Matkustaja lentokentällä ja lentokone ilmassa.

Rajavartiolaitoksen ohjeistus matkustajille maahantuloa koskien, päivitetty 28.9.

Tällä valtioneuvoston päätöksen mukaisella Rajavartiolaitoksen ohjeistuksella annetaan tietoa maahantuloon kohdistuvista muutoksista 28.9.2020 lukien.

Rajavartiolaitoksen ohjeistuksessa matkustajille koskien maahantuloa koronapandemian aikana käytetään termejä Normalisoitunut rajaliikenne, Rajoitusluokka 1 ja Rajoitusluokka 2.

Maakohtaisen luokittelun avulla helpotetaan ohjeistuksen luettavuutta ja ymmärrettävyyttä kansalaisille. Rajoitusluokat kuvastavat sitä, mitkä rajaliikenteen rajoitukset ja maahantulon edellytykset koskevat kustakin maasta Suomeen saapuvia matkustajia tai maiden asukkaita. Ohjeistus perustuu valtioneuvoston kulloinkin tekemiin rajaliikennepäätöksiin.

Suomeen saapuvien matkustajien terveysturvallisuusohjeista (mm. omaehtoinen karanteeni) vastaa ja ohjeistaa Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos (THL). Katso ajantasaiset hygienia- ja turvaetäisyyssuositukset sekä suositukset omaehtoisesta karanteenista THL:n ohjeistuksesta: Ohjeet Suomeen saapuville matkustajille ja työntekijöille.

1. Yleinen

Perustuslain 9 §:n mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan, ja samoin jokaisella on oikeus lähteä Suomesta. Oikeuteen lähteä maasta voidaan kuitenkin lailla säätää välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi.

Jokaisen Suomesta toiseen valtioon matkustavan tulee itse tarkistaa, mitkä ovat maahantulon rajoitukset ja edellytykset kohdemaassa. Kohdemailla voi olla voimassa omia rajoituksiaan ja edellytyksiään matkailijoille.

Sisärajaliikenteellä eli sisärajan ylittävällä liikenteellä tarkoitetaan Suomen ja toisen Schengen-alueeseen kuuluvan valtion rajan ylittävää liikennettä. Schengen-maita ovat EU:n jäsenmaista Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro sekä EU:n ulkopuolisista maista Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi.

Ulkorajaliikenteellä eli ulkorajan ylittävällä liikenteellä tarkoitetaan Suomen ja Schengen-alueeseen kuulumattoman valtion välistä liikennettä. Rajanylityksessä Suomen ja toisen valtion välisessä liikenteessä sovelletaan ulkorajan rajanylitystä koskevaa ohjeistusta, mikäli toinen valtio ei kuulu Schengen-alueeseen. Tämä koskee myös Schengen-alueeseen kuulumattomia EU:n jäsenmaita. EU:n jäsenmaista Schengen-alueeseen eivät kuulu Bulgaria, Irlanti, Kroatia, Kypros eikä Romania. Yhdistynyt kuningaskunta ei myöskään kuulu Schengen-alueeseen.

2. Normalisoitunut rajaliikenne

Tämä kappale koskee:

 • Sisärajaliikennettä, jonka osalta sisärajavalvonta on poistunut: Latvia, Liechtenstein, Liettua ja Puola sekä Schengen-maiden välinen huvialusliikenne.
 • Maita, joiden osalta ulkorajaliikenteen rajoitukset poistuneet: Kypros, San Marino ja Vatikaani
 • Suomen ja Australian, Japanin, Uuden-Seelannin, Ruandan, Etelä-Korean, Thaimaan ja Uruguayn välistä ulkorajaliikennettä näiden maiden asukkaiden osalta.

2.1 Sisärajaliikenne rajoituksitta Latviasta, Liechtensteinista, Liettuasta ja Puolasta sekä Schengen-maiden välisessä huvialusliikenteessä

Sisärajavalvontaa ei ole Suomen ja Latvian, Liechtensteinin, Liettuan ja Puolan välisessä liikenteessä sekä Schengen-maiden välisessä huvialusliikenteessä.

Liikenne Suomen ja näiden maiden välillä on siten rajavalvonnan näkökulmasta rajoituksitta mahdollista kaikilla Suomen lentoasemilla ja kaikissa satamissa, edellyttäen, että liikennepaikka on tällaiselle liikenteelle avoinna.

Schengen-maiden välinen huvialusliikenne on rajavalvonnan näkökulmasta rajoituksetta mahdollista. Huviveneillä ei ole velvollisuutta saapua rajatarkastukseen. Merialueen lisäksi huviveneellä on mahdollista saapua maahan myös Suomen ja Ruotsin välisellä jokirajalla (Tornionjoki, Muonionjoki).

2.2 Ulkorajaliikenteen rajoitusten poistuminen Kyproksen, San Marinon ja Vatikaanin osalta

Ulkorajoilla Suomen ja Kyproksen, San Marinon sekä Vatikaanin välinen liikenne on rajoituksitta sallittua kaikilla rajanylityspaikoilla huomioiden kuitenkin ulkomaalaisen maahantuloa koskevat säännökset.

2.3. Ulkorajaliikenteen rajoitusten poistuminen Australian, Etelä-Korean, Japanin, Ruandan, Thaimaan, Uruguayn ja Uuden-Seelannin asukkaiden osalta

Australian, Etelä-Korean, Japanin, Ruandan, Thaimaan, Uruguayn ja Uuden-Seelannin asukkaiden maahantulo Suomeen on rajoituksitta sallittua kyseisestä maasta saapuvassa liikenteessä huomioiden kuitenkin ulkomaalaisen maahantuloa koskevat säännökset.

Edellä mainittujen maiden passeilla matkustavien voidaan lähtökohtaisesti olettaa asuvan kyseisessä maassa. Rajatarkastuksessa voidaan myös tarvittaessa esittää kysymyksiä asuinmaan selvittämiseksi. Lähtökohtaisesti luotetaan matkustajan omaan ilmoitukseen asuinmaasta. Asumisen voi tarvittaessa vahvistaa esittämällä esimerkiksi kyseisen kolmannen valtion myöntämän henkilöllisyystodistuksen tai ajokortin taikka muun asumista osoittavan asiakirjan. Lisäksi kyseisten maiden oleskelu- ja työluvat osoittavat asumisen maassa. Asumisen tällaisessa maassa voi osoittaa myös muulla virallisella asiakirjalla, joka vahvistaa asumisen kyseisessä maassa.

Maahantulo Suomeen näistä maista muiden kuin näissä maissa asuvien henkilöiden osalta sallitaan samoin rajoituksin kuin rajoitusluokassa 2.

3. Rajoitusluokka 1

Rajoitusluokka 1 koskee:

 • Maita, joiden osalta sisärajavalvonta jatkuu: Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari ja Viro
 • Suomen ja Andorran, Bulgarian, Irlannin, Kroatian, Romanian, Yhdistyneen kuningaskunnan sekä Monacon välistä ulkorajaliikennettä

3.1 Sisärajaliikenne Alankomaista, Belgiasta, Espanjasta, Islannista, Italiasta, Itävallasta, Kreikasta, Luxemburgista, Maltalta, Norjasta, Portugalista, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Slovakiasta, Sloveniasta, Sveitsistä, Tanskasta, Tšekistä, Unkarista ja Virosta

Sisärajavalvonta jatkuu Suomen ja Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Islannin, Italian, Itävallan, Kreikan, Luxemburgin, Maltan, Norjan, Portugalin, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Slovakian, Slovenian, Sveitsin, Tanskan, Tšekin, Unkarin ja Viron välisessä liikenteessä huvialusliikennettä lukuun ottamatta.

Siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, sisärajan ylittäjien on käytettävä rajanylityspaikkoja. Muualta rajan ylittäminen ei ole sallittua ilman rajanylityslupaa.

