Valtioneuvoston 12.6.2020 tekemän päätöksen mukainen rajavartiolaitoksen ohjeistus rajaliikenteeseen

Valtioneuvosto päätti 12.6.2020 sisärajavalvonnan osittaisesta jatkamisesta sekä ulkorajaliikenteen rajoittamisesta 14.7.2020 asti. Rajavartiolaitoksen ohjeistuksella annetaan matkustajille tietoa sallittuun rajanylitysliikenteeseen kohdistuvista muutoksista 15.6. lukien.

Sisärajavalvonta poistuu 15.6.2020 lukien Suomen ja Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan välisestä liikenteestä sekä Schengen-maiden välisestä huvialusliikenteestä. Edellä mainittu liikenne on rajoituksitta mahdollista mm. kaikilla lentoasemilla ja kaikissa satamissa, edellyttäen, että liikennepaikka on avoinna.

Kaikki lentokentät avataan henkilöliikenteelle huomioiden sisä- ja ulkorajaliikennettä koskevat matkustusrajoitukset.

Sisärajavalvonta on palautettu 14.7.2020 asti Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla, lentoliikenteessä lukuun ottamatta Suomen ja Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan välistä liikennettä sekä vesiliikenteessä lukuun ottamatta huvialusliikennettä ja Suomen ja Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan välistä säännöllistä lauttaliikennettä.

Siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, sisärajoilla sallitaan:

 • paluuliikenne Suomeen
 • paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta
 • työmatkaliikenne
 • muu välttämätön liikenne.

Rajaliikenteen rajoitukset jatkuvat ulkorajalla 14.7.2020 asti. Ulkorajoilla sallitaan:

 • paluuliikenne Suomeen
 • paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta
 • kolmannen maan kansalaisen maasta poistuminen
 • muu välttämätön liikenne.

Perustuslain 9 §:n mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan, ja samoin jokaisella on oikeus lähteä Suomesta. Oikeuteen lähteä maasta voidaan kuitenkin lailla säätää välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi.

1. SISÄRAJALIIKENNE

1.1. Sisärajavalvonnan päättyminen eräiltä osin

Sisärajavalvonta päättyy 15.6.2020 lukien Suomen ja Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan välisestä liikenteestä sekä Schengen-maiden välisestä huvialusliikenteestä.

Edellä mainittu liikenne on rajoituksitta mahdollista mm. kaikilla lentoasemilla ja kaikissa satamissa, edellyttäen, että liikennepaikka on avoinna.

Suomen ja Norjan välisellä maarajalla rajan voi ylittää kaikkialta ilman, että henkilöihin kohdistetaan rajatarkastuksia.

Schengen-maiden välinen huvialusliikenne on rajavalvonnan näkökulmasta rajoituksetta mahdollista, eikä huviveneillä ole velvollisuutta saapua rajatarkastukseen.

Sisärajavalvonnan osittaisesta päättymisestä huolimatta, Suomen kansalaisella tulee maasta poistuttaessa olla hallussaan vaadittava matkustusasiakirja. Myös ulkomaalaisen tulee huolehtia siitä, että hän täyttää maahantulon ja maassa oleskelun edellytykset. Pohjoismaiden kansalaiselle riittää Pohjoismaiden välisessä liikenteessä se, että henkilö kykenee jollakin tavoin osoittamaan henkilöllisyytensä.

1.2. Sisärajavalvonnan osittainen jatkuminen

Sisärajavalvonta jatkuu 14.7.2020 asti:

 • – Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla,
 • – lentoliikenteessä lukuun ottamatta Suomen ja Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan välistä liikennettä sekä
 • – vesiliikenteessä lukuun ottamatta huvialusliikennettä ja Suomen ja Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan välistä säännöllistä lauttaliikennettä.

Siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, Suomen rajaviranomaiset sallivat sisärajoilla eli Suomen ja toisen Schengen-valtion välisessä liikenteessä:

– Paluuliikenne Suomeen

 • a) Suomen kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
 • b) Suomessa asuvat EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
 • c) oleskeluluvalla Suomessa oleskelevat kolmannen maan kansalaiset

– Paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta

 • a) muiden EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
 • b) oleskeluluvalla toisessa EU- tai Schengen-valtiossa asuvat kolmannen maan kansalaiset

– Työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne

 • a) työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne
 • b) diplomaatit, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstö, sotilashenkilöstö ja avustusjärjestöjen henkilöstö työtehtävissään
 • c) Suomessa opiskelevat henkilöt
 • d) Suomen oleskeluluvalla saapuvat henkilöt sekä oleskeluoikeutensa rekisteröineet EU-/Schengen-valtioiden kansalaiset
 • e) perheasioissa matkustavat henkilöt (esimerkiksi lähiomaisen tapaaminen, seurustelusuhde, hautajaiset, häät, sairastapaukset)
 • f) kansainvälistä suojelua tarvitsevat tai muutoin humanitaarisista syistä matkustavat henkilöt
 • g) muu välttämätön ja perusteltu liikenne (esimerkiksi välttämättömät henkilökohtaiset syyt, ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajat, kiinteistö, asunto tai vapaa-ajan asunto Suomessa)

Maahan saapuvien tulisi noudattaa terveysviranomaisten antamia ohjeita.

Sisärajavalvonta voidaan kohdentaa sisäisen turvallisuuden viranomaisten ja terveydenhuoltoviranomaisten yhteisten uhka- ja riskiarvioiden perusteella valittuihin kohteisiin. Sisärajavalvonnan ensisijainen painopiste on maahantulotarkastuksissa.

Perustuslain 9 §:n mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan, ja samoin jokaisella on oikeus lähteä Suomesta. Oikeuteen lähteä maasta voidaan kuitenkin lailla säätää välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi.

Työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuvan työmatkan tarkoitus ja edellytykset selvitetään rajatarkastuksen yhteydessä. Rajatarkastuksessa voidaan työmatkalaista pyytää esittämään asiakirjoja maahantuloedellytysten täyttymisen toteamiseksi. Tällaisia asiakirjoja voivat erityisesti olla dokumentit työsuhteesta ja toimeksiannosta. EU-maiden kansalaisten maahantulo ulkomaisena kausityövoimana sallitaan työmatkaliikenteen tavoin.

Diplomaattien lisäksi maahantulo sallitaan myös virkamatka- tai virkapassin haltijoille työtehtävissään.

Toisen Schengen-valtion kautta kausityötä varten maahan saapuvien kolmannen maan kansalaisten maahantulo tilastoidaan vakiintuneen käytännön mukaisesti. Hallitus on päättänyt sallia aikaisemmin päätetyn 4 500 henkilön lisäksi 4 500 EU:n ulkopuolelta tulevan kausityöntekijän maahantulon.

Muu välttämätön liikenne arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksessa saadun selvityksen perusteella.

Matkustajalla tulee aina olla vaadittava matkustusasiakirja ja tarvittaessa vaadittava viisumi tai oleskelulupa. Sisärajan ylittäminen ei kuitenkaan edellytä aikaisemmasta poikkeavien matkustusasiakirjojen mukanaoloa. Pohjoismaiden kansalaiselle riittää Pohjoismaiden välisessä liikenteessä se, että henkilö kykenee jollakin tavoin osoittamaan henkilöllisyytensä.

Siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, sisärajan ylittäjien on käytettävä rajanylityspaikkoja. Muualta rajan ylittäminen ei ole sallittua ilman rajanylityslupaa.

2. ULKORAJALIIKENNE

Suomen rajaviranomaiset sallivat ulkorajoilla eli Suomen ja Schengeniin kuulumattoman valtion, esimerkiksi Venäjän, välisessä liikenteessä:

– Paluuliikenne Suomeen

 • a) Suomen kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
 • b) Suomessa asuvat EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
 • c) oleskeluluvalla Suomessa oleskelevat kolmannen maan kansalaiset

– Paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta

 • a) muiden EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
 • b) oleskeluluvalla toisessa EU- tai Schengen-valtiossa asuvat kolmannen maan kansalaiset

