Artikkelikuva

Espoo pysyy kärjessä panostamalla osaamiseen, kansainväliseen vetovoimaan ja vihreään siirtymään

Käynnissä on jo useiden vuosien ajan ollut innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemien globaali pudotuspeli

Teknologinen kehitystoiminta, varallisuus kuin osaamispääomakin kasaantuvat yhä harvempiin kansainvälisiin keskuksiin. Tiedon pirstaloituessa ja kompleksisuuden lisääntyessä uuden luominen vaati sekä suurempia resursseja että parempaa yhteiskehittämisen osaamista. Edellinen vaurauden globaali uusjako tehtiin informaatiovallankumouksen myötä. Nokia-Suomi oli tässä murroksessa saamapuolella. Nyt on pidettävä huolta, että säilytämme edelläkävijyyden myös vihreässä siirtymässä.

Meillä Espoossa on ainutlaatuinen ekosysteemi, jossa korkean tason innovaatioyhteistyötä tehdään eri toimijoiden välillä kenties mutkattomammin kuin missään maailmassa. Siksi meillä on myös oivalliset edellytykset pysyä edellä mainitussa kisassa mukana. Siitä erinomainen osoitus on esimerkiksi Aalto yliopiston, VTT:n ja Espoon kaupungin yhdessä sanoittama Innovaatiotarina, joka kuvaa mikä alueen innovaatioyhteisössä on aidosti ainutkertaista. Jotta vuosien aikana luotu kilpailuetu tieto- ja osaamisintensiivisillä aloilla voidaan säilyttää ja valtavan hieno potentiaali hyödyntää tarvitaan entistä selkeämmät askelmerkit tulevaan kehittämiseen.

Näitä askelmerkkejä varten olemme valmistelleet Espoon kaupungin kautta aikain ensimmäiset elinkeino- ja työllisyyspoliittiset painopistealueet. Espoo-tarinassa määritellään kaupungin visio, missio ja arvot sekä tulevaisuuden tavoitetaso, mutta samalla meidän on varmistettava, että keskitymme seuraavien vuosien aikana niihin vipuvarsimuuttujiin, jotka väkevimmin vaikuttavat espoolaisten yritysten, yhteisöjen ja yksilöiden menestymisen mahdollisuuksiin. Elinkeinopoliittiset painopisteet perustuvat paitsi tiukkaan tilanneanalyysiin, myös tiiviiseen vuoropuheluun yritysten ja tutkimuslaitosten sekä muiden avainkumppaneiden kanssa. Painopisteitä määritettäessä varmistimme, että toimenpiteet, joita priorisoimme ovat arvokkaita kaikkien ekosysteemimme jäsenten mielestä.

Painopisteitä määriteltäessä, tavoiteltiin Espoon erityispiirteistä ja vahvuuksista ammentavaa muotoilua, jossa meidän yhteisen tulevaisuutemme menestyksen avaimet näkyvät kirkkaina. Espoo-tarinassa todetaan: ”kasvukaupunkina Espoon tehtävänä on luoda perustaa tulevaisuuden työlle, uusien työpaikkojen synnylle, kasvulle, tuottavuudelle, investoinneille, työperäiselle maahanmuutolle, osaamiselle ja korkean osaamisen alojen vahvistumiselle yhdessä kumppaneiden kanssa.”

Lopullinen tulos on kolmen painopistealueen kokonaisuus (Kohtaanto, Kaupunki palveluksessasi, Innovaatioyhteisö), jossa kukin painopiste pitää sisällään viisi käytännön kehitystoimenpiteitä sisältävää kehityssalkkua. Painopisteissä huomioidaan kolme megatrendin omaista läpileikkaavaa teemaa (Kansainvälinen vetovoima, Edelläkävijyys ja osaaminen, Kestävä liiketoiminta ja vihreä siirtymä), jotka näkyvät käytännön toimenpiteinä kussakin painopistealueessa. Keskeiset sisäiset ja ulkoiset yhteistyökumppanit ovat jo sitoutuneet kehityssalkkujen ylätason tavoitteisiin, ja suuri määrä kehittämishankkeita on jo käynnistetty.

