Lakimies Reetta Riihimäki Helsingin seudun kauppakamarin neuvontapalvelusta.

Voiko osa-aikatyöstä sopia vapaasti?

Työlainsäädäntö ei edellytä työntekijän työajalta tiettyä vähimmäismäärää. Osa-aikatyöstä voidaankin sopia melko vapaasti, ellei työehtosopimuksessa ole määräystä työvuoron suositellusta vähimmäiskestosta.

Käytännössä osa-aikatyön teettämistä rajoittaa työnantajan velvollisuus lisätyön tarjoamiseen. Jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä sellaisiin tehtäviin, jotka sopivat sen palveluksessa osa-aikatyössä oleville, on tehtäviä tarjottava osa-aikatyöntekijöille ennen uuden työntekijän palkkaamista. Työnantajan tulee järjestää lisätyön edellyttämä kohtuullinen koulutus. Työn tarjoamisjärjestyksessä lomautetut työntekijät menevät osa-aikaisten edelle.

Osa-aikatyöstä voidaan sopia työsuhteen aikanakin.

Osa-aikatyöstä voidaan sopia työsuhteen aikanakin. Jos työntekijä on siirtymässä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle ja haluaa lyhentää työaikaansa, työaikalain nojalla työt on ensisijaisesti järjestettävä niin, että osa-aikatyö on mahdollista. Lain sanamuotoa muutettiin eläkeuudistuksen yhteydessä ja velvoite osa-aikatyön järjestämiseen tiukentui tämän vuoden alussa.
Työsopimuslaissa säädetään työntekijän oikeudesta osittaiseen hoitovapaaseen lapsen hoitamiseksi. Vapaan myöntämisedellytysten täyttyessä sen antamisesta voi kieltäytyä vain, jos vapaasta aiheutuisi työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa, jota ei voida välttää kohtuullisilla työjärjestelyillä.

Osa-aikatyöstä on kyse myös nollatuntisopimuksissa ja muissa työsopimuksissa, joissa työaika vaihtelee. Vaihtelevan työajan sopimuksiin liittyen on vireillä lakiuudistus. Työ- ja elinkeinoministeriön alainen työryhmä on antanut mietinnön ja lakiehdotuksensa, jossa työntekijän asemaa pyritään parantamaan muun muassa sairaus- ja irtisanomisajan palkkaa sekä vaihtelevaa työaikaehtoa koskevilla työsopimuslain määräyk­sillä. Hallituksen esitys lakimuutoksista pitäisi tulla tässä kuussa.

Reetta Riihimäki
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Seuraa näitä

Yritysten Pörssikauppaan vaaditaan LEI-tunnus

Yritys tai yhteisö, joka käy kauppaa pörssiosakkeilla, ETF-rahastojen osuuksilla ja muilla pörssinoteeratuilla rahoitusvälineillä, on oltava LEI-tunnus 3.1.2018 alkaen. Patentti- ja rekisteri­hallitus (PRH) antaa hakemuksesta ­LEI-tunnuksia yhteisöille, joilla on ­Y-tunnus sivuliikkeitä lukuun ottamatta.

Erillistä liikesalaisuuslakia ehdotetaan

Liikesalaisuusdirektiivin ­kansallista täytäntöönpanoa valmistellut työryhmä ehdottaa, että Suomeen säädetään erillinen liikesalaisuuslaki. Se sisältäisi direktiivin edellyttämät säännökset, ja siihen siirrettäisiin lain­säädännön nykyiset liikesalaisuuksien suojaa koskevat säännökset sopimattomasta menettelystä elinkeinotoi­minnassa annetusta laista.

Tietosuoja-asetukseen tulkintaohjeita

EU:n tietosuojaviranomaisista koostuva WP29-tietosuojatyöryhmä on julkaissut päivitetyn ohjeen asetuksen vaikutusten­ arvioinnista. Lisäksi työryhmä julkaisi automatisoituja yksittäis­pää­töksiä ja profilointia sekä henkilötietojen tietoturvaloukkausten ilmoittamista koskevat ohjeet.

 

 

Lue myös

Neuvontapalvelut: Osasairauspäiväraha – ja vuodenvaihteen lakimuutokset

Osa-aikaisen työn aloittaminen heti työkyvyttömyyden toteamisen jälkeen on mahdollista vain, jos työnantaja ja työntekijä ovat...

Osaajapula torjutaan maahanmuutolla ja koulutukseen liittyvän sääntelyn keventämisellä

Myös koulutukseen liittyvää sääntelyä on purettava ja annettava järjestelmän ohjautua vahvemmin...

Suunnattu osakeanti osakeyhtiössä – painava taloudellinen syy

Lähtökohta on, että yhtiön (vanhoilla) osakkeenomistajilla on osakeannissa etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä...