Strategian toimeenpanoon tarvitaan uudistuvaa käytännön johtamista

Suomalaiset yritykset tekevät paljon strategiatyötä ja monet yritykset ovat siirtymässä niin sanottuun rullaavan strategian aikakauteen. Tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että johtamiskäytännöt eivät kuitenkaan uudistu, vaikka organisaatioiden strategiat uudistuvat.

Heikoksi kohdaksi osoittautuu strategian muuttaminen toiminnaksi. Strategian toimeenpanoon tarvitaankin uudistuvaa käytännön johtamista.

Näin sanovat Profitmakers Oy:n Lauri Tuomi ja Tuula Sumkin, jotka ovat tutkineet suomalaista strategista johtamista.

– Strategian uudistamisen yhteydessä muuttuvat johtamiskäytännöt nousivat esille, kun tutkimme suomalaisten johtajien ajatuksia johtamisesta vuosina 2015–2017. Tutkimuksella halusimme selvittää suomalaisten yritysten ja julkisyhteisöjen strategisen johtamisen nykytilaa ja muutosta, Tuomi ja Sumkin kertovat.

Strategia ei näy riittävästi arjessa. Johtamiskäytäntöjen uudistaminen on unohtunut.

Tutkimukseen osallistui 150 johtajaa ja esimiestä erikokoisista yrityksistä ja eri johtamisen tasoilta. Mukana vastaajissa oli myös yritysten hallituksen jäseniä ja puheenjohtajia.

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena ja laajennettiin osallistavaksi verkkoaivoriiheksi. Yhteistyökumppaneina tutkimuksessa olivat kauppakamarin lisäksi Suomen yrittäjät, Fountain Park Oy. Tutkimuksen toteutti Profitmakers Oy.

Tutkimustulos paljastaa, että strategia ei näy riittävästi arjessa, ja johtamiskäytäntöjen uudistaminen on unohtunut.

Henkilöstöstä puolet ymmärtää strategian sisällön

Strategian toimeenpano ja sen muuttaminen käytännön toiminnaksi näyttäytyy johtamisen keskeisenä haasteena. Vastaajien kokemuksen mukaan noin puolet tuntee yrityksen strategian sisällön ja noin 42 prosenttia toteuttaa sitä työssään.

Strategian toimeenpanon keskeisimpänä esteenä näyttäytyy se, että strategia koetaan liian vaikeaksi eikä toimeenpano tue strategian toteutumista. Lisäksi vastaajat toteavat, että strategia on vielä tänäkin päivänä usein suunnattu vain johdolle, ja ettei strategiaprosessi riittävästi osallista henkilöstöä tulevaisuuden rakentamiseen.

– Vastaukset paljastivat myös sen, ettei vastaajien mielestä omassa organisaatiossaan ole riittävästi strategisen johtamisen osaamisesta.

Johtamiskäytäntöjen uudistaminen keskiöön

Vahvana näyttäytyi havainto, ettei johtamiskäytäntöjä uudisteta vaikka tunnistettaisiin, ettei strategia ei lähde toteutumaan käytännössä. Kolmen viimeisen vuoden aikana vain noin 15 prosenttia vastaajien organisaatioista oli uudistanut strategiaprosessiaan tai organisaation rakennetta.

Vähiten uudistamista tehtiin kuitenkin esimiestyön ja johdon arkikäytännöissä esimerkkeinä osaamisen johtaminen, kokouskäytännöt, henkilöstön kanssa talousasioiden käsittely.

Verkkoaivoriihen osallistujat muodostivat kuvan johtajan tärkeimmistä tehtävistä. Syntyneen kuvan mukaan tärkeimpiä johtajan tehtäviä olivat:

  • vuorovaikutus ja viestintä,
  • osaamisen johtaminen,
  • kokonaisuuden hallinta,
  • luottamus- ja vastuunjakaminen sekä
  • toimintaympäristön muutosten hallinta.

Johtajat tunnistavat hyvin tärkeimmät tehtävät, mutta johtamisen uudistaminen arjessa ei näytä toteutuvan.

Muuttuko mikään, jos johtaminen ei uudistu?

Osallistujat kokosivat verkkoaivoriihessä keinoja, joilla strategia saadaan ymmärrettäväksi: strategian avaaminen henkilöstölle esimerkkien ja casejen avulla, mittaaminen, kehityskeskustelut ja keskijohdon kouluttaminen. Keinot kuvaavat perinteistä tapaa jalkauttaa strategia ylhäältä alas.

Muuttuneessa maailmassa johtajien käyttämät keinot eivät kuitenkaan tuota toivottuja tuloksia. Johtajat siis tunnistavat muutostarpeen, mutta eteenpäin arjessa mennään vanhoilla eväillä.

Haasteena on arkijohtamisen uudistaminen.

Yrityksen uudistaessa strategiansa myös johtamiskäytäntöjä tulee tarkastella kriittisesti. Keskeinen kysymys on: Tukevatko käytössä olevat johtamiskäytännöt strategian toteutumista?

Tämän päivän strategiatyössä ollaan vauhdilla siirtymässä kohti jatkuvasti rullaavia, dynaamisia strategioita. Tämä edellyttää myös muutosta johtamiskäytäntöihin ja johtamistoiminnan uudistamista.

Tuomen ja Sumkinin mukaan myös hallitukset on saatava mukaan uudistumisen vauhdittamiseen.

– Hallitustenkin tulisi toimia strategiatyön vauhdittajana ja haastaa sekä oma toimintansa että johto uudistamaan toimintaansa. Hallituksen perinteinen ohjaava ja sparraava rooli muun muassa talouden ja strategian osalta laajenisi näin luontevasti johtamiskäytäntöjen uudistamiseen.

Lue myös:

Johtaja johtaa ihmisiä myös digiaikana

Johdon konsultti ja viestintäasiantuntija Jukka Saksi on havainnut, että digiaikana tarvittavasta johtamisesta on liikkeellä paljon vääriä käsityksiä. – Yleinen harhaluulo...
Edellinen artikkeli Klubitoiminta kehittää, tukee ja luo liiketoimintamahdollisuuksia Seuraava artikkeli Virtuaalitodellisuuden hyödyntäjä välttää monet mokat