Helsingin seudun kauppakamarin neuvontatiimin jäseniä.

Neuvontapalvelut: Mitä työnantajan tulisi ottaa huomioon työaikaan sattuvien sähkökatkojen varalta?

Helsingin seudun kauppakamarin työsuhdeneuvontaan on tullut jo ensimmäisiä kysymyksiä mahdollisiin sähkökatkoihin liittyen.

Jos sähkönkulutus ylittää sähköntuotannon, kantaverkkoyhtiö Fingrid tarvittaessa päättää aloittaa hallitut sähkökatkot ja antaa paikallisille jakeluverkkoyhtiöille tiedoksi minkä verran jokaisella alueella sähkönkulutusta tulee vähentää. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja Fingrid hoitavat viestintää sähköpulatilanteeseen liittyen. TEM:n tietojen mukaan sähkökatkot olisivat kahden tunnin mittaisia kiertäviä katkoja, kunnes sähköpulatilanne päättyy. Sähköpula voi tulla joko ennakoiden tai yllättäen.

Lisätietoa: Tietoa sähköpulasta – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)

Mitä työnantajan olisi hyvä huomioida sähkökatkojen varalta? Yleisesti on hyvä muistaa, että työnjohto-oikeuden nojalla voidaan tehdä tarvittaessa tilapäisiä muutoksia työsuhteen ehtoihin.

Työtehtävät, työaikajärjestelyt ja työntekopaikka

Erityisesti ennakoimattomien sähkökatkojen varalta työpaikoilla on syytä miettiä jo etukäteen mitä työtehtäviä (ja miten) on mahdollista suorittaa sähkökatkojen aikana. Työnantaja voi määrätä työntekijän suorittamaan tilapäisesti myös muita kuin työsopimuksen mukaisia töitä. Työntekijällä on toisaalta omalta osaltaan velvollisuus huolehtia, että työnteko on mahdollista myös sähkökatkojen aikana, erityisesti etätyössä. Työntekijä voi esimerkiksi varmistaa, että työkoneen ja -puhelimen akku on täyteen ladattu ja, mikäli mahdollista, tarpeelliset tiedostot on tallennettu niin, että niihin on pääsy offline-tilassakin.

Työnantaja voi työaikalain mukaan muuttaa julkaisemaansa työvuoroluetteloa työntekijän suostumuksella tai töiden järjestelyyn liittyvästä painavasta syystä. Jos tieto sähkökatkosta saataisiin esimerkiksi edellisenä päivänä, voisi seuraavan päivän työvuorojen muutoksista pyrkiä sopimaan tai viime kädessä muuttaa niitä painavasta syystä, jos mitään työtä ei sähkökatkon aikana pystytä tarjoamaan. Ennakoimattomissa tai lyhyellä varoitusajalla tulevissa sähkökatkoissa työvuorojen muutokset eivät välttämättä ole mahdollisia. Lisäksi työvuoroluettelon muuttamista koskevat työehtosopimusmääräykset on otettava huomioon.

Lounastauko ja mahdolliset muut päivittäiset tauot, sekä liukuvassa työajassa liukuma-aikaa voidaan pyrkiä sijoittamaan sähkökatkojen yhteyteen, mikäli mahdollista.

Työnantaja määrää työntekopaikasta työsopimuksen rajoissa. Tilapäisesti työnantaja voi määrätä työntekijän työskentelemään muuallakin. Jos on sovittu etätyön tekemisestä osana työpäiviä, työntekijä voidaan aina kuitenkin määrätä työsopimuksen mukaiselle työpaikalle. Jos esimerkiksi etukäteen tiedetään milloin sähköt ovat poikki työntekijän kotona eikä työtehtävien suorittaminen siellä ole mahdollista katkon aikana, voidaan tähän varautua määräämällä työntekijä työskentelemään työpaikalle. Ennakoimattomissa tai lyhyellä varoitusajalla tulevissa sähkökatkoissa tämä ei käytännössä ole mahdollista.

Palkanmaksuvelvollisuus työnteon estyessä

Jos työnteosta sähkökatkojen aikana ei ole voitu huolehtia työaikajärjestelyin, eikä työntekopaikkaa muuttamalla tai työtehtäviä järjestelemällä, voi työnantajalla kuitenkin viime kädessä olla velvollisuus maksaa työntekijälle palkka työsopimuslain 2:12:n mukaisesti. Lainkohdassa säädetään, että jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä.

Työehtosopimuksesta on tarkistettava mahdolliset työnteon estymistä koskevat määräykset.

Helsingin seudun kauppakamarin neuvontatiimi

Työsuhdeneuvontamme palvelee numerossa (09) 2286 0250 klo 8–16.

Me olemme apunasi. Tutustu lakimiehiimme ja asiantuntijoihimme.

Neuvontatiimin ihmiset

Lue myös

Neuvontapalvelut: Kesällä voimaan tulevia työlainsäädännön muutoksia

Työturvallisuuslakiin on tulossa 1.6.2023 alkaen muutoksia, joiden taustalla on tavoite työllisyysasteen nostamisesta ja ikääntyvien työntekijöiden työurien pidentämisestä.

Työnantajan sertifiointi keventää työperusteista oleskelulupaprosessia

Ulkomaalaislaki uudistui 23.2.2023 ja lakiin otettiin säännökset uudesta työnantajan sertifioinnista.