– Kolmannen maan kansalaisen maasta poistuminen

– Välttämätön liikenne

 • a) toisesta Schengen-sopimukseen kuulumattomasta EU:n jäsenvaltiosta tai Yhdistyneestä kuningaskunnasta saapuvan EU- tai Schengen-valtion kansalaisen tai Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisen työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne
 • b) terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö (mukaan lukien ensihoito) sekä vanhustenhuollon ammattihenkilöstö työtehtävissään
 • c) tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstö työtehtävissään
 • d) diplomaatit, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstö, sotilashenkilöstö ja avustusjärjestöjen henkilöstö työtehtävissään
 • e) Suomen oleskeluluvalla saapuvat henkilöt sekä oleskeluoikeutensa rekisteröineet EU-/Schengen-valtioiden kansalaiset
 • f) kansainvälistä suojelua tarvitsevat tai muutoin humanitaarisista syistä matkustavat henkilöt
 • g) pakottavissa perheasioissa tai muista pakottavista henkilökohtaisista syistä matkustavat henkilöt
 • h) muu välttämätön ja perusteltu liikenne, esimerkiksi yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä, ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajat, lentoliikenteen kauttakulku Helsinki-Vantaan lentoasemalla sekä ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsenen maahan saapuminen

Maahan saapuvien tulisi noudattaa terveysviranomaisten antamia ohjeita.

Schengen-alueen ulkorajan ylittäminen on mahdollista ainoastaan avoinna olevien rajanylityspaikkojen kautta. Muualta rajan ylittäminen ei ole sallittua ilman rajanylityslupaa.

Perustuslain 9 §:n mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan, ja samoin jokaisella on oikeus lähteä Suomesta. Oikeuteen lähteä maasta voidaan kuitenkin lailla säätää välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi.

Matkustajalla tulee olla vaadittava matkustusasiakirja ja tarvittaessa vaadittava viisumi tai oleskelulupa.

EU-maiden kansalaisten maahantulo ulkomaisena kausityövoimana sallitaan työmatkaliikenteen tavoin.

Diplomaattien lisäksi maahantulo sallitaan myös virkamatka- tai virkapassin haltijoille työtehtävissään.

Ulkorajaliikenteessä katsotaan muuksi välttämättömäksi liikenteeksi erityisesti rajanylitysliikenne, joka liittyy yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävään työhön, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä.

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla on määritetty yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävät työt, jotka eivät siedä viivästystä. Listaus kriittisistä tehtävistä ei muodosta maahanpääsyä koskevaa ennakkopäätöstä. Työnantajan tulee erillisellä lomakkeella perustella, miksi Suomeen tulevan työntekijän työtehtävä on kriittinen ja sellainen, että työsuoritus ei siedä viivästystä. Työnantaja täyttää ”Työnantajan perustelu työntekijän maahantulon välttämättömyydestä poikkeustilan aikana” -lomakkeen ja antaa sen työntekijälleen. Suomeen pyrkivä työntekijä esittää tämän lomakkeen rajatarkastuksessa muiden rajanylitykseen vaadittavien asiakirjojen lisäksi.

Tässä tarkoituksessa maahan saapuvien maahantulo tilastoidaan vakiintuneen käytännön mukaisesti.

Rajatarkastusviranomainen ottaa listauksen kriittisistä tehtävistä sekä työnantajan perustelut huomioon sen arvioidessa välttämätöntä liikennettä. Päätöksen siitä, mikä on välttämätöntä liikennettä, tekee rajatarkastusviranomainen Rajavartiolaitoksen ohjeistuksen mukaisesti kullakin rajanylityspaikalla tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Hallitus on tarkistanut maa- ja puutarhatiloilla tarvittavan kausityövoiman enimmäismäärää. Hallitus on päättänyt sallia aikaisemmin päätetyn 4 500 henkilön lisäksi 1.6 alkaen 4 500 EU:n ulkopuolelta tulevan kausityöntekijän maahantulon. Kausityötä varten maahan saapuvien kolmannen maan kansalaisten maahantulo tilastoidaan vakiintuneen käytännön mukaisesti. Rajavartiolaitoksen esikunta seuraa enimmäismäärän (9000 hlöä) täyttymistä tilaston perusteella.

Muu välttämätön liikenne arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksessa saadun selvityksen perusteella.

Täsmentäviä tulkintaohjeita

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Rajavartiolaitoksen ohjeistuksella täsmennetään päätöksessä tarkoitetun henkilöliikenteen ja erityisesti siihen kuuluvan välttämättömän liikenteen sisältöä.

