Tiina Pasuri

Valtion rahoitusosuutta Helsingin seudun liikenneinvestoinneissa lisättävä

Väyläverkkomme ylläpitoon ja kehittämiseen käytettävissä oleva rahoitus on jo pitkään ollut riittämättömällä tasolla, mikä on kasvattanut korjausvelkaa ja hidastanut väyläverkon kehittämistä. Niukka rahoitus edellyttää hankkeiden priorisointia.

Jotta yhteiskunnan varat tulisivat mahdollisimman tehokkaasti hyödynnetyiksi, pitäisi ensisijaisesti toteuttaa sellaisia hankkeita, joista saatava yhteiskuntataloudellinen hyöty on kaikkein suurin. Valtion investointeja tulisikin suunnata enemmän kaupunkiseuduille niiden suuremman vaikuttavuuden vuoksi.

Kaupungit investoivat liikenneinfran rakentamiseen huomattavasti enemmän kuin valtio, joka saa hyväkseen muun muassa tieliikenteen verotulot ja hyötyy muutenkin monin tavoin kaupunkiseutujen kasvusta. Liikenne 12 -suunnitelmassa kahdelle seuraavalle MAL-sopimuskierrokselle osoitettu rahoitus on todella mitätön ja sitä tulee nostaa merkittävästi suunnitelmaa tarkistettaessa tulevalla hallituskaudella.

Helsingin seudulle tehtävillä liikenneinvestoinneilla on merkittäviä vaikutuksia muun muassa asuntotuotantoon ja koko maan logistiikkaan. Investoinnit myös vahvistavat seudun kansainvälistä kilpailukykyä, mikä hyödyttää koko valtakuntaa.

Valtion väyläverkon investointiohjelman ulkopuolelle on valitettavasti jätetty taloudellisesti erittäin kannattavia hankkeita Helsingin seudulta (mm. E18 Kt 50 Kehä III Vanhakartano-Vantaankoski, H/K 3,0), mutta siihen on sisällytetty muualta Suomesta monia tiehankkeita, jotka eivät ole taloudellisesti kannattavia ja joilla ei ole juuri muitakaan tavoiteltuja vaikutuksia (mm. Vt 2 Humppilan kohta H/K 0,4 ja Vt 23 Karvion kanavan kohdalla, Heinävesi H/K 0,06).

Helsingin seudun MAL-sopimuksissa on ollut nähtävissä valtion pyrkimys pienentää osuuttaan seudun liikenneinvestoinneissa samanaikaisesti, kun seudun asuntotuotantotavoitteita on kasvatettu. Esimerkiksi Kehäradassa valtion rahoitusosuus oli noin 70 %, mutta Espoon kaupunkiradassa enää vain 50 %.

Helsingin seudun MAL 2023 -valmistelun yhteydessä teetetyn pohjoismaisten kaupunkiseutujen liikenneinvestointeja koskeneen konsulttiselvityksen mukaan valtio investoi vertailumaissa kaupunkiseutujen liikenneinfraan asukasta kohden jopa 3-5 kertaa enemmän kuin Helsingin seudulla. Tukholman, Oslon ja Kööpenhaminan seuduilla valtion rahoitusosuudeksi arvioitiin ajanjaksolla 2010-2030 yli 50 % – Helsingin seudulla vain 17 %.

Suomessakin tulee viimein tunnustaa metropolialueen suuri merkitys koko maan hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle ja lisätä valtion rahoitusta Helsingin seudun liikennejärjestelmään merkittävästi.

Helsingin seudun ratkaisuilla on vaikutus koko Suomen kilpailukykyyn

Uusimaa on kansainvälisesti merkityksellinen alue, joka tuottaa vaurautta koko Suomelle. Menestys vaatii tiiviimpää ja tavoitteellisempaa yhteistyötä valtion kanssa. Siksi tarvitsemme puhetta metropolipolitiikasta ja päätöksiä seudun menestyksen eteen.

Tutustu Metropolitiikka-ohjelmaan tästä!

Lue myös

Toimitusjohtajalta: Helsingin seudun erityistarpeet ansaitsevat huomion hallitusohjelmassa

Helsingin seudulla sekä mahdollisuudet että monet haasteet ovat moninkertaiset. Helsingin seudun...

Helsingin seudun yritykset odottavat tulevalta hallitukselta vaikuttavaa metropolipolitiikkaa 

Sosialidemokraatit alleviivasivat kampanjassaan aggressiivista vasemmisto-oikeisto-blokkijakoa ja muista isoista puolueista kaukana olevaa...

Toimitusjohtajalta: Valtion rahoitusta Helsingin seudun liikennejärjestelmään on lisättävä huomattavasti

Väyläviraston investointiohjelma vuosille 2024–2031 on päätöksenteossa. Ohjelmaluonnoksessa myönnetään, että hyöty–kustannus -suhteeltaan...