Kirsi Parnila on Helsingin seudun kauppakamarin lakimies.

Voinko työntekijän kanssa tehdyn työsopimuksen peruuttaa, kun se ei ole vielä alkanut?

Edes koronatilanteessa jo tehtyä työsopimusta ei voi noin vain peruuttaa. Toistaiseksi voimassa olevaksi sovittu työsopimuksen voidaan kuitenkin irtisanoa ennen sen alkamista normaaleilla irtisanomisperusteilla, kuten tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä, kun tarjolla oleva työ on olennaisesti ja pysyvästi vähentynyt.

Työntekijä, jonka kanssa on jo tehty työsopimus, voidaan myös lomauttaa normaalilla lomautusilmoitusmenettelyllä. 1.4.2020 voimaan tulevan lakimuutoksen perusteella määräaikainenkin työntekijä voidaan lomauttaa samalla tavoin kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleva.

Irtisanottaessa on noudatettava irtisanomisaikaa ja jos noudatettava irtisanomisaika on pidempi kuin se aika, joka on jäljellä työsuhteen alkamiseen, työnantajalla on siltä osin palkanmaksuvelvollisuus ja työntekijällä työntekovelvollisuus irtisanomisajan loppuun saakka. Toki tällaisessa tilanteessa järkevintä on sopia työntekijän kanssa siitä, että työsopimus sovitaan yhdessä päättymään ennen työnteon aloittamista.

Mikäli esimerkiksi kesätyöntekijän kanssa on tehty määräaikainen työsopimus, työsopimusta ei voi
irtisanoa, jollei irtisanomisehdosta ole nimenomaisesti sovittu työsopimuksessa. Lähtökohtaisesti työntekijän kanssa on siis pyrittävä sopimaan siitä, että työsuhde ei alakaan sovitusti.

Sekä määräaikainen että toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voidaan päättää koeaikana taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä 1.4.2020 alkaen, kun tilapäinen lakimuutos tulee voimaan. Koeaikapurku voidaan tehdä kuitenkin vasta, kun työnteko on alkanut, ei siis ennen työsuhteen alkamista.

Voiko työntekijän kutsua työhön kesken lomautuksen, jos siihen on tarve?

Lainsäädäntö on tältä osin jäykkää, eikä siis mahdollista selkeästi yksipuolista lomautuksen keskeyttämistä. Työnantaja ei voi yksipuolisesti määrätä työntekijää kesken lomautuksen tilapäisesti työhön siten, että lomautus jatkuisi tilapäisen työssäolon jälkeen. Lomautuksen keskeyttämisestä voidaan aina sopia työntekijän ja työnantajan kesken joko lomautusilmoitusvaiheessa tai lomautuksen kestäessä. Työnantajan on työtä tarjottava, kun sitä tarjolle tulee. Työttömyysturvalain mukaan työntekijä ei saa työttömyyskorvausta, jos hän kieltäytyy työnantajan hänelle yksilöidysti tarjoamasta työstä.

Työnantaja voi keskeyttää toistaiseksi tehdyn lomautuksen yksipuolisesti kutsumalla työntekijä takaisin töihin seitsemän päivän ilmoitusaikaa noudattaen ja tämän jälkeen lomauttaa uudestaan normaalia ilmoitusmenettelyä noudattaen. Työehtosopimuksissa voi olla määräyksiä lomautuksen keskeyttämistä.

Voidaanko lomarahat jättää maksamatta tai määrätä vaihdettavaksi vapaaksi?

Lomarahoista ja lomaltapaluurahoista määrätään työehtosopimuksissa. Useissa työehtosopimuksissa on niin sanottu kriisilauseke, joka mahdollistaa erityisiä toimenpiteitä vaikeissa taloudellisissa tilanteissa. Tältä osin on syytä tarkistaa työehtosopimuksen määräykset ja mahdollisen kriisilausekkeen olemassaolo ja sisältö.

Jos kriisilauseketta ei ole tai asiasta ei päästä sopimalla eteenpäin, työnantajalla ei ole yksipuolista oikeutta jättää lomarahoja maksamatta tai määrätä ne vaihdettavaksi vapaaksi.

Voiko työnantaja alentaa työntekijöiden palkkoja, jos yrityksen taloudellinen tilanne heikkenemisen vuoksi?

Edes tässä koronatilanteessa työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti alentaa työntekijän palkkaa.
Jos työnantajalla on taloudelliset ja tuotannolliset syyt irtisanoa työntekijä, voi palkan alentaminenkin tulla kyseeseen irtisanomisen vaihtoehtona. Oikeuskäytännössä on kuitenkin katsottu, että palkan alentamista voidaan pitää hyväksyttävänä vain tilanteissa, joissa se yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa osoittautuu välttämättömäksi taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Työnantaja ja työntekijä voivat aina sopivat palkan alentamisesta. Sopimus on tehtävä jokaisen työntekijän kanssa erikseen. Palkkaa ei voi kuitenkaan sopia sovellettavan työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa alhaisemmaksi. Myöskään työaikalain mukaisista ylityö- tai sunnuntaikorvauksista ei voida pätevästi poiketa.

Kirsi Parnila
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Neuvontapalvelut: Osasairauspäiväraha – ja vuodenvaihteen lakimuutokset

Osa-aikaisen työn aloittaminen heti työkyvyttömyyden toteamisen jälkeen on mahdollista vain, jos työnantaja ja työntekijä ovat...

Työntekijän pitkä sairauspoissaolo – mitä kaikkea työnantajan pitää ottaa huomioon?

Työhönpaluun tukeminen ja vaihtoehdot Työpaikalla sovitaan työnantajan ja henkilöstön kesken varhaisen...

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja ulkomaalaisen työntekijän kausityöstä

Tämä on aiheuttanut työnantajille erilaisia ongelmatilanteita liittyen kausityöntekijöiden oleskelulupiin, työntekijöiden kanssa tehtyihin työsopimuksiin sekä tarvittavaan...