Vihti-Nummelan asemanseudun kaavarunkoehdotus

Lausunto: Vihti-Nummelan asemanseudun kaavarunkoehdotus

Kaavarungon lähtökohtina pitää olla joustavuus ja vaihtoehtoisten kehityskulkujen mahdollistaminen, ei rajoittaminen. Maankäytön suunnittelulla tulee edistää kaupan kilpailua, mikä käytännössä on mahdollista ainoastaan tarjoamalla kaupan toimijoille riittävästi vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja.

Yleistä

Vihdin kunnanhallitus on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikön lausuntoa Vihti-Nummelan asemanseudun kaavarunkoehdotuksesta. Kauppakamariyksikkö esittää lausuntonaan seuraavaa:

Kaavarungon tarkoituksena on suunnitella tulevan asemanseudun rakentamista aiemmin laadittua osayleiskaavaa tarkemmalla tasolla Espoo-Salo -oikoradan (ESA-rata) suunnittelun edetessä. Kaavarunko toimii osayleiskaavan ohella myöhemmin laadittavien asemakaavojen lähtökohtana.

Kauppakamariyksikkö kannattaa Vihdin kunnan strategista tavoitetta olla kasvava Helsingin seudun kehitykseen vahvasti kytkeytyvä kehyskunta. Kaavarunkotyön taustalla oleva Turun tunnin juna on määritelty kunnan tärkeimmäksi kasvuinvestoinniksi. Se tarjoaa harvinaisen tilaisuuden suunnitella ja rakentaa kokonaan uusi keskus aseman ympärille. Vihdin tulee hyödyntää ratainvestoinnin tuomat mahdollisuudet täysimääräisesti.

Kaavarunko on merkittävä Vihdin elinvoimaisuuteen, houkuttelevuuteen, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja kilpailukyvyn kehittämiseen vaikuttava suunnitelma. Helsingin seudun väestönkasvun on ennustettu jatkuvan voimakkaana tulevaisuudessakin, ja Vihdillä on erinomaiset edellytykset ottaa osansa metropolialueen kasvusta. On tärkeää, että Vihti haluaa kasvaa ja kehittää omaa aluettaan aktiivisesti.

Kaavarungon lähtökohtina pitää olla joustavuus ja vaihtoehtoisten kehityskulkujen mahdollistaminen, ei rajoittaminen. Sen on otettava huomioon yleiset kasvu- ja kehitysmahdollisuudet, yritysten toimintaedellytykset, kaupan kilpailu ja laajenemismahdollisuudet, riittävä asuntotuotanto sekä kaikkien liikennemuotojen toimivuus.

Asuminen ja palvelut

Pääkaupunkiseudun asumisen kalleus, niukat asumismuotojen vaihtoehdot ja etätyön lisääntyminen saavat osan ihmisistä muuttamaan yhä kauemmaksi työpaikoista, mikä yhdessä uuden lähijunaliikenneyhteyden kanssa lisännee Vihdin houkuttelevuutta.

Ehdotuksen mukaan tavoitteena on kaupunkirakenne, joka tukeutuu ja kannustaa kestäviin liikennemuotoihin, mahdollistaa luonnollisen metsäympäristön säilyttämisen, tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja laadukkaaseen asumiseen ja luo mielenkiintoisia, eläviä kaupunkitiloja uuden aseman ympärille. Kaavarunko mahdollistaa 7000 – 9000 uutta asukasta ja aseman läheisyyteen noin 40 000 k-m² työpaikkarakentamista. Muille alueille on mahdollista sijoittaa pienimuotoista yritys- tai palvelutoimintaa.

Kauppakamariyksikkö pitää tärkeänä, että aseman ympäristöstä kehitetään houkutteleva asuinalue. Uusi seudullinen liikenteen solmukohta ja raideyhteys pääkaupunkiseudulle on omiaan houkuttelemaan investointeja aseman ympärille. On hyvä, että kaavarunko mahdollistaa alueelle monipuolista asuntorakentamista tiiviistä kerrostaloalueesta väljempään pientaloalueeseen.

