Kirsi Parnila on Helsingin seudun kauppakamarin juristi.

Kysymyksiä ja vastauksia lomautukseen liittyen

Lomautukseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia liittyen muun muassa lomaan, luontoisetuihin, muuhun työhön lomautusaikana sekä sairauslomaan.

LOMAUTUS JA LOMA

Miten kokoaikalomautus vaikuttaa loman pitämiseen?

Työntekijällä on oikeus saada kesälomansa lomakaudella (2.5.–30.9.) lomautuksesta huolimatta. Lomautus väistyy loman ajaksi, työntekijälle maksetaan lomapalkkaa loman ajalta ja lomautus jatkuu ilman erillistä lomautusilmoitusta välittömästi loman päätyttyä. Jos työntekijällä on aikaisempien vuosien lomista säästettyä säästövapaata, hänellä on oikeus saada ne lomakorvauksena, mikäli työnantaja lomauttaa hänet toistaiseksi.

Työntekijä on osalomautettu siten, että hän työskentelee kolmena päivänä viikossa. Tavallisimmin hän on töissä ma–ke ja on lomautettuna to–pe. Osalomautus kestää syyskuun loppuun. Hänelle on kertynyt 12 lomapäivää. Miten loma kesällä 2020 tulee lain mukaan antaa?

Loma tulee pääsääntöisesti antaa normaalina lomakautena lomautuksesta huolimatta eli 2.5.–30.9. välisenä aikana. Koska lomaa on kertynyt vain 12 päivää, on se annettava yhdenjaksoisena. Myös osalomautetun työntekijän loma annetaan siten, että lomaa kuluu normaalia viikkoa kohden 6 lomapäivää, myös lomautuspäivät ovat siis lomapäiviksi luettavia. Lomapalkka lasketaan kuukausipalkkaisen työntekijän kyseessä ollessa 100 prosentin työajasta lasketun kuukausipalkan mukaan.

Työntekijä on ollut osa-aikaisesti lomautettuna koko lomanmääräytymisvuoden. Miten hänelle kertyy vuosilomaa?

Jos työntekijä on osa-aikaisesti lomautettuna, lomautuspäivät ovat työssäolon veroisia päiviä enintään kuusi kuukautta kerrallaan. Kuuden kuukauden määräaika on lomanmääräytymisvuosikohtainen eli jos henkilö on useamman vuoden osa-aikaisesti lomautettuna, uuden kuuden kuukauden jakson laskeminen aloitetaan lomanmääräytymisvuoden vaihtumisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli osalomautus jatkuu vuosia, työntekijä ansaitsee vuosittain puolet lomistaan.

LOMAUTUS JA LUONTOISEDUT

Miten luontoisetujen kanssa toimitaan työntekijän lomautuksen aikana?

Työnantajalla ei ole velvollisuutta pitää luontoisetuja työntekijän käytössä lomautuksen aikana. Työnantaja voi valita kolmesta vaihtoehdosta:

  1. luontoisetu otetaan pois, eli esimerkiksi luontoisetuauto avaimineen palautetaan työnantajan hallintaan
  2. työntekijä saa käyttää esimerkiksi puhelinta tai autoa, mutta maksaa itse puhelinlaskunsa, auton leasingvuokran tai vähintään verotusarvon verran, jolloin veronalaista luontoisetua ei synny
  3. työntekijä saa pitää luontoisedun käytössään veronalaisena luontoisetuna. Jos työntekijällä on pelkkä luontoisetu, voidaan työntekijän eläkemaksu pidättää jälkikäteen vuoden ja työttömyysvakuutusmaksu kahden vuoden kuluessa seuraavien palkanmaksujen yhteydessä.

Asuntoedusta on oma säännöksensä, jonka mukaan työntekijällä on oikeus käyttää asuntoa, vaikka työnteko on hyväksyttävästä syystä keskeytynyt. Tästäkin voidaan periä vastiketta tietyin edellytyksin.

LOMAUTUS JA MUU TYÖ LOMAUTUSAIKANA

Onko työntekijällä oikeus tehdä työtä toiselle työnantajalle lomautuksen aikana?

On. Työsopimuslain mukaan työntekijä saa ottaa lomautuksen ajaksi muuta työtä. Tämä oikeus on riippumaton lomautuksen toteuttamistavasta. Lähtökohtaisesti työntekijä ei saa kuitenkaan tehdä aikaisemman työsopimuksen kanssa kilpailevaa sopimusta. Toisaalta lomautustilanteessa kilpailevan toiminnan kieltoa voitaneen tulkita normaalia suppeammin. Lomautuksen päättyessä työntekijällä on oikeus irtisanoa lomautuksen ajaksi tekemänsä toinen työsopimus sen kestosta riippumatta viiden päivän irtisanomisaikaa noudattaen.

LOMAUTUS JA SAIRAUSLOMA

Työntekijä on sairastunut lomautusilmoituksen antamisen jälkeen mutta ennen lomautuksen alkamista. Onko hänellä oikeus sairausajan palkkaan vielä lomautuksen alettua?

Ei ole. Koska työntekijä on ehtinyt saada lomautusilmoituksen ennen sairastumistaan, poissaoloa käsitellään sairauspoissaolona vain lomautuksen alkamiseen saakka ja lomautuksen alettua lomautuksena.

Työntekijä on lomautettu osa-aikaiseksi siten, että hän työskentelee yhtenä päivänä viikossa. Nyt hän jäi sairauslomalle. Miten sairausajan palkka menee?

Sairausajan palkkaa maksetaan työsopimuslain mukaan sairastumispäivältä ja yhdeksältä arkipäivältä. Tälle ajalle sattuneet työpäivät maksetaan sairausajan palkkana. Työntekijä saa siis tässä tapauksessa palkan yhdeltä työpäivältä per viikko. Loput päivät hän on lomautettuna. Samoin menetellään, jos työehtosopimuksen mukaan sairausajan palkanmaksu kausi on pidempi.

Työntekijä jäi sairauslomalle ennen kuin hänelle ehdittiin antaa lomautusilmoitus. Sairausloma jatkuu neljä viikkoa ja lomautus alkaisi ilmoituksen mukaan sairausloman aikana. Miten menetellään?

Koska sairausloma on alkanut ajallisesti ensin siis ennen lomautusilmoituksen antamista, pidetään hänen poissaolonsa syynä sairauslomaa niin kauan kuin sitä yhtäjaksoisesti jatkuu. Poissaolon syy vaihtuu lomautukseksi vasta sairausloman päätyttyä.

Kirsi Parnila
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Neuvontapalvelut: Kysymyksiä vuosilomapalkan laskemisesta

Helsingin seudun kauppakamarin johtava juristi Kirsi Parnila Kauppakamarin neuvontapalveluista vastaa vuosilomapalkan maksamista koskeviin kysymyksiin.

Neuvontapalvelut: Kysymyksiä ja vastauksia poliittisista lakoista

Miten työnantaja voi saada tiedon, ketkä ovat mahdollisesti osallistumassa lakkoon? Maksetaanko työntekijälle palkkaa, jos hänen työnsä estyy poliittisen lakon vuoksi?”

FinnCham-harjoittelijan kuulumiset San Diegosta

Olen Noora Tuomisto, 22-vuotias opiskelija Haaga-Helia Ammattikorkeakoulusta. Opiskelen kolmatta vuotta tradenomi tutkintoani ja suuntautumisaineeni on Global Markets...