Vastuullisuusohjelmamme

Vastuullisuusohjelmamme

Vastuullisuus on osa visiotamme, strategiaamme ja toimintaamme. Vastuullisuustyömme vaikuttavuus näkyy oman työmme lisäksi yhteiskunnassa laajasti.  Edistämme jäsenyritystemme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme vastuullisuutta.

Helsingin seudun kauppakamari on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja noudattaa YK:n Global Compact -aloitteen perusarvoja. Global Compact -periaatteet liittyvät ihmisoikeuksiin, työelämän sääntöihin, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan.

Vastuullisuusohjelmassamme kerrotaan vastuullisuustyömme viisi kärkiteemaa.

1. Hyvä hallinto

Edistämme hyvää hallintoa sekä omassa toiminnassamme että jäsenyrityksissämme. Huolehdimme siitä, että jäsenemme saavat ajantasaisen tiedon voimassa olevasta lainsäädännöstä, vastuullisuuskäytänteistä, monimuotoisuudesta, yritysturvallisuudesta, ja muista niiden toimintaan vaikuttavista asioista. ​

Edistämme erityisesti jäsenten valmiuksia soveltaa kestävän kehityksen lainsäädäntöä ja vapaaehtoisia sitoumuksia.​ Viestimme muun muassa muutoksista, neuvomme ja koulutamme jäseniämme ajankohtaisista kestävän kehityksen asioista.

Olemme sijoituksissamme ohjanneet varainhoitajiamme seuraamaan ESG-normeja ja edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.​

2. Helsingin seudun liiketoimintaympäristön kehittäminen

Vauhditamme yritysten kestävää kehitystä. Vaikuttamistyömme varmistaa rakentavan vuorovaikutuksen julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Edistämme aluekehitystä, kansainvälistymistä, osaavan työvoiman saatavuutta ja uusien työpaikkojen luomista.​

3. Kestävän kasvun tukeminen

Tuemme yritysten kestävää kasvua ja ylläpidämme päättäjien ja asiantuntijoiden osaamistasoa.​

Neuvomme yrityksiä ESG-asioissa ja autamme varautumaan tulevaan kestävän kehityksen lainsäädäntöön.​

Vaikuttamistyössä tuomme esiin kestävän kehityksen yritysvaikutukset.​

4. Työelämän monimuotoisuus ja naisten asema liike-elämässä

Edistämme suomalaisen työelämän monimuotoisuutta ja kansainvälistymistä. Olemme tunnistaneet, että Suomessa työnantajilla on ollut haasteita kehittää työyhteisöjä inklusiivisiksi.​

Tuemme, muun muassa kouluttamalla ja mentoroimalla, pk-yritysten mahdollisuuksia ja kykyä nostaa naisia vaativiin liiketoiminnan johtotehtäviin. Olemme tunnistaneet, että naisten urakehityksen edistäminen pk-sektorilla tukee naisten nousua johtotehtäviin myös isoissa yrityksissä. Toimintamme tukee pörssiyritysten lakisääteistä velvoitetta lisätä naisten määrää pörssiyritysten hallituksissa.​

5. Hiilineutraali tulevaisuus

​Laskemme toimintamme hiilijalanjäljen vuodesta 2023. Vuoden 2024 alussa liityimme WWF:n Green Office -ohjelmaan ja kehitämme toimintamme hiilineutraalisuutta ohjelman mukaisesti. ​

Laadimme strategiakauden aikana suunnitelmat kaikkien tapahtumiemme hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Digitaalisista palveluistamme ja tietoteknisistä laitteista muodostuu merkittävä osa hiilijalanjälkeämme, ja laadimme strategiakauden aikana myös suunnitelmat ict-palveluidemme hiilijalanjäljen pienentämiseksi. ​

Hiilineutraalin tulevaisuuden kannalta olannaisin vaikuttavuutemme muodostuu jäsenyritystemme kautta. Panostamme jäsenviestinnässämme ja koulutuksissamme sisältöihin, joiden avulla suomalainen talouselämä voi siirtyä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.​

Olemme luoneet vastuullisuustyömme tavoitteita ja mittareita (vastuullisuuden KPI:t), joiden toteutumista seuraamme vuosittain.

Eettiset toimintaohjeemme

Alla kirjatuissa eettisissä toimintaohjeissa kerrotaan lisäksi periaatteet, jotka ohjaavat henkilökuntaamme heidän toimiessaan jäsentemme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa.  

 1. Rehellisyys. Toimi rehellisesti ja oikeudenmukaisesti työssäsi. 
 1. Kunnioitus. Kohtele kaikkia yksilöitä arvostaen, kunnioittavasti ja ammattimaisesti. Auta kaikkia onnistumaan. 
 1. Avoimuus ja oikeellisuus. Ole mahdollisimman avoin toiminnastasi ja viestinnässä. Varmista jakamasi tiedon oikeellisuus ja korjaa virheet asianmukaisesti. 
 1. Tasapuolisuus. Ilmoita ja hallitse eturistiriitoja asianmukaisesti. 
 1. Vaatimustenmukaisuus. Noudata kaikkia sovellettavia lakeja, asetuksia ja kauppakamarin käytäntöjä.  
 1. Luottamuksellisuus. Suojaa luottamukselliset tiedot ja kunnioita yksityisyyden suojaa. 
 1. Luotettavuus. Ota vastuu teoistasi ja päätöksistäsi. 
 1. Ympäristövastuu. Edistä ympäristön kannalta kestäviä käytäntöjä ja aloitteita. 
 1. Työyhteisön hyvinvointi. Edistä positiivisesti yhteisön hyvinvointia. 

Valiokuntiin valittujen edustajien eettiset ohjeet 

 1. Kilpailulainsäädännön kunnioitus. Tunne kilpailulainsäädäntö, perehdy Kauppakamarin tarjoamiin valiokuntien toimintaohjeisiin ja noudata niitä. 
 1. Osallistuminen. Osallistu aktiivisesti toimintaan ja tapahtumiin. 
 1. Palaute. Anna rakentavaa palautetta toiminnan jatkuvaa parantamista varten. 

Tarkastus 

Kauppakamarin johto voi tarkistaa näitä käytännesääntöjä määräajoin vastaamaan liiketoimintaympäristön, lakisääteisten vaatimusten tai organisaation prioriteettien muutoksia. 

Helsingin seudun kauppakamarin ilmoituskanava

Helsingin seudun kauppakamarilla ja sen palveluyhtiöllä Helsingin Kamari Oy:llä on käytössä EU:n Whistleblower-direktiiviin velvoittama kanava väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen. Kanavan avulla parannamme oman toimintamme vastuullisuutta entisestään.

Ilmoituskanavamme on osoitteessa: https://hskk.ilmoituskanava.fi

https://hskk.ilmoituskanava.fi

Lisätietoja

Toivanen-Visti Outi vastuullisuusasiantuntija 045 3518 807

Enterprise Europe Network

Larros Heini viestintäjohtaja 040 526 9728