Soft is a new hard -kuva.

Manageerauksesta yhteisen kulttuurin ja toimintatavan rakentamiseen

Pandemia-aika on ollut erinomainen johtajien korkeakoulu – ei helppo, mutta opettavainen.

Radikaalit muutokset markkinoilla, etätyön räjähdysmäinen kasvu, digiharppaus, pitkittynyt epävarmuus ja valtiovallan vahvat tukitoimet, ovat kaikki vaikuttaneet siihen, miten johtajan tulee johtaa tai jättää johtamatta.

Vanhan mallin mukaisesti esimiehen tulee johtaa edestä, näyttää mallia, kiittää hyvin työnsä tehneitä ja kannustaa niitä, joilla on vaikeuksia. Eikä tämä one to one -johtaminen ole huono asia vieläkään, varsinkin etätyön lisääntyessä kaivataan kahdenkeskisiä palavereita. Pienissä yrityksissä tämä onnistuukin, suuremmissa yrityksissä sitä on vaikeampi toteuttaa, koska aika ei riitä ja portaita tulee liikaa.

Ensin siirryttiin one to one -johtamisesta one to many -malliin, ja nyt on aloitettu syvällinen keskustelu kulttuuristrategian rakentamisesta, itseohjautuvuudesta ja esimiestyön merkittävästä muutoksesta. Nopeasti huomattiin, että itseohjautuvuus ei ole automaatio, se ei sovi kaikkiin organisaatioihin eikä kaikille ihmisille.

Jotta itseohjautuvuus toimii, sille pitää rakentaa hyvin selkeä polku,
jatkuva tuki ja erinomaisen selkeät vaatimukset, siis kulttuuristrategia ja toimintaohjeet.

Monissa yrityksissä on pyritty kuvaamaan yrityskulttuuria erilaisten arvojen kautta. Jos arvoja ei ole laadittu ja sisäistetty yhdessä henkilöstön kanssa, ne saatetaan kokea markkinointiosaston tekemiksi ja yritysjohdolle ja työntekijöille vieraiksi kliseiksi, jotka eivät kriisitilanteessa ohjaa yrityksen päätöksentekoa.

Kirjassamme Henkilöstö – Strateginen investointi? (Kauppakamari, 2020) olemme Riitta Tolvasen kanssa kuvanneet muun muassa kulttuuristrategiaan perustuvaa johtamista, sekä ketterää ja vastuullista johtamista. Nämä kaikki ovat erinomaisia, moderneja johtamismenetelmiä, jotka tarkastelevat aihetta hieman eri näkökulmista.

Kun haluamme, että koko henkilöstö sitoutuu tiettyyn tavoitteeseen, ymmärtää toiminnan lähtökohdat ja muutostarpeen välttämättömyyden, kommunikoi tasapuolisesti ja innostuneesti missiosta sekä vie asioita tehokkaasti eteenpäin, koko tämä prosessi on rakennettava alusta asti avoimesti ja yhdessä.

Merkittävät yhtäläisyydet hyvän työntekijän, kelpo esimiehen ja tavoitellun työpaikan välillä ovat tänä päivänä niin sanottuja pehmeitä tekijöitä. Yhteinen arvomaailma, kulttuuri, suoraselkäisyys, kyvykkyys, avoimuuteen pohjaava kommunikaatio, tunneäly ja tahto tukea toisia, ovat entistä useammin kