Jukka Koivumäki on Helsingin seudun kauppakamarin veroasiantuntija. Verotus, arpajaisverolaki.

Kiinteistön käsite muuttui arvonlisäverotuksessa

Arvonlisäverotuksen kiinteistöä koskevaa määritelmää on haluttu yhdenmukaistaa. Tällä on haluttu varmistaa kiinteistöön kohdistuvien palvelujen verottaminen samalla tavalla EU:n alueella.

Euroopan unionin neuvoston täytäntöönpanoasetuksen muutoksella on kiinteistön määritelmää tarkennettu. Koska kyseessä on neuvoston asetus, se on suoraan Suomea velvoittavaa lainsäädäntöä. Suomen arvonlisäverolaista on poistettu kiinteistöä koskeva määritelmä ja viitattu vain tähän annettuun asetukseen. Tämä kiinteistön määritelmän muutos koskee vain arvonlisäverotusta, ei muita verolajeja.

Muutos kiinteistön määritelmään

Kiinteistön määritelmässä muutos koskee tiettyjä pysyvästi asennettuja koneita ja laitteita jotka ovat mukana kiinteistöllä harjoitettavassa erityisessä toiminnassa, esimerkiksi tuotantotoiminnassa. Asetuksen sanamuodon mukaan kiinteistönä pidetään:

  • osaa, laitetta tai konetta, joka on asennettu pysyvästi rakennukseen tai rakennelmaan ja jota ei voida siirtää tuhoamatta tai muuttamatta rakennusta tai rakennelmaa.

Muutoksen jälkeen osa tuotannollisessa ja kaupallisessa tai muussa yritystoiminnan käytössä olevista osista, koneista ja laitteista ovat kiinteistöä. Edellytyksenä on, että kone tai laite on asetettu pysyvästi. Pysyvästi asentamisella tarkoitetaan, että jos tämä kone tai laite poistettaisiin tai siirrettäisiin rakennuksesta, niin sitä ei voitaisi tehdä rakennusta osaksi tai kokonaan tuhoamatta tai muuttamatta.

Vähäisen vahingon aiheutuminen ei vielä riitä, vaan vahingon on oltava vakavaa tai fyysisen muutoksen huomattavaa. Seinään tai kattoon jääneet reiät on helppo peittää, joten ne vahingot ovat vain vähäisiä. Jos kattoa joudutaan nostamaan tai irrottamaan tai seinää joudutaan purkamaan, niin silloin muutos tai vahinko on riittävä säännöksen soveltamiselle. Jos oviaukkoja jouduttaisiin suurentamaan, niin silloin vahinko olisi myös riittävän iso.

Mihin muutos vaikuttaa

Kiinteistön luovutukset ovat verovapaita. Jos uuden määritelmän kriteerit täyttävä kone tai laite myydään kiinteistön yhteydessä, koko myyntihinta on verovapaa. Verovapaana kiinteistön myyntinä käsitellään myös näiden koneiden ja laitteiden osuus. Jos myydään pelkkä kriteerit täyttävä kone tai laite, se on kuitenkin arvonlisäveron alainen myynti. Muiden koneiden ja laitteiden myynti on aina veronalaista, vaikka ne myytäisiin kiinteistön verovapaan myynnin yhteydessä.

Rakentamispalvelun oman käytön vero laajenee näihin koneisiin. Samoin kiinteistöinvestointien tarkistusmenettely laajenee näihin koneisiin ja laitteisiin, joihin tämä uusi kiinteistön määritelmä soveltuu.

Palvelujen myyntimaasäännösten mukaan kiinteistöön kohdistuvat palvelut on myyty siinä maassa missä kiinteistö sijaitsee. Valtioilla on oikeus valita, soveltaako se kiinteistöön kohdistuviin palveluihin käännettyä verotusta. Jos suomalainen yhtiö menee korjaamaan ulkomaille tällaista konetta tai laitetta, joka on säännösten mukaan osa kiinteistöä, tulee aina tarkastaa kyseisen valtion lainsäädännöstä, soveltuuko käännetty verotus.

Jos käännetty verotus ei kyseisessä maassa sovellu kiinteistöön kohdistuvaan palveluun, suomalainen yhtiö joutuu rekisteröitymään kyseiseen maahan arvonlisäverovelvolliseksi esimerkiksi kokoonpanolinjan korjauksen johdosta. Suomi soveltaa käännettyä verotusta kiinteistöihin kohdistuviin palveluihin.

Mihin muutoksella ei ole vaikutusta

Kaikkien koneiden ja laitteiden vuokraus rakennuksen mukana on edelleenkin veronalaista, vaikka itse rakennuksen tai kiinteistön vuokraus olisikin verotonta. Suomessa rakentamispalvelun käännettyä verotusta ei sovelleta tällaiseen erityistä toimintaa palvelevaan koneeseen tai laitteeseen, joka uuden määritelmän mukaan on osa kiinteistöä. Kiinteistönhallintapalvelun oman käytön verotus ei tule koskemaan näitä koneita ja laitteita.

Kiinteistön uusi määritelmä ei laajenna rakentamispalvelun tilaajan tiedonantovelvollisuutta kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa palveleviin koneisiin, laitteisiin tai kalusteisiin kohdistuviin palveluihin.

Jukka Koivumäki
veroasiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Vastaa kyselyyn yksityisen sektorin suhteesta YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

On tärkeää saada Suomesta vastauksia kattavasti, koska Pohjoismaisesta aineistosta tehdään myös raportti. Vastausaikaa on 2.6....

Neuvontapalvelut: Yhteenvetoa ja poimintoja yritysverotuksen viimeaikaisista muutoksista

Uuden hallitusohjelman kynnyksellä on hyvä hetki katsoa taaksepäin ja käydä läpi niitä veromuutoksia, joita on tehty edellisellä hallituskaudella.

Viikon kysymys: keksintöjen suojaaminen Euroopassa

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.