Periaatepäätös satamatoiminna uudelleenjärjestelyistä hyväksytty.

Vaikuta kanssamme

Yritysten ääni – Valiokunnat ja aluejohtokunnat

Vaikutus tehdään yhdessä

Helsingin seudun kauppakamarin jäsenet verkottuvat, jakavat tietoa ja vaikuttavat kauppakamarin valiokunnissa, aluejohtokunnissa ja kauppakamariyksiköissä. 

Valiokunnat, aluejohtokunnat ja kauppakamariyksiköt ovat tärkeä osa kauppakamarin vaikuttamistyötä. Niissä seurataan yritysten toimintaympäristön kehitystä, keskustellaan päättäjien kanssa – ja pyritään tunnistamaan elinkeinoelämän keskeisiä haasteita ja löytämään niihin ratkaisuja.

Valiokunnissa myös valmistellaan yritysten etujen ajamiseksi aloitteita, kannanottoja ja lausuntoja eri viranomaisille.


Tutustu valiokuntiin, aluejohtokuntiin ja kauppakamariksiköihin:

Ota yhteyttä: Kun sinulla on vaikuttamiseen liittyvää asiaa, voit ottaa yhteyttä valiokuntien, aluejohtokuntien ja kauppakamariyksiköiden sihteereihin.
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@helsinki.chamber.fi


Helsingin seudun kauppakamarin valiokunnat:

Alue- ja asuntoasiain valiokunta

Helsingin talousalueen voimakas kasvu vaikuttaa merkittävästi muun muassa maankäytön suunnitteluun, asuntotuotantoon ja liikenteeseen.

Sihteeri: Tiina Pasuri, johtava asiantuntija, maankäyttö ja liikenneasiat

ICT-valiokunta

Menestyäkseen kansainvälisessä kilpailussa suomalaisten yritysten on löydettävä uusia liiketoimintamalleja, joissa yhdistyvät teknologia, yrityksen osaaminen ja joustavat palvelukonseptit.

Sihteeri: Saija Äikäs, johtaja

Kaupan ja palvelujen valiokunta

Valiokunnan jäsenten näkemyksiä hyödynnetään muun muassa kaupan sijantiin, liikenteeseen ja osaavaan työvoimaan liittyvissä kysymyksissä.

Sihteeri: Markku Lahtinen, johtaja

Koulutus- ja työvoima-asiain valiokunta

Koulutus- ja työvoima-asiain valiokunnan tehtävänä on seurata ja vaikuttaa yritysten osaavan työvoiman saatavuuteen Helsingin seudulla.

Sihteeri: Riikka Vataja, johtava asiantuntija, osaaminen ja työelämä

Liikennevaliokunta

Erityisen tärkeää on saada aikaan keskeisten, liikenneasioihin vaikuttavien toimijoiden välinen yhteisymmärrys seudun liikennejärjestelmän kehittämisestä sekä turvata tärkeimpien liikenneinvestointien rahoitus.

Sihteeri: Tiina Pasuri, johtava asiantuntija, maankäyttö- ja liikenneasiat

Satama- ja logistiikkavaliokunta

Yhä kiristyvä kansainvälinen kilpailu edellyttää Suomelta kilpailukykyisiä logistisia yhteyksiä. 

Sihteeri: Tiina Pasuri, johtava asiantuntija, maankäyttö- ja liikenneasiat

Talous- ja veroasiain valiokunta

Valiokunta vaikuttaa yritysverotukseen, yritysrahoitukseen ja markkinoiden toimivuuteen. Edelleen valiokunta edistää yritysten ja viranomaisten yhteistyötä taloushallinnon ja verotuksen prosessien kehittämiseksi. Valiokunta kehittää myös yritysten hyvää hallintotapaa ja suomalaista yhtiöoikeutta sekä verkostoi yritysten talousjohtoa.

Sihteeri: Mika Olli, veroasiantuntija

Teollisuusvaliokunta

Vaikuttamistyössä korostuvat teollisuuden merkitys yhteiskunnan hyvinvoinnin tuottajana, yritysten viennin edistäminen ja osaamisen kaupallistaminen, koronaelvytyksen suuntaaminen, kuntien maankäyttö- ja tonttipolitiikka, valtakunnalliset logistiikkainvestoinnit ja osaavan työvoiman saatavuus. 

Sihteeri: Markku Lahtinen, johtaja

Yritysturvallisuusvaliokunta

Kauppakamarin yritysturvallisuustyön tavoitteena on turvata jäsenyritystemme liiketoimintoja ja varmistaa yritystoiminnan jatkuvuus poikkeustilanteissa. Kauppakamarin turvallisuustyötä tehdään käytännönläheisesti ja kustannustehokkaasti huomioiden erityisesti pk-yritysten tarpeet.

Sihteeri: Marko Silen, johtaja


Helsingin seudun kauppakamarin aluejohtokunnat:

Espoon aluejohtokunta

Yritystoiminnan kasvuun tarvitaan hyviä verkostoja ja työvälineitä. Kauppakamari osallistuu Business Espoo -yrityspalveluverkoston kehittämiseen yhdessä kumppaniverkoston kanssa Otaniemen A Gridin kasvuyrityskeskuksessa

Sihteeri: Saija Äikäs, johtaja

Vantaan aluejohtokunta

Kauppakamari korostaa Vantaan tulevaisuuden rakentamisessa monialaisen yrityskannan merkitystä.

Sihteeri: Saija Äikäs johtaja


Helsingin seudun kauppakamarin kauppakamariyksiköt:

Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö

Kauppakamariyksikkö pyrkii omalta osaltaan lisäämään alueen houkuttelevuutta vaikuttamalla alueen keskusten kehittämishankkeisiin, niihin liittyviin liikennejärjestelyihin sekä toimialueen kuntien yleiskaavahankkeisiin. 

Sihteeri: Jari Niinimäki, asiamies

Keski-Uudenmaan kauppakamariyksikkö

 Kauppakamari korostaa alueen erinomaista logistista sijaintia osana metropolialuetta ja painottaa kuntarajat ylittäviä maankäyttöratkaisuja. Työvoiman saannin turvaamiseksi korostetaan vuokra-asuntotuotannon lisäämistä. Kauppakamari tukee alueen kuntien ja kaupunkien toimenpiteitä alueen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistamiseksi. 

Sihteeri: Riikka Vataja, johtava asiantuntija, osaaminen ja työelämä

Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö

 Edunvalvonnassa tuodaan esille elinkeinoelämän ja teollisuuden merkitys alueen kunnille, monipuolisen elinkeinoelämän tärkeys erityisesti alueelta tapahtuvan vientitoiminnan kasvattamiseksi sekä Itä-Uudellamaalla tapahtuvan koulutuksen merkitys ammattitaitoisen työvoiman turvaamiseksi

Sihteeri: Gustaf Forsberg, asiamies