3.2.  Ulkorajaliikenne Andorrasta, Bulgariasta, Irlannista, Kroatiasta, Romaniasta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta sekä Monacosta

Suomen ja Andorran, Bulgarian, Irlannin, Kroatian, Romanian, Yhdistyneen kuningaskunnan sekä Monacon välisessä liikenteessä sallitaan maahantulo vastaavin rajoituksin kuin sisärajoilla.

3.3. Rajoitusluokassa 1 sallittu liikenne

 • Paluu Suomeen
  • Suomen kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
  • Suomessa asuvat EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
  • oleskeluluvalla Suomessa oleskelevat kolmannen maan kansalaiset
 • Paluu muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta
  • muiden EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
  • oleskeluluvalla toisessa EU- tai Schengen-valtiossa asuvat kolmannen maan kansalaiset
 • Työmatka tai muu välttämätön syy
  • työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatka
  • diplomaatit, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstö, sotilashenkilöstö ja avustusjärjestöjen henkilöstö työtehtävissään
  • kansainvälisiin neuvotteluihin osallistuvat valtioiden edustajat ja kansainvälisten järjestöjen työhön osallistuvat henkilöt
  • opiskelu Suomessa
  • Suomen oleskeluluvalla matkustavat henkilöt sekä oleskeluoikeutensa rekisteröineet EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset
  • liikenne Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla rajayhteisöjen välillä (Ruotsissa Haaparannan, Ylitornion, Pajalan ja Kiirunan kunnat sekä Suomessa Tornion, Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion ja Enontekiön kunnat)
  • liikenne Suomen ja Norjan välisellä maarajalla rajayhteisöjen välillä (Norjassa Omasvuonon, Kaivuvuonon, Raisin, Koutokeinon, Kaarasjoen, Tenon, Uuniemen ja Etelä-Varangin kunnat sekä Suomessa Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat)
  • perheasiat (esimerkiksi sukulaisen tapaaminen, seurustelusuhde, hautajaiset, häät, sairastapaukset)
  • kansainvälistä suojelua tarvitsevat tai muutoin humanitaarisista syistä matkustavat henkilöt
  • muu välttämätön ja perusteltu syy (esimerkiksi välttämättömät henkilökohtaiset syyt, ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajat, säännöllisen reittiliikenteen kauttakulku lentoasemalla, kiinteistö, asunto tai vapaa-ajan asunto Suomessa, omaisuusjärjestelyt Suomessa, sisärajalla saamelaisten elinkeinon ja kulttuurin harjoittaminen).

Työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuvan työmatkan tarkoitus ja edellytykset selvitetään rajatarkastuksen yhteydessä. Rajatarkastuksessa voidaan työmatkalla olevaa henkilöä pyytää esittämään asiakirjoja maahantuloedellytysten täyttymisen toteamiseksi. Tällaisia asiakirjoja voivat erityisesti olla dokumentit työsuhteesta ja toimeksiannosta. EU-maiden kansalaisten maahantulo ulkomaisena kausityövoimana sallitaan työmatkaliikenteen tavoin.

Rajayhteisöt määritellään kuntapohjaisesti rajan eri puolilla sijaitsevina asiointialueina, joissa on liikennettä valtakunnan rajan yli. Lähtökohtaisesti matkustajan pitää pystyä osoittamaan, että hän kuuluu rajayhteisöön asuinpaikkansa perusteella.

Diplomaattien lisäksi maahantulo sallitaan myös virkamatka- tai virkapassin haltijoille työtehtävissään.

Muu välttämätön syy arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksessa saadun selvityksen perusteella.

Katso täsmentäviä tulkintaohjeita kappaleesta 5.

4. Rajoitusluokka 2

Rajoitusluokka 2 koskee kaikkea muuta ulkorajaliikennettä kuin kappaleessa 3 mainittua ulkorajaliikennettä. Tähän luokkaan kuuluu esimerkiksi maahantulo Venäjältä, Yhdysvalloista ja Turkista.

