Hyödynnä tarjolla olevia julkisia rahoituslähteitä yritystoiminnan eri vaiheisiin .

Rahoitusratkaisuja yrityksille koronatilanteesta selviämiseen

Erilaisia tukimuotoja ja palveluja yrityksille koronatilanteesta selviämiseen.

Toimintatuki yksinyrittäjille

 • 2000 € kertakorvaus yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin koronavirustilanteessa. Tukea voidaan maksaa 16.3.–31.8.2020 aiheutuneisiin kustannuksiin ja tukea on mahdollista hakea 30.9.2020 saakka.

 • Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää (esim. tilat, laitteet, kirjanpito- ja toimistomenot).

 • Edellytyksenä liikevaihdon supistuminen yli 30 % kulujen pysyessä lähes samalla tasolla 16.3.2020 jälkeen. Tuki on harkinnanvarainen. Tukea ei voida myöntää, jos yritys ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä. Mikäli verovelkaa, oltava Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi tai muu hyväksytty suunnitelma.

 • Eläkkeen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle muiden ehtojen täyttyessä.

 • Yksinyrittäjän tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille avatun tilapäisen työttömyystuen kanssa. Tuet eivät vaikuta toisiinsa.

 • Mikäli yksinyrittäjä on saanut tukea Business Finlandilta tai ELY-keskukselta korona-tilanteesta johtuen, yritys ei voi saada yksinyrittäjän toimintatukea.

 • Yksinyrittäjän toimintatukea haetaan yrityksen kotikunnasta (tarkista yrityksen kotipaikka YTJ – Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä). Ohjeet ja lisätiedot Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi,Vantaa, Keski-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, Itä-Uusimaa, Hyvinkää.

 • Lisätietoa TEM:in sivuilla


Yrittäjille määräaikainen oikeus työmarkkinatukeen

 • Yrittäjälle voidaan maksaa työmarkkinatukea, jos yrityksessä työskentely on päättynyt tai yrittäjätulot ovat koronaepidemian vuoksi vähentyneet alle 1089,67 euroon kuukaudessa.

 • Yritystoimintaa ei tarvitse lakkauttaa, jotta voi saada työmarkkinatukea. Yrittäjätuloa voi saada myös työmarkkinatuen ohessa, jolloin tulo pienentää työmarkkinatuen määrää.

 • Yrittäjälle maksettava työmarkkinatuki maksetaan ilman lapsikorotusta. Työmarkkinatuki on 33,66 €/pv, ja siitä maksetaan veroa.

 • Jos yrittäjä saa työmarkkinatuen ohessa tuloja yritystoiminnastaan, tulot pienentävät työmarkkinatuen määrää. Yrittäjä voi kuitenkin ansaita 300 €/kk ilman, että se vaikuttaa työmarkkinatukeen. Perussääntö on, että jokainen 300 euron yli menevä euro vähentää työmarkkinatukea 50 senttiä. Tuloiksi huomioidaan se summa, jonka yrittäjä hakemuksessaan arvioi yritystoimintansa tuloiksi kuukaudessa.

 • Jos yrittäjä on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, yrittäjä on saanut hakea työmarkkinatukea takautuvasti 16.3.2020 alkaen, vaikka työnhaku ei olisi ollut vielä silloin voimassa. Jos yrittäjä on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi 15.4. jälkeen, yrittäjä on saanut hakea työmarkkinatukea siitä päivästä lähtien, kun työnhaku on ollut voimassa TE-palveluissa.

 • Työmarkkinatukea haetaan ilmoittautumalla ensin työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluissa. Tämän jälkeen yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta.

 • Yksinyrittäjät voivat hakea yksinyrittäjän tukea yrittäjien määräaikaisen työmarkkinatuen lisäksi. Tuet eivät vaikuta toisiinsa.

 • Työmarkkinatuki on tämän hetken tiedon mukaan voimassa 30.6.2020 asti.

 • Lisätietoa TEM:in sivuilla

Ravitsemisyritysten väliaikaiset tuet ja hyvitykset

Ravitsemisliiketoimintaa rajoitettiin lainsäädännöllä voimakkaasti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 4.4. – 31.5.2020 väliseksi ajaksi. Eduskunta edellytti rajoitukset hyväksyessään kohtuullisten kustannusten kompensointia ja toimia, joilla lievennetään rajoitusten vaikutuksia.