Vähittäiskauppa on ehdotuksessa mitoitettu paikallisen kysynnän ja maakuntakaavan rajoitusten mukaan. Alueesta ei haluta kilpailevaa keskusta Nummelalle. Ennen uuden raideliikenneyhteyden ja aseman sitovaa toteuttamispäätöstä voi asemanseudulle sijoittua paikallisesti merkittävää vähittäiskauppaa alle 4000 k-m² ja toteuttamispäätöksen jälkeen enintään 10 000 k-m². Ehdotuksen mukaan asemalaiturin läheiseen liikepainotteiseen hybridikortteliin saa sijoittaa enintään 2000 k-m² päivittäistavarakauppaa sekä muuta liike- ja toimitilaa.

Kauppakamariyksikkö korostaa, että maankäytön suunnittelulla tulee edistää kaupan kilpailua, mikä käytännössä on mahdollista ainoastaan tarjoamalla kaupan toimijoille riittävästi vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja. Kaavarungossa pitäisi varautua lain mahdollistamaan vähittäiskaupan maksimimäärään, jotta asemakaavoitusvaiheessa voitaisiin turvata kauppapaikka useammalle kuin yhdelle päivittäistavarakaupan toimijalle. Päivittäistavarakaupan vaihtoehtoisia sijainteja suunniteltaessa on myös otettava huomioon saavutettavuus henkilöautolla.

Liikenne

Kaavarungon liikennejärjestelmän tavoitteena on tukeutua kestäviin liikennemuotoihin. Asemanseudun ympäristössä on liikenteellisesti rauhoitettu kävely- ja pyöräilypainotteinen keskusta, jota kiertää kehämäinen kokoojakatu. Asemalta kulkee baanamainen kävely- ja pyöräilyväylä Nummelan taajamaan asti. Junayhteyden toteutuessa suurin osa Helsinkiin suuntautuvasta linja-autoliikenteestä korvautuu rautatieasemaa syöttävällä liityntäliikenteellä, ja asema tulee olemaan myös Vihdin sisäisen liikenteen pääasiallinen lähtö- ja päätepiste.

Kauppakamariyksikkö pitää hyvänä, että uutta asemanseutua suunnitellaan kestäviin liikennemuotoihin painottuvana. Samalla on kuitenkin huolehdittava autoliikenteen toimivuudesta, koska joukkoliikenne ei ole kaikille realistinen vaihtoehto ja tavara- ja huoltoliikenne tarvitsevat jatkossakin kumipyöriä.

Liityntäpysäköinti tulee olemaan merkittävässä roolissa junaliikenteen alkaessa. Oletettavaa on, että asemalle tullaan henkilöautolla laajaltakin alueelta ja jatketaan matkaa pääkaupunkiseudulle junalla. Kaavarungossa on radan eteläpuolelle varattu noin 400 – 500 paikkainen maantasoinen liityntäpysäköintialue ja radan pohjoispuolelle noin 550 paikkainen pysäköintilaitos, jossa voi olla liityntäpysäköinnin lisäksi asukas- ja asiakaspysäköintiä. Kauppakamariyksikkö pitää erittäin tärkeänä, että suunnittelussa varaudutaan jo tässä vaiheessa riittävän suureen määrään liityntäpysäköintipaikkoja. Tarpeen aliarvioimista on vaikea korjata jälkikäteen.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Mikko Vesala
asiamies Jari Niinimäki

Helsingin seudun kauppakamarin
Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö

Lue myös

Lausunto: Luonnos Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2024 (AM-ohjelma)

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen...

Lausunto: Helsingin ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelman (ilme) 2024–2029 luonnos

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut on pyytänyt Kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelmaksi 2024–2029. Kauppakamari esittää...

Lausunto: Arviomuistio väylämaksun pysyvästä puolittamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt sidosryhmiltä lausuntoa väylämaksun pysyvää puolittamista tarkastelevasta arviomuistioluonnoksesta. Viitaten Keskuskauppakamarin luonnoksesta...