– Suomen kansalaisen perheenjäsen

Suomen kansalaisen perheenjäsen voi saapua Suomeen, jos hän täyttää ulkomaalaislain 37 §:n mukaiset vaatimukset. Suomen kansalaisen perheenjäsen tulee olla Suomessa asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsen. Ulkorajan kautta sallitaan kuitenkin myös ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsenen maahan saapuminen. Myös perheenjäsenellä tulee olla vaadittava matkustusasiakirja ja tarvittaessa vaadittava viisumi tai oleskelulupa.

Vapaan liikkuvuuden säännöksiä sovelletaan Suomen kansalaisen perheenjäseneen, jos Suomen kansalainen on käyttänyt vapaan liikkuvuuden direktiivin mukaista liikkumisoikeuttaan asettumalla toiseen jäsenvaltioon ja perheenjäsen tulee Suomeen hänen mukanaan tai seuraa häntä myöhemmin. Maahan voi saapua Suomen kansalaisen perheenjäsen, jos hänellä on vaadittava oleskeluoikeuden osoittava asiakirja Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa.

– Suomen myöntämä oleskelulupa

Ulkorajaliikenteessä ja siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, Suomeen voi saapua Suomen myöntämällä oleskeluluvalla. Rajatarkastuksessa tulee esittää oleskelulupakortti.

– Perheasioissa matkustavat henkilöt sisärajaliikenteessä

Siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, Suomeen voi saapua sisärajan kautta perheasioissa.

Lähiomaisen tapaamista varten matkustavat henkilöt tulkitaan perheasioissa matkustaviksi henkilöiksi. Lähiomaisen tapaamista varten voi saapua koko perhe. Lähiomaisella tarkoitetaan aviopuolisoa, lapsia, vanhempia, sisaruksia ja isovanhempia. Lähiomainen voi olla myös avopuoliso, jonka kanssa asutaan jatkuvasti (vähintään 2 vuotta). Lähiomaisen tapaamista sovelletaan Suomen kansalaisten lisäksi myös Suomessa asuviin EU-/ Schengen-kansalaisiin ja heidän perheenjäseniin sekä oleskeluluvalla oleskeleviin kolmannen maan kansalaisiin.

Myös seurustelusuhteen perusteella maahan saapuvat henkilöt tulkitaan perheasioissa matkustaviksi henkilöiksi. Seurustelusuhteella tarkoitetaan käytännössä parisuhdetta. Lähtökohtaisesti rajatarkastuksessa luotetaan matkustajan omaan ilmoitukseen, yksittäistapauksissa voidaan kysellä tarkempia tietoja. Seurustelusuhteen perusteella maahan saapumista sovelletaan Suomen kansalaisten lisäksi myös Suomessa asuviin EU-/ Schengen-kansalaisiin ja heidän perheenjäseniin sekä oleskeluluvalla oleskeleviin kolmannen maan kansalaisiin.

Suomeen voi saapua sisärajan kautta myös muissa perheasioissa. Tällaisia ovat esimerkiksi hautajaiset, häät, sairastapaukset.

– Suomessa opiskelevat

Siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, Suomeen voi saapua sisärajan kautta suomalaiseen oppilaitokseen opiskelemaan hyväksytty opiskelija.

– Sisärajat ylittävä työmatkaliikenne

Siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, kaikki Schengenin sisärajat ylittävä työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne on sallittua. Työmatkan tarkoitus ja edellytykset selvitetään rajatarkastuksen yhteydessä. Rajatarkastuksessa on varauduttava esittämään työmatkan perusteet ja erityisesti työsuhdetta tai toimeksiantoa koskevat asiakirjat.

– Välttämättömät henkilökohtaiset syyt sisärajaliikenteessä

Siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, Suomeen voi saapua sisärajan kautta välttämättömästä henkilökohtaisesta syystä.

Välttämättömäksi henkilökohtaiseksi syyksi tulkitaan henkilökohtaista läsnäoloa edellyttävä suoritus tai tapahtuma, joka ei siedä viivästystä ja, jonka toteuttamatta jääminen aiheuttaisi olosuhteet huomioiden kohtuutonta haittaa. Välttämättömät henkilökohtaiset syyt arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksen yhteydessä.