Ravintolatuki koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta, tuesta uudelleentyöllistämiseen ja hyvityksestä toiminnan rajoittamisesta. Yrityksen on mahdollisuus saada kumpaakin kompensaatiota.


Tukea uudelleentyöllistämiseen

 • Tukea valmiuteen ja kykyyn työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen. Tukea voidaan kohdentaa myös henkilöstöpalvelu-yritysten kautta vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn maksamiseen.

 • Tuen määrä on 1 000 € työntekijää kohti edellyttäen, että yritys maksaa rajoitusvelvoitteen päättymisen jälkeen palkkaa kolmen kuukauden ajalta vähintään 2 500 €.

 • Vuokratyöntekijöiden määrän arvio perustetaan henkilöä kohden arvolisäverottomaan
  4 500 € keskimääräiseen veloitukseen henkilöstösivukulujen ja henkilövuokrayrityksen katteen huomioimiseksi.

 • Yksittäiselle yritykselle tai konsernille myönnettävän tuen enimmäismäärä on 800 000 €. Mikäli henkilöstössä on TE-toimiston palkkatuella tuettuja, he eivät kuulu tuen piiriin.

 • Hakemus on jätettävä viimeistään 31.10.2020.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta

 • Hyvitys niistä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet rajoitusvelvoitteen aikana. Kompensaatio myönnetään tilavuokrista, lvis-maksuista ja muista samankaltaisista joustamattomista juoksevista menoista aiheutuneesta rasitteesta, ei kuitenkaan ainehankintojen tai palkkojen kustannuksista eikä investoinneista.

 • Hyvityksen laskuperusteena on muutos, joka myynnille on aiheutunut rajoitusvelvoitteesta ajalta 4.4.–31.5.2020 ja joka suhteutetaan aiempiin vertailujaksoihin. Hyvitystä maksetaan rajoitusvelvoitteen ajalta yhteensä 58 päivältä. Vertailutietona suhteuttamisessa käytetään sitä ajanjaksoa, jonka keskimyynti on ollut suurempi joko ajanjaksolta tammi-helmikuu 2020 tai huhti-toukokuu 2019. Taustatietona käytetään yrityksen verottajalle arvonlisäverotuksessaan ilmoittamaa tietoa.
 • Hyvitys on 15 % enintään 1 milj. euron määräisestä myyntiin perustuvasta vertailuluvusta ja tätä suuremmasta määrästä 5 %.

 • Hyvityksen enimmäismäärä on 500 000 €.

 • Hyvitys maksetaan pääsääntöisesti automaattisesti nk. joukkomaksatuksena ilman hakemusta. Automaattisen joukkomaksatuksen piirissä olevat yritykset saavat hyvityksen kahdessa erässä. Yritys voi tarkistaa KEHA-keskuksen sivuilta, kuuluuko se joukkomaksatuksen piiriin.

 • Mikäli yritys ei sovella toiminnassaan kuukausikohtaista arvonlisäverotus-ilmoitusta tai ei muusta syystä kuulu joukkomaksatuksen piiriin, on yrityksen haettava kompensaatiota erillisellä hakemuksella. Hakemus on jätettävä viimeistään 31.8.2020. Toiminnan keskeytysvakuutuksesta saatu korvaus on ilmoitettava hakemuksen yhteydessä.

 • Tuet myöntää ja maksaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)

 • Lisätietoa KEHA-keskuksen sivuilla ja TEM:in sivuilla

Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikaiset tuet koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki

 • Tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.

 • Tukea voi saada 5 000–10 000 € (enintään 80 % esitetyistä menoista) ja tukea voi käyttää yrityksen toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Menot ovat hyväksyttäviä enintään 6 kk pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020.

 • Lisätietoa

Alkutuotannon väliaikainen tuki

 • Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.

 • Tukea voi saada 5000–10 000 € (enintään 80 % esitetyistä menoista). Menot ovat hyväksyttäviä enintään 6 kk pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020.

