Teija Kerbs on kirjanpidon asiantuntijana Helsingin seudun kauppakamarissa.

Lukijaa kiinnostavat liitetiedot tilinpäätöksessä

Laatiessaan tilinpäätöstä kirjanpitäjä ottaa perinteisesti pohjaksi edellisen tilinpäätöksen. Kirjanpitoasetus (KPA) sekä valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (PMA) luettelevat asiat, jotka tulee kertoa liitetiedoissa. Kumman asetuksen mukaan sitten laaditkin tilinpäätöksen, käy se läpi ajatuksella ja ilmoita tarvittavat tiedot.

Liitetiedoissa esitettävät asiat ovat monelta osin kuitenkin sellaisia, joita kirjanpitäjä ei välttämättä yksin pysty/tiedä esittää oikein. Tilinpäätös laaditaan yhdessä omistajan ja johdon kanssa. Tähän tekstiin olen kerännyt muutaman kohdan, jotka saattavat jäädä vähälle huomiolle liitetietoja laadittaessa.

Tilinpäätöksen jälkeiset olennaiset tapahtumat

Esimerkiksi tilinpäätöksen jälkeiset olennaiset tapahtumat, lähipiiriliiketoimet ja taseen ulkopuoliset järjestelyt on syytä kysyä yrityksen johdolta kirjallisesti.

Koronan vaikutukset liiketoimintaan

Tilinpäätöksen liitetiedoissa on annettava tietoa koronan vaikutuksista liiketoimintaan. Liitetiedoissa voidaan kertoa esimerkiksi koronaepidemian vaikutuksista yhtiön toiminnan keskeytymiseen, maksukyvyn heikkenemiseen tai saamisten arvon alentumiseen.

Korotetut poistot

Käytettäessä korotettua poistomahdollisuutta voidaan asia kertoa tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa esimerkiksi seuraavasti:
Tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmiä, lukuun ottamatta tilikaudella hankitun sorvin hankintamenoa, määrältään 30 000 euroa. Sen poisto on tehty noudattaen poistojen verohuojennuslain sallimaa enimmäispoistoprosenttia. Jos yhtiö olisi noudattanut verotuksessa tavanomaisesti hyväksyttäviä enimmäispoistoprosentteja, olisi tilikauden tulos ennen veroja ollut 7 500 euroa suurempi. (Kila 1999/2020)

Osakkeet

Liitetietona ilmoitetaan aina yhtiön omien osakkeiden hankinnat ja luovutukset sekä hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ja nimellisarvo (PMA 3:12).

Liitetietona ilmoitetaan myös osakkeet, jotka on saatu toisesta yhtiöstä osinkoina. Nämä näkyvät arvopaperiotteella.

Tilinpäätöksen allekirjoituksen yhteydessä annettavat tiedot

Tilinpäätöksen allekirjoituksen yhteydessä on, jollei sitä ole ilmoitettu liitetietona tai muualla tilinpäätöksessä,

mainittava, jos tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyrityssäännösten mukaisesti

osakeyhtiön ja osuuskunnan tilinpäätöksessä annettava tieto jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta, joka on käytettävissä voitonjakoon, ja hallituksen sitä koskeva ehdotus.

Teija Kerbs
kirjanpidon asiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari


Teija Kerbs:

Tarkastele oman pääoman riittävyyttä ennen tilikauden päättymistä JULKAISTU: 15.11.2021

Takanamme on muutama erityisen haasteellinen vuosi muun muassa koronasta johtuen. Jos tilikauden tulos muodostuu negatiiviseksi eikä yhtiöllä ole taseessa jäljellä edellisinä vuosina kertyneitä voittovaroja eikä vapaan oman pääoman rahastoja (joista yleisin on sijoitetun vapaan pääoman rahasto) ole, oma pääoma saattaa painua negatiiviseksi.


Tutustu Helsingin seudun kauppakamarin digitaalisiin palveluihin ja koulutuksiin:


Lue myös: Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kirjanpitolain 1 luvun muuttamisesta


Lue myös

Kiertotalousosaaja, lähde verkostoitumaan Ranskaan

Ranska on ottanut erittäin kunnianhimoiset tavoitteet kiertotalouden lisäämiseksi. Ranskan tavoitteena on saavuttaa 100-prosenttinen kiertotalous vuoteen 2025 mennessä...

Kauppakamariryhmän kansainvälistymisviikko toi maailman yritysten lähelle

Suomalaisten yritysten uusien markkinoiden valloitusta ja kasvua tuettiin kansainvälistymisviikolla laajalla valikoimalla informatiivisia tilaisuuksia, joita kauppakamarit...

Baltian maat ja niiden markkinamahdollisuudet kiinnostavat suomalaisia yrityksiä

Koronapandemia on lisännyt suomalaisten yritysten kiinnostusta Baltian maihin, jotka sijaitsevat lähellä Suomea.