– Suomessa kiinteistön, asunnon tai vapaa-ajan asunnon omistavan henkilön maahan saapuminen

Siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, Suomeen voi saapua sisärajan kautta Suomessa kiinteistön, asunnon tai vapaa-ajan asunnon omistava henkilö. Myös omistajan perhe voi saapua. Tässä tapauksessa perheellä tarkoitetaan aviopuolisot, avopuolisot ja alle alle 18-vuotias naimaton lapsi tai lapset.

– Schengen-sopimukseen kuulumattomasta EU:n jäsenvaltiosta tai Yhdistyneestä kuningaskunnasta saapuva työmatkaliikenne

Ulkorajaliikenteessä sallitaan toisesta Schengen-sopimukseen kuulumattomasta EU:n jäsenvaltiosta tai Yhdistyneestä kuningaskunnasta saapuvan EU- tai Schengen-valtion kansalaisen tai Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisen työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne.

– Yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävät työt ulkorajaliikenteessä

Ulkorajaliikenteessä katsotaan muuksi välttämättömäksi liikenteeksi erityisesti rajanylitysliikenne, joka liittyy yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävään työhön, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä.

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla on määritetty yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävät työt, jotka eivät siedä viivästystä. Listaus kriittisistä tehtävistä ei muodosta maahanpääsyä koskevaa ennakkopäätöstä. Työnantajan tulee erillisellä lomakkeella perustella, miksi Suomeen tulevan työntekijän työtehtävä on kriittinen ja sellainen, että työsuoritus ei siedä viivästystä. Suomeen pyrkivä työntekijä esittää tämän lomakkeen rajatarkastuksessa muiden rajanylitykseen vaadittavien asiakirjojen lisäksi.

Rajatarkastusviranomainen ottaa listauksen kriittisistä tehtävistä sekä työnantajan perustelut huomioon sen arvioidessa välttämätöntä liikennettä ja maahantulon sallimista.

– Pakottavat perheasiat ulkorajaliikenteessä

Suomeen voi saapua ulkorajan kautta pakottavissa perheasioissa. Tällaisia ovat esimerkiksi oman lapsen syntymä tai lähiomaisen vakava sairastapaus.

– Pakottavat henkilökohtaiset syyt ulkorajaliikenteessä

Suomeen voi saapua ulkorajan kautta pakottavasta henkilökohtaisesta syystä. Pakottavaksi henkilökohtaiseksi syyksi tulkitaan henkilökohtaista läsnäoloa edellyttävä pakottava tai ennalta arvaamaton syy, joka ei siedä viivästystä ja henkilön saapumatta jääminen aiheuttaisi olosuhteet huomioiden merkittävää haittaa. Pakottavat henkilökohtaiset syyt arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksen yhteydessä.

– Kauttakulkumatkustaminen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta

Ulkorajaliikenteessä ja siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, Rajavartiolaitos sallii kauttakulkumatkustamisen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta, kun kauttakulkumatkan aikana pysytään lentoaseman kauttakulkualueella. Kauttakulkuoikeus ei anna oikeutta saapua maahan (Suomeen).

– Maahantulosta päätetään rajatarkastuksen yhteydessä

Rajavartiolaitos ei myönnä ennakkolupaa maahantuloa varten. Ulkorajaliikenteessä ja siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, maahantulon sallimisesta päätetään aina rajatarkastuksen yhteydessä.

– Matkustusasiakirjat

Matkustajalla tulee olla vaadittava matkustusasiakirja ja tarvittaessa vaadittava viisumi tai oleskelulupa.

Pohjoismaiden kansalaiselle riittää Pohjoismaiden välisessä liikenteessä se, että henkilö kykenee osoittamaan henkilöllisyytensä.

Lue myös:

Tratta eli julkisuusuhkainen maksukehoitus

Nykyisessä muodossaan tratta on niin sanottu yksityisoikeudellinen tratta, jonka kanssa viranomaisilla ei ole tekemistä ja niin sanotun protestoinnin eli julkistamisen...
Edellinen artikkeli Helsingin Mylly – perheyritys hyvässä nosteessa Seuraava artikkeli Oppivelvollisuusiän laajentamiseen tarkoitetut resurssit suunnattava yksilölliseen tukeen