennassa ole merkitystä.

Neuvotteluesitys on eräänlainen kokouskutsu yhteistoimintamenettelylle. Tämän vuoksi siitä tulee käydä ilmi ainakin neuvottelujen alkamisaika ja -paikka sekä pääkohdittain ehdotus neuvotteluissa käsiteltävistä asioista.

Yt-kutsu toimitetaan myös paikalliseen TE-toimistoon tiedoksi. Sieltä usein saatetaan lähettää tietoa toimiston palveluista lomautuksiin ja irtisanomisiin liittyen.

Neuvottelut

Neuvottelujen aikana on käsiteltävä seuraavia yhteistoimintaneuvottelun sisältöön kuuluvia toimenpiteitä:

 • perusteet ja vaikutukset
 • toimintasuunnitelma tai toimintaperiaatteet
 • vaihtoehdot
 • muut toimenpiteet, joilla lievennetään työntekijöille aiheutuvia seurauksia.

Työnantajan on huolehdittava siitä, että yhteistoimintaneuvotteluista laaditaan pöytäkirja, jos joku neuvotteluihin osallistunut sitä pyytää.

Pöytäkirjasta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

 • yhteistoimintaneuvottelujen ajankohdat
 • niihin osallistuneet henkilöt
 • neuvottelujen tulos
 • osapuolten eriävät kannanotot, joista ilmenee molempien osapuolten näkökohdat käsiteltävään asiaan.

Neuvotteluaika

1.4.2020 voimaan tulevan muutoksen mukaan yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikaa on lyhennetty lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja 6 viikosta molemmista 5 päivään. Irtisanottaessa tai osa-aikaistettaessa, noudatetaan normaaleita (14 päivää/6 viikkoa) neuvotteluaikoja

 • Jos työntekijän lomauttamista koskevat yt-neuvottelut ovat käynnissä 1.4.2020, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty viiden päivän ajanjakson aikana, jollei yt-neuvotteluissa toisin sovita.
 • Neuvotteluja voidaan lyhentää esimerkiksi: Jos yt-neuvottelut on aloitettu 25.3. ja aikomus on ollut käydä 14 päivän neuvottelut, voidaan neuvottelut lopettaa 1.4., koska neuvotteluja on lain voimaan tuloon mennessä käyty jo viisi päivää. Lyhentäminen edellyttää tietenkin, että kaikki lain mukaan neuvoteltavat asiat on neuvoteltu.

Selvitys harkittavista päätöksistä

Kun työnantaja on täyttänyt yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluvelvollisuutensa, hän voi tehdä päätökset. Jotta asianomaiset neuvotteluihin osallistuneet työntekijät saavat tietää työntekijän harkitsemien päätöksen sisällöstä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, on työnantajan annettava niille työntekijöille tai henkilöstöryhmän edustajille, joiden kanssa yhteistoimintaneuvottelut on käyty, kohtuullisen ajan kuluessa selvitys yhteistoimintaneuvottelujen perusteella harkittavista päätöksistä.

Selvityksestä tulee käydä ilmi ainakin lomautettavien määrät henkilöstöryhmittäin, lomautusten kestoajat sekä aika, jonka kuluessa työnantaja aikoo panna toimeen päätöksensä.

Selvityksen tarkoituksena on lieventää henkilöstön epävarmuutta asian etenemisestä ja määrittää mahdollisuuksien mukaan sitä aikaa, jonka kuluessa käydyn yhteistoimintamenettelyn pohjalta päätökset viimeistään tehdään. Jos kysymyksessä ei ole tässä vaiheessa työnantajan lopullinen päätös, eivät tiedot voi olla lopullisia, vaan vasta suuntaa antavia.

Lomautusilmoituksen antaminen

Lomautusilmoitus voidaan antaa heti, kun lomautusta koskevia yt-neuvotteluja on käyty viiden päivän ajan ja laissa mainitut asiat on neuvoteltu. Lomautuksesta ilmoitetaan työntekijälle lomautusilmoituksella viimeistään 5 päivää ennen lomautuksen alkamista (1.4.2020 alkaen).

Lomautusilmoitus annetaan kirjallisesti, koska työntekijä tarvitsee sen hakiessaan työttömyyspäivärahaa.

Lomautusilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto (määräaikainen lomautus) tai arvioitu kesto (toistaiseksi voimassa oleva lomautus).

Kirsi Parnila
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Neuvontapalvelut: Muistettavaa tuotannollis-taloudellisesta irtisanomismenettelystä

Tuotannollisin ja taloudellisin perustein tehtäviin irtisanomisiin liittyy monenlaisia menettelysäännöksiä, jotka työnantajan tulee muistaa.

Määräaikaiset muutokset työlainsäädäntöön päättyvät vuodenvaihteessa – ohessa muistilista siirtymäsäännöistä

Jokaisessa muutoksessa on omanlaisensa siirtymäsäännös eli määräys siitä, miten lakia sovelletaan...

Lomautuksen palkanlaskentakysymyksiä – PÄIVITETTY

Lomautus ja luontoisedut Luontoisedut kuten auto- ja puhelinetu ovat osa työntekijän palkkaa. Lomautuksen ajalta työnantajalla ei ole...