4.1 Sallittu liikenne rajoitusluokassa 2

 • Paluu Suomeen
  • Suomen kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
  • Suomessa asuvat EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
  • oleskeluluvalla Suomessa oleskelevat kolmannen maan kansalaiset
 • Paluu muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta
  • muiden EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
  • oleskeluluvalla toisessa EU- tai Schengen-valtiossa asuvat kolmannen maan kansalaiset
 • Välttämätön syy
  • terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö (mukaan lukien ensihoito) sekä vanhustenhuollon ammattihenkilöstö työtehtävissään
  • tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstö työtehtävissään
  • diplomaatit, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstö, sotilashenkilöstö ja avustusjärjestöjen henkilöstö työtehtävissään
  • kansainvälisiin neuvotteluihin osallistuvat valtioiden edustajat ja kansainvälisten järjestöjen työhön osallistuvat henkilöt
  • Suomen oleskeluluvalla matkustavat henkilöt
  • kansainvälistä suojelua tarvitsevat tai muutoin humanitaarisista syistä matkustavat henkilöt
  • pakottavat perheasiat (esimerkiksi oman lapsen syntymä, lähiomaisen vakava sairaustapaus, omat häät, seurustelusuhde) tai muut pakottavat henkilökohtaiset syyt
  • muu välttämätön ja perusteltu syy, esimerkiksi yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä, ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajat, säännöllisen reittiliikenteen kauttakulku lentoasemalla, ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsenen maahan saapuminen.
 • Erityisryhmät (esim. kulttuurin, urheilun, elinkeinoelämän edustajat)

Erityisryhmien, esim. kulttuurin, urheilun, elinkeinoelämän edustajien, maahan pääsy voidaan sallia, kun henkilöiden tai henkilöryhmien maahan pääsy on perusteltua. Tällaisia tehtäviä ovat erityisesti toimialan elpymisen, uuden kasvun tai pitkän aikavälin toimintaedellytysten turvaamiseksi välttämättömät tehtävät. Tarkemmat ohjeet erityisryhmistä löytyvät tästä linkistä.

Diplomaattien lisäksi maahantulo sallitaan myös virkamatka- tai virkapassin haltijoille työtehtävissään.

Ulkorajaliikenteessä katsotaan muuksi välttämättömäksi syyksi erityisesti rajanylitysliikenne, joka liittyy yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävään työhön, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä.

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla on määritetty yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävät työt, jotka eivät siedä viivästystä. Listaus kriittisistä tehtävistä ei muodosta maahanpääsyä koskevaa ennakkopäätöstä. Työnantajan tulee erillisellä lomakkeella perustella, miksi Suomeen tulevan työntekijän työtehtävä on kriittinen ja sellainen, että työsuoritus ei siedä viivästystä. Työnantaja täyttää ”Työnantajan perustelu työntekijän maahantulon välttämättömyydestä poikkeustilan aikana” -lomakkeen ja antaa sen työntekijälleen. Suomeen pyrkivä työntekijä esittää tämän lomakkeen rajatarkastuksessa muiden rajanylitykseen vaadittavien asiakirjojen lisäksi.

Rajatarkastusviranomainen ottaa listauksen kriittisistä tehtävistä sekä työnantajan perustelut huomioon sen arvioidessa välttämätöntä syytä maahantulolle. Päätöksen maahantulon sallimisesta tekee rajatarkastusviranomainen tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Hallitus on päättänyt sallia 9000 EU:n ulkopuolelta tulevan maa- ja puutarhatilojen kausityöntekijän maahantulon. Rajavartiolaitos seuraa enimmäismäärän (9000 hlöä) täyttymistä.

Risteilyalusten satamakäynti on sallittua ilman matkustajien maissa käyntiä.

Välttämätön syy arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksessa saadun selvityksen perusteella.

Katso täsmentäviä tulkintaohjeita kappaleesta 5.

5. Täsmentäviä tulkintaohjeita

5.1 Tulkintaohjeita: yleinen

Suomen kansalaisen perheenjäsen

Suomen kansalaisen perheenjäsen voi saapua Suomeen, jos hän täyttää ulkomaalaislain 37 §:n mukaiset vaatimukset. Suomen kansalaisen perheenjäsen tulee olla Suomessa asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsen. Ulkorajan kautta sallitaan kuitenkin myös ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsenen maahan saapuminen. Myös perheenjäsenellä tulee olla vaadittava matkustusasiakirja ja tarvittaessa vaadittava viisumi tai oleskelulupa.

Vapaan liikkuvuuden säännöksiä sovelletaan Suomen kansalaisen perheenjäseneen, jos Suomen kansalainen on käyttänyt vapaan liikkuvuuden direktiivin mukaista liikkumisoikeuttaan asettumalla toiseen jäsenvaltioon ja perheenjäsen tulee Suomeen hänen mukanaan tai seuraa häntä myöhemmin. Maahan voi saapua Suomen kansalaisen perheenjäsen, jos hänellä on vaadittava oleskeluoikeuden osoittava asiakirja Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa.

Suomen myöntämä oleskelulupa

Ulkorajaliikenteessä ja siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, Suomeen voi saapua Suomen myöntämällä oleskeluluvalla. Rajatarkastuksessa tulee esittää oleskelulupakortti.

Säännöllisen reittiliikenteen kauttakulku lentoasemalla

Ulkorajaliikenteessä ja siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, säännöllisen reittiliikenteen kauttakulku lentoasemalla sallitaan. Kauttakulkumatkan aikana pysytään lähtökohtaisesti lentoaseman kauttakulkualueella, mutta henkilön maahantulo voidaan myös sallia edellä mainitun kauttakulun suorittamista varten. Henkilö voi majoittua esimerkiksi lentoaseman lähistöllä olevaan hotelliin tai majoitusliikkeeseen erityisesti, jos kauttakulun odotusaika lentoasemalla muodostuu pitkäksi.

Maahantulosta päätetään rajatarkastuksen yhteydessä

Rajavartiolaitos ei myönnä ennakkolupaa maahantuloa varten. Ulkorajaliikenteessä ja siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, maahantulon sallimisesta päätetään aina rajatarkastuksen yhteydessä.

Matkustusasiakirjat

Suomen kansalaisella tulee maasta poistuttaessa olla hallussaan vaadittava matkustusasiakirja.

Ulkomaalaisella tulee olla vaadittava matkustusasiakirja ja tarvittaessa vaadittava viisumi tai oleskelulupa.

Pohjoismaiden kansalaiselle riittää Pohjoismaiden välisessä liikenteessä se, että henkilö kykenee osoittamaan henkilöllisyytensä.

Suomen myöntämä oleskelulupa

Suomeen voi saapua Suomen myöntämällä oleskeluluvalla. Rajatarkastuksessa tulee esittää oleskelulupakortti.

Suomen myöntämällä oleskeluluvalla maahan saapuvan henkilön mukana voi saapua hänen huolettavana oleva lapsi/ henkilö.

5.2 Tulkintaohjeita: rajoitusluokka 1

Liikenne Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisellä maarajalla paikallisten rajayhteisöjen välillä

Liikenne Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisellä maarajalla paikallisten rajayhteisöjen välillä sallitaan.

Rajayhteisöjä on Ruotsissa Haaparannan, Ylitornion, Pajalan ja Kiirunan kunnat, Norjassa Omasvuonon, Kaivuvuonon, Raisin, Koutokeinon, Kaarasjoen, Tenon, Uuniemen ja Etelä-Varangin kunnat sekä Suomessa Tornion, Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion, Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat.

Rajayhteisö määritellään kuntapohjaisesti rajan eri puolilla sijaitsevina asiointialueina, joissa on liikennettä valtakunnan rajan yli. Rajan ylittäviltä henkilöiltä vaaditaan normaalit matkustusasiakirjat ja heidän pitää pystyä todistamaan henkilöllisyytensä. Pohjoismaiden kansalaiselle riittää Pohjoismaiden välisessä liikenteessä se, että henkilö kykenee jollakin tavoin osoittamaan henkilöllisyytensä. Lähtökohtaisesti matkustajan pitää pystyä osoittamaan, että hän kuuluu rajayhteisöön asuinpaikkansa perusteella. Tarvittaessa rajavartijat voivat esittää matkustajalle tarkentavia kysymyksiä varmistuakseen tästä.

Perheasiat

Rajoitusluokassa 1 Suomeen voi saapua perheasioissa.

Suomessa asuvan sukulaisen tapaamista varten maahan saapuvat henkilöt tulkitaan perheasioissa matkustaviksi henkilöiksi. Sukulaisen tapaamista varten maahan saapumista sovelletaan Suomessa asuvien Suomen kansalaisten sukulaisten lisäksi myös Suomessa asuvien EU-/ Schengen-kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä sekä Suomen oleskeluluvalla Suomessa oleskelevien kolmannen maan kansalaisten sukulaisiin.

Sukulaisella tarkoitetaan puolisoa, lapsia, vanhempia, appivanhempia, isovanhempia, sisaruksia, lapsenlapsia, lapsenlapsenlapsia, enoa, setää, tätiä ja serkuksia mukaan lukien kaikkien edellä mainittujen perheeseen kuuluvat . Lähtökohtaisesti rajatarkastuksessa luotetaan matkustajan omaan ilmoitukseen sukulaissuhteesta.

Suomeen voi saapua myös seurustelusuhteen perusteella. Seurustelusuhteella tarkoitetaan käytännössä parisuhdetta. Seurustelusuhteeseen sisältyvät avioliitossa ja jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sukupuolestaan riippumatta. Tässä kohdin hyväksytään myös parisuhteet ilman kahden vuoden yhtäjaksoista yhdessä asumisen vaatimusta. Lisäksi seurustelusuhteena sallitaan esimerkiksi pääsääntöinen eri maissa asuminen, ns. etäsuhteet. Lähtökohtaisesti rajatarkastuksessa luotetaan matkustajan omaan ilmoitukseen seurustelusuhteesta, yksittäistapauksissa voidaan kysellä tarkempia tietoja.

Maahan saapuminen seurustelusuhteen perusteella sallitaan Suomen kansalaisten seurustelukumppaneiden lisäksi myös Suomessa asuvien EU-/ Schengen-kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä sekä Suomen oleskeluluvalla Suomessa oleskelevien kolmannen maan kansalaisten seurustelukumppaneille. Seurustelusuhteen perusteella maahan saapuvan henkilön huolettavana oleva henkilö voi myös saapua Suomeen.

Rajoitusluokassa 1 Suomeen voi saapua myös muissa perheasioissa. Tällaisia ovat esimerkiksi hautajaiset, häät tai sairastapaukset.

Suomessa opiskelevat

Rajoitusluokassa 1 Suomeen voi saapua suomalaiseen oppilaitokseen opiskelemaan hyväksytty opiskelija.

Opiskelija voi myös saapua Suomeen Suomen myöntämällä oleskeluluvalla.

Työmatka

Rajoitusluokassa 1 työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuvat työmatkat ovat sallittuja. Työmatkan tarkoitus ja edellytykset selvitetään rajatarkastuksen yhteydessä. Rajatarkastuksessa on varauduttava esittämään työmatkan perusteet ja erityisesti työsuhdetta tai toimeksiantoa koskevat asiakirjat.

Välttämättömät henkilökohtaiset syyt

Rajoitusluokassa 1 Suomeen voi saapua välttämättömästä henkilökohtaisesta syystä. Välttämättömäksi henkilökohtaiseksi syyksi tulkitaan henkilökohtaista läsnäoloa edellyttävä suoritus tai tapahtuma, joka ei siedä viivästystä ja jonka toteuttamatta jääminen aiheuttaisi olosuhteet huomioiden kohtuutonta haittaa. Välttämättömät henkilökohtaiset syyt arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksen yhteydessä. Mikäli on mahdollista ottaa mukaan tilannetta todistavia dokumentteja, se voi sujuvoittaa rajatarkastusta.