Innovaatioyhteisö

Espoo ja erityisesti Otaniemen ja Keilaniemen muodostama alue on maailmanluokan innovaatiokeskittymä. Tämä tarkoittaa sitä, että Espoo ja espoolaiset toimijat yhdessä muun metropolialueen kanssa toimivat Suomen talouskasvun veturina ja kansallisen hyvinvoinnin perustana. Osoituksena tästä lähes 50 prosenttia Helsingin pörssin liikevaihdosta tulee espoolaisilta yrityksiltä ja kuudenneksi eniten patenttihakemuksia Euroopassa tehdään Espoossa. Täällä syntyvät innovaatiot ja ratkaisut ovat usein skaalattavissa kansallisesti tai kansainvälisesti, ja siten tukevat myös Suomen kestävää kasvua. Roolimme on toimia aktiivisena ja tavoitteellisena mahdollistajana innovaatioyhteisössä, tunnistaen vipuvarsikohtia, joissa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä on mahdollista luoda pohjaa tulevaisuuden hyvinvoinnille.

Kohtaanto

Espoossa halutaan tehdä työtä joka on merkityksellistä ja vaikuttavaa. Korkea työllisyys ja kestävä yritystoiminta ovat keskeisimpiä kaupungin talouspohjaa vahvistavia tekijöitä. On kaikkien etu, että kykenemme yhdistämään työnantajien ja työnhakijoiden tarpeita ennakoivasti ja tehokkaasti. Kaikkien työikäisten ja -kuntoisten espoolaisten mukanaolo työelämässä varmistaa edellytykset sille, että asukkaat voivat hyvin ja kaupungin talous saadaan tasapainoon. Erityisesti nuorten, korkeasti koulutettujen ja vieraskielisten kiinnittyminen työmarkkinoille on kaupungin kestävän kasvun elinehto. Yritysmyönteisen Espoon on oltava hyvä paikka elää, uudistua, yrittää ja tehdä työtä myös tulevaisuudessa.

Kaupunki palveluksessanne

Kestävän ja kansainvälisen kasvukaupungin kehittäminen edellyttää yhä parempaa kykyä rakentaa hyvinvointia ja elinvoimaa Espooseen kaupungin eri toimialojen ja kumppaneiden yhteistyönä. Olemme kaikki yhdessä edistämässä Espoon verokertymän positiivista kehitystä, yhteiskuntaa ja taloutta kestävästi uudistavaa liiketoimintaa sekä espoolaisten työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta. Elinkeinoelämän ja työllisyyden kehitysnäkymät ja niihin liittyvät muutostarpeet koskettavat koko kaupunkikonsernia, ja koko konsernin voimin voimme myös palvella kumppaneidemme tavoitteita entistä paremmin. Kaupungin rooli elinvoiman rakentajana kasvaa merkittävästi, kun työllisyys- ja elinkeinopalveluja siirtyy valtiolta kuntien vastuulle vuonna 2025, ja tämä tulee näkymään voimakkaammin ulospäin suuntautuvassa otteessa elinkeino- ja työllisyyspolitiikassamme.

Espoo ja muun metropolialueen rooli Suomen talouskasvun veturina ja kansallisen hyvinvoinnin perustana on kiistaton. Espoolaisten toimijoiden innovatiivinen yritystoiminta, osaamisen kehittäminen ja rajapinnat ylittävä yhteistyökyky muodostavat vahvan pohjan Suomen kestävälle kasvulle väestörakenteen muutoksessa. On tärkeää alueen merkitys ja tarjota sen toimijoille tarvittavaa tukea ja resursseja, jotta ne voivat jatkaa menestyksellistä työtään Suomen talouden ja kansalaisten hyvinvoinnin edistäjinä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, tulemme mieluusti vieraaksi yritykseenne keskustelemaan painopisteistä ja näkemyksistänne Espoon elinvoimaisuuden kehittämiseksi.

Harri Paananen
Elinkeinojohtaja, Espoon kaupunki
harri.paananen@espoo.fi

Lue myös

Turvallisuus-teema kiinnosti Espoon syysseminaarissa

Espoon perinteisessä syysseminaarissa Metropolian auditoriossa Karakalliossa pureuduttiin tällä kertaa turvallisuus-teemaan. Aihe oli ajankohtainen ja myös kiinnostava, sillä...

Business Espoon Elinkeinofoorumissa pureuduttiin osaamispääomaan

Business Espoon perinteisessä Elinkeinofoorumissa tehtiin keskiviikkona 18.4. historiaa. Dipolin saliin ja livestream-linjoille oli ilmoittautunut ennätysyleisö...

Espoolle hopeaa Euroopan innovaatiopääkaupunki-kilpailussa 

Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen hehkuttaa hopeasijaa. ”Kauppakamarin Espoon yksikkömme on ollut yhdessä Business...