Johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamari.

Kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteet vauhdittavat yritysten ja Helsingin seudun menestystä

Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteiden pääteemat tähtäävät osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen, työperäisen maahanmuuton yrityspalveluiden ja Suomen houkuttelevuuden parantamiseen, seudulle tärkeiden maankäyttö- ja liikennehankkeiden edistämiseen sekä tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiopanostusten (TKI) lisäämiseen.

Hallitusohjelmatavoitteissa kuvataan 10 seudullista haastetta, joihin Kauppakamari esittää 32 ratkaisuehdotusta. Toimenpiteiden tarkoituksena on vauhdittaa yrityksien ja Helsingin seudun menestystä.

”Uusista yrityksistä ja työpaikoista syntyy merkittävä osa Helsingin seudulle ja alueella asuu yli puolet maan vieraskielisistä. Metropolialueelle tehdyt liikenneinvestoinnit hyödyttävät koko maata ja TKI-panostuksissa Helsingin seutu häviää selvästi kilpaileville metropolialueille”, tiivistää johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Osaavan työvoiman saatavuus varmistettava

Helsingin seudun yrityksistä kaksi kolmasosaa ilmoittaa kärsivänsä pulaa osaavan työvoimasta. Työvoiman saatavuus on ollut haastavaa, ja samaan aikaan koronarajoitukset ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamat globaalit taloushäiriöt ovat heikentäneet yritysten näkymiä. Suomen koulutusjärjestelmältä ja julkisilta työllisyyspalveluilta tarvitaan enemmän vaikuttavuutta ja uudenlaista ketteryyttä.

”Avainasia on parantaa oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä, jotta koulutus saadaan vastaamaan työelämän tarpeisiin. Suurin tarve suunnanmuutokselle on ammatillisessa koulutuksessa, jota nykyistä paremmin hyödyntämällä olisi mahdollista vastata sekä nuorten että jo työssä olevan henkilöstön osaamistarpeisiin”, Lahtinen linjaa.

Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien kohdemaana on parannettava​

Suomi tarvitsee vuosittain yli 30 000 nettomaahanmuuttajaa, jotta työvoiman tarjonta voidaan pitää riittävällä tasolla. Nettomaahanmuutto on ollut vuodesta 2010 lähtien 12 000–23 000 henkeä vuosittain. Helsingin seudun väestökasvu perustuu 80 prosenttisesti vieraskielisen väestön maahanmuuttoon. Kilpailu osaajista on kovaa, ja Suomen onkin panostettava omiin vahvuuksiinsa.

”Suomesta on tehtävä houkutteleva kohdemaa, joka tunnetaan maailmalla sen hyvistä ja sujuvista oleskelulupakäytännöistä. Yksi tehokas tapa on käynnistää työperäiseen maahanmuuttoon liittyviä joustavia kokeiluja, joista yksi olisi saatavuusharkinnasta luopuminen Uudenmaan alueella kahden vuoden määräajaksi”, ehdottaa Lahtinen.

Helsingin seutu tarvitsee toimivan liikennejärjestelmän

Helsingin seudun MAL-sopimuksissa on nähty valtion pyrkimys pienentää osuuttaan Helsingin seudun liikenneinvestoinneissa, vaikka seudun asuntotuotantotavoitteita on kasvatettu. Vielä Kehäradan rahoitukseen valtio osallistui 70 prosentin osuudella, mutta uusimmassa MAL-sopimuksessa valtio sitoutui valtakunnallisesti tärkeän Espoon kaupunkiradan rahoitukseen vain 50 prosentin osuudella.

”On tärkeää, että valtio sitoutuu Helsingin seudun MAL 2023-suunnitelman mukaisten hankkeiden toteuttamiseen sekä rahoittaa valtion väyläverkon investoinnit ja merkittävän osan metropolialueen metro- ja pikaraitiotieinvestoinneista.”

Suomen ja Helsingin seudun TKI-panostukset jäävät jälkeen kilpailijametropolialueista

Tavoitteena tulee olla Helsingin seudun TKI-panostusten nostaminen viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä, sekä TKI-rahoituksen pitkäjänteisyyden ja sen riittävyyden varmistaminen yli hallituskausien. Valtion rahoituksen osuus yritysten T&K-menoista on Suomessa alle EU- ja OECD-maiden keskiarvojen. TKI-panostukset asukasta kohden ovat kasvaneet vuosina 2010–2020 Helsingin seudulla 4 prosenttia, Malmössä 13 prosenttia, Kööpenhaminassa 16 prosenttia, Tukholmassa 24 prosenttia, Oslossa 28 prosenttia ja Göteborgissa 81 prosenttia.

“Ulkomaisen rahoituksen kotiuttamista korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yritysten ja kaupunkien TKI-toimintaan tulee tehostaa. Jotta seudun TKI-ekosysteemille saadaan voitettua enemmän rahoitusta, tulee hakujen valmistelua, hakemuksia tukevaa verkostoitumista ja hakuprosessia tukevaa palvelua pilotoida”, Lahtinen linjaa.

Hallitusohjelmatavoitteiden täydentäjäksi Kauppakamari valmistelee metropolipolitiikan ohjelman, joka julkaistaan alkuvuodesta 2023.


Helsingin seudun kauppakamari vauhdittaa yritysten ja Helsingin seudun menestystä. Kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 7 000 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä ja organisaatiota. Jäsenmäärältään kauppakamari on Pohjoismaiden suurin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin täältä.


Lisätietoja:

Markku Lahtinen, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari,
markku.lahtinen@helsinki.chamber.fi, p. 050 571 3564

Tiina Tikander, viestintäpäällikkö, Helsingin seudun kauppakamari,
tiina.tikander@helsinki.chamber.fi, p. 046 878 7540

Lue myös

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Hallitusohjelmassa Helsingin seudulle myönteisiä merkkejä 

Hallitusohjelma Vahva ja välittävä Suomi sisältää lähes kaikki merkittävät painotukset, joita kauppakamariryhmä on nostanut esiin.

Helsingin seudun yritykset odottavat tulevalta hallitukselta vaikuttavaa metropolipolitiikkaa 

Sosialidemokraatit alleviivasivat kampanjassaan aggressiivista vasemmisto-oikeisto-blokkijakoa ja muista isoista puolueista kaukana olevaa...