Suomessa kiinteistön, asunnon tai vapaa-ajan asunnon omistavan henkilön taikka omaisuusjärjestelyjä varten maahan saapuminen

Rajoitusluokassa 1 Suomeen voi saapua Suomessa kiinteistön, asunnon tai vapaa-ajan asunnon omistava henkilö. Myös omistajan perhe voi saapua. Tässä tapauksessa perheellä tarkoitetaan aviopuolisoa, avopuolisoa ja omistajan lapsia perheineen. Kiinteistön, asunnon tai vapaa-ajan asunnon omistamiseen rinnastetaan myös vastaavan kohteen pitkäaikainen vuokraaminen (yli vuoden vuokrasopimus ja sopimus tehtynä ennen sisärajatarkastusten palauttamista 03/2020).

Asuntovaunu ei ole kiinteistö, vapaa-ajan asunto tai loma-asunto niiden alkuperäisessä merkityksessä, joten lähtökohtaisesti asuntovaunun omistus ei ole riittävä syy maahan saapumiselle. Tähän kohtaan voidaan soveltaa tapauskohtaisella harkinnalla edellä olevaa vuokra-asuntoa koskevaa ohjeistusta. Maahan pääsy voidaan sallia, mikäli henkilö pystyy osoittamaan pitkäaikaisen asuntovaunun käyttämisen samalta leirintäalueelta käsin ja vaunua käytetään kuten loma- tai vapaa-ajanasuntoa (kiinteät terassi- ja katosrakennelmat, jne.), ja henkilöllä on tarve tarkastaa omistuksensa kunto.

Omaisuusjärjestelyjä varten maahan saapuvaksi henkilöksi katsotaan henkilö, joka saapuu maahan esimerkiksi kiinteistön, asunnon tai vapaa-ajan asunnon myymistä tai ostamista taikka muuta omaisuusjärjestelyjä varten. Vähäarvoisen (alle 15 000 euro) omaisuuden ostamista tai myymistä ei lähtökohtaisesti katsota omaisuusjärjestelyksi.

5.3 Tulkintaohjeita: rajoitusluokka 2

Yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävät työt rajoitusluokassa 2

Rajoitusluokassa 2 katsotaan muuksi välttämättömäksi syyksi erityisesti yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä.

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla on määritetty yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävät työt, jotka eivät siedä viivästystä. Listaus kriittisistä tehtävistä ei muodosta maahanpääsyä koskevaa ennakkopäätöstä. Työnantajan tulee erillisellä lomakkeella perustella, miksi Suomeen tulevan työntekijän työtehtävä on kriittinen ja sellainen, että työsuoritus ei siedä viivästystä. Suomeen pyrkivä työntekijä esittää tämän lomakkeen rajatarkastuksessa muiden rajanylitykseen vaadittavien asiakirjojen lisäksi.

Rajatarkastusviranomainen ottaa listauksen kriittisistä tehtävistä sekä työnantajan perustelut huomioon sen arvioidessa välttämätöntä syytä maahantulolle.

Pakottavat henkilökohtaiset syyt rajoitusluokassa 2

Suomeen voi saapua rajoitusluokassa 2 pakottavasta henkilökohtaisesta syystä. Pakottavaksi henkilökohtaiseksi syyksi tulkitaan henkilökohtaista läsnäoloa edellyttävä pakottava tai ennalta arvaamaton syy, joka ei siedä viivästystä ja henkilön saapumatta jääminen aiheuttaisi olosuhteet huomioiden merkittävää haittaa. Pakottava henkilökohtainen syy voi olla esimerkiksi osallistuminen lähiomaisen hautajaisiin. Pakottavat henkilökohtaiset syyt arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksen yhteydessä. Mikäli on mahdollista ottaa mukaan tilannetta todistavia dokumentteja, se voi sujuvoittaa rajatarkastusta.

Pakottavaksi henkilökohtaiseksi syyksi rajoitusluokassa 2 voidaan myös katsoa Suomessa kiinteistön omistavan henkilön maahan saapuminen, kun hän saapuu suorittamaan omistamalleen kiinteistölle välttämättömiä kunnossapitoon ja/ tai huoltoon liittyviä toimenpiteitä, jotka eivät siedä viivästystä ja henkilön saapumatta jääminen aiheuttaisi olosuhteet huomioiden merkittävää haittaa kiinteistölle.

Pakottavat perheasiat rajoitusluokassa 2

Suomeen voi saapua rajoitusluokassa 2 pakottavissa perheasioissa. Pakottava perheasia on esimerkiksi oman lapsen syntymä, lähiomaisen vakava sairaustapaus, omat häät tai seurustelusuhde.

Myös Suomessa asuvan oman alaikäisen lapsen tapaaminen voidaan katsoa pakottavaksi perheasiaksi.

Seurustelusuhde

Rajoitusluokassa 2 Suomeen voi saapua seurustelusuhteen perusteella.

Seurustelusuhteeseen sisältyvät avioliitossa ja jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sukupuolestaan riippumatta. Tässä kohdin hyväksytään myös parisuhteet ilman kahden vuoden yhtäjaksoista yhdessä asumisen vaatimusta. Lisäksi seurustelusuhteena sallitaan esimerkiksi pääsääntöinen eri maissa asuminen, ns. etäsuhteet, ja muut vakiintuneet yhdessä olon muodot.

Lähtökohtaisesti rajatarkastuksessa luotetaan matkustajan omaan ilmoitukseen seurustelusuhteesta, yksittäistapauksissa voidaan kysellä tarkempia tietoja. Maahan saapuminen seurustelusuhteen perusteella sallitaan Suomen kansalaisten seurustelukumppaneiden lisäksi myös Suomessa asuvien EU-/ Schengen-kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä sekä Suomen oleskeluluvalla Suomessa oleskelevien kolmannen maan kansalaisten seurustelukumppaneille. Seurustelusuhteen perusteella maahan saapuvan henkilön huolettavana oleva henkilö voi myös saapua Suomeen.

Erityisryhmät

Erityisryhmien, esim. kulttuurin, urheilun, elinkeinoelämän edustajien, maahan pääsy voidaan sallia, kun henkilöiden tai henkilöryhmien maahan pääsy on perusteltua. Tällaisia tehtäviä ovat erityisesti toimialan elpymisen, uuden kasvun tai pitkän aikavälin toimintaedellytysten turvaamiseksi välttämättömät tehtävät.

Erityisryhmiä koskevat hakemukset lähetetään suoraan Rajavartiolaitokselle sähköpostilla (rajavartiolaitos@raja.fi). Kutsuva taho tekee hakemuksen.

Hakemuksissa on perusteltava toiminnan kansallinen merkityksellisyys ja syyt siihen, ettei muita menettelyjä voida noudattaa sekä menettelyt, joilla huolehditaan terveysturvallisuuden toteutumisesta. Työnantajan tai muun maahan kutsuvan tahon tulee esittää henkilölle tai ryhmälle oma terveysturvallisuutta koskeva toimenpidesuunnitelmansa kansallisia ohjeita noudattaen, mahdollisesti paikallista tartuntatautiviranomaista konsultoiden.

Hakemukset lähetetään Rajavartiolaitokselta vastuuministeriöiden sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tai alueellisen terveysviranomaisen lausuttavaksi. Lausunnon saatuaan Rajavartiolaitos tekee hakemukseen perustuvan linjauksen maahan pääsyn välttämättömyydestä ja informoi hakijaa tekemästään linjauksesta. Lopullinen päätös maahanpääsystä tehdään rajatarkastuksessa.

Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitoksen ohjeistus matkustajille maahantuloa koskien

 

Lue myös:

Vantaasta yrittäjyyden metropoli

Vantaan elinkeinopolitiikassa kiinnitetään erityistä huomioita kansainväliseen houkuttelevuuteen ja kilpailukykyyn. Yritysalueiden kehittämisessä Vantaalla tehdään ennakoivaa kehitystyötä. Vantaan elinkeinojohtaja Kimmo Viljamaa avasi...
Edellinen artikkeli Helsingin seudun kauppakamari vierailee Oikotien Vastuullinen työnantaja -Instagramissa Seuraava artikkeli Osaavasta kaupallistamisesta vauhtia vientiin