 • Lisätietoa

Kalatalouden väliaikainen tuki

 • Tukea voivat hakea kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt epidemian vuoksi. Avustusta voidaan myöntää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin menoihin, kuten palkka- ja vuokrakuluihin.

 • Tukea voi saada 3 000 – 10 000 € (enintään 80 % esitetyistä menoista). Tukea voidaan myöntää aikaisintaan 19.3.2020 alkaneelle, enintään kuuden kuukauden pituiselle ajanjaksolle.

 • Lisätietoa

Uusi kustannustuki yrityksille koronatilanteessa

Työ- ja elinkeinoministeriössä ja valtiovarainministeriössä valmisteltu laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annettiin eduskunnan käsiteltäväksi 5.6.2020. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, arviolta kesä-heinäkuun vaihteessa.

Uusi kustannustuki suunnataan kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Kustannustuen tavoitteena on pienentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää koronatilanteessa.

Lakiesityksessä ehdotetaan muun muassa seuraavia asioita kustannustuen ehdoiksi:

 • Tukea on tarkoitus maksaa toimialoille, joiden liikevaihto on huhtikuussa 2020 laskenut vähintään 10 % verrattuna maalis-kesäkuuhun 2019. Jos yritys kuuluu tällaiseen toimialaan, ehtona on lisäksi, että yrityksen liikevaihto on huhti-toukokuussa 2020 laskenut yli 30% verrattuna maalis-kesäkuuhun 2019.

 • Tuki olisi 2000 – 500 000 € kahdelta kuukaudelta per yritys ja tukea voisi käyttää kiinteisiin kustannuksiin ja palkkakustannuksiin. Tuen suuruus riippuu yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten määrästä. Korvaukseen oikeuttavat kiinteät kulut voivat olla enintään puolet yrityksen vertailukauden keskimääräisestä liikevaihdosta.

 • Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset olisivat tuen piirissä. Kustannustukea eivät voisi saada yritykset, jotka ovat olleet EU:n valtiontukisääntelyn mukaan taloudellisissa vaikeuksissa 31.12.2019, jotka ovat laiminlyöneet verovelvoitteensa tai jotka ovat konkurssissa.

 • Kustannustukea voisi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta nämä tuet vähennettäisiin kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennettäisiin täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista vähennettäisiin 70 prosenttia.

 • Haun avauduttua tarkemmat ehdot julkaistaan ja yritykset voivat hakea kustannustukea sähköisesti Valtiokonttorista.

 • Lisätietoa TEM:in sivuilta

Finnveran palveluja koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Finnvera turvaa pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti alkutakauksella, pk-takauksella ja Finnvera-takauksella. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.

Finnvera suosittelee yrityksiä toimimaan seuraavasti:

 1. Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 2. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 3. Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.

Alkutakaus

 • enintään 3 vuotta toimineille yrityksille
 • alkutakauksen määrä 10 000 – 80 000 €
 • Finnveran takausosuus enintään 80 %
 • Lisätietoa alkutakauksesta

Pk-takaus

 • yli 3 vuotta toimineille yrityksille
 • pk-takauksen määrä 10 000 – 120 000 €
 • Finnveran takausosuus 80 %
 • Lisätietoa pk-takauksesta

Finnvera-takaus

 • Kevennetyt ehdot ja nopeutettu fast-track -menettely, joka koskee pankin myöntämää 150 000–1 000 000 € suuruista käyttöpääomalainaa, jossa Finnveran takausosuus 80 %, ja vakuusvaatimuksesta on luovuttu.
 • Finnveran takausosuus voi olla jopa 90 prosenttia, jos rahoituksen järjestyminen sitä edellyttää.
 • Yrityksen tulee neuvotella ensin lainasta pankkinsa kanssa ja hakea vasta sen jälkeen Finnvera-takausta Finnverasta.
 • Lisätietoa Finnvera-takauksesta

Suuryritysten rahoitus

 • Finnvera voi taata rahoitusta myös suuryrityksille koronan aiheuttamassa tilanteessa
 • Yrityksen tulee olla yhteydessä omaan pankkiin ja rahoittajiin
 • Takaus voi olla enintään 80 % ja vastuiden kokonaismäärä enintään 30 milj. € kuitenkin siten, että Finnverasta ei tule päärahoittajaa
 • Suuret hankkeet käsitellään tapauskohtaisesti

Viennin rahoitus koronan aiheuttamassa tilanteessa

 • Koronan aiheuttamassa tilanteessa Finnvera voi myöntää lyhyen riskiajan, eli alle kahden vuoden vientitakuita markkinakelpoisiin maihin 31.12.2020 saakka. Yksityiset luottovakuuttajat ovat yhä ensisijainen vakuutussuojan tarjoaja, ja Finnveran tehtävä on täydentää markkinaa. Lisätietoa luottovakuuttamisesta

Tesin vakautusrahoitus keskisuurille yrityksille

 • Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi käynnisti 14.4.2020 uuden rahoitusohjelman keskisuurille yrityksille. Valtio suuntaa ohjelmaan 150 milj. €.

 • Tesi rahoittaa ensisijaisesti keskisuuria yrityksiä, joilla on merkittävää työllisyysvaikutusta ja liikevaihtoa Suomessa, eli liikevaihto vähintään 10 milj. € vuonna 2019 ja henkilöstö Suomessa yli 50 työntekijää. Rahoituksen saamisen ehtona on, että liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen koronakriisiä ja edellytykset siihen ovat olemassa myös jatkossa.

 • Tesin sijoitukset ovat kooltaan 1–10 milj. €.

 • Lisätietoa

Business Finlandin uusi tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan TKI-lainarahoitus

Business Finland tarjoaa pitkäjänteiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan uutta lainamuotoista rahoitusta. Rahoitus on tarkoitettu vähintään kuusi henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille, jotka etsivät kehittämisen avulla keinoja liiketoimintansa koronan aiheuttaman häiriötilanteen ratkaisemiseen ja uuden kilpailuedun luomiseen. Panostamalla kehittämiseen yritykset parantavat liiketoimintaedellytyksiään ja uudistavat toimintaansa ollakseen kilpailukykyisiä koronakriisin jälkeen.

Tilapäisellä TKI-lainarahoituksella yritys, säätiö tai yhdistys voi esimerkiksi:

 • Uudistaa nykyistä tarjoamaansa ja toimintatapojaan

 • Uudistaa toimitus- ja tuotantoketjujaan

 • Kehittää toimialalleen tai omalle toimintaympäristölleen uusia ratkaisuja

 • Pilotoida ja kokeilla ratkaisuja todellisessa toimintaympäristössä ja/tai yhdessä asiakkaiden kanssa

 • Lisätä ymmärrystä asiakkaidensa käyttäytymisestä ja tarpeista

 • Kehittää omaa muutoskykyään ja ketteryyttään voidakseen reagoida riittävän nopeasti ja joustavasti asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin.

Lainaa voi hakea kehitysprojektiin, jonka koko on vähintään 150 000 euroa. Business Finlandin myöntämän lainan osuus on pääsääntöisesti 70 % projektin hyväksytyistä kustannuksista. Laina-aika on pääsääntöisesti 7–10 vuotta. Lainan suuruus on 100 000–500 000 euroa. Hakijan on kyettävä uskottavasti osoittamaan omarahoitusosuutensa projektille. Rahoituksen saajan on siis oltava liiketoiminnaltaan sen kokoinen, että se pystyy toteuttamaan tällaisen projektin ja aikanaan maksamaan lainan takaisin liiketoiminnan tuotoista. Rahoituksen vaikuttavuutta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota rahoituksen työllisyysvaikutuksiin suomalaisessa yhteiskunnassa.

Rahoitus sopii erityisesti seuraaville aloille: kauppa, logistiikka, majoitus- ja ravitsemistoiminta, matkailu, sosiaali- ja terveyspalvelut, henkilöstönvuokrauspalvelut, ohjelmistoliiketoiminta ja teollisuus.

Tilapäistä TKI-lainarahoitusta voi hakea 31.12.2020 asti.

Lisätietoa


Lue myös:
Edellinen artikkeli Korkeakoulutuksen lisäaloituspaikoilla helpotusta Uudenmaan hakijasumaan Seuraava artikkeli Miksi parhaat johtajat ovat kiinnostuneita tiedolla johtamisesta juuri nyt