Suunnitelman laatiminen epidemiatoimenpiteistä.

Suunnitelman laatiminen epidemiatoimenpiteistä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 24.2.2021 tehnyt päätöksen, joka velvoittaa lukuisia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueen toimijoita varmistamaan yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää.

Päätös koskee seuraavia toimijoita:

– yksityiset yhteisöt,
– säätiöt ja muut oikeushenkilöt,
– yksityiset elinkeinonharjoittajat,
– kunnat ja kuntayhtymät,
– uskonnolliset yhdyskunnat ja julkisoikeudelliset laitokset.

Päätös on voimassa 25.2.–14.3.2021 ja se on väliaikaisen tartuntatautilain pykälän 58 d mukainen. Aluehallintoviraston päätös ei koske ravintoloita – ravintoloiden toiminnan rajoittamisesta päättää valtioneuvosto.

Päätös koskee toimijoiden sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun, sekä rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana.

Suunnitelman laatiminen

Kun kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tai aluehallintovirasto on tehnyt edellä mainitun päätöksen, asiakkaille tai osallistujille tarkoitettujen tilojen hallinnasta vastaavan on laadittava kirjallinen suunnitelma siitä, miten se toteuttaa päätöksessä asetetut velvollisuudet ja rajoitukset. Suunnitelma on pyynnöstä esitettävä kunnalle, aluehallintovirastolle ja liikenne- ja viestintävirastolle.
Hallituksen esityksen mukaan kirjalliset suunnitelmat olisivat konkreettinen työkalu sille, että toimijat voisivat pohtia ja suunnitella toimenpiteet asiakkaiden, osallistujien ja seurueiden välisten lähikontaktien välttämiseksi asiakas-, osallistuja ja odotustiloissa. Toimijan tulisi itse suunnitella konkreettiset toimenpiteet, joilla se pystyy toteuttamaan velvoitteet omassa toiminnassaan.

Hallituksen esityksessä todetaan edelleen että elinkeino- ja muussa toiminnassa käytettävien asiakastilojen ja muiden vastaavien tilojen rakenteet, pinta-ala ja kiinteät asiakaspaikat sekä tilojen käyttöön liittyvät muut tekijät vaihtelevat suuresti. Toimitilojen käytön tapa vaihtelee myös samalla toimialalla niin, että vastuu käytännön toteuttamistapojen suunnittelussa tulee olla kullakin elinkeinonharjoittajalla tai muulla toimijalla itsellään. Aluehallintovirasto on laatimassa asiasta ohjeistusta joka julkistaan AVI:n sivuilla kohdassa ”Yleisimmin kysytyt kysymykset”.

Pykälässä säädetty velvollisuus kirjallisen suunnitelman laatimisesta ei koskisi elinkeinoharjoittajaa tai muuta toimijaa, jonka asiakastiloja käytetään enintään 10 henkilön samanaikaiseen oleskeluun.

Lue myös

Lausunto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2024-2031

Kauppakamari on antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031.

REPowerEU-suunnitelma ja rahoitushaku puhtaille energiahankkeille

Suunnitelman tavoitteena on vähentää riippuvuutta Venäjän fossiilisista polttoaineista ja edistää vihreää siirtymää nopeasti.

Lausunto: Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2023-2030

Helsingin seudun kauppakamari on 2.5.2022 antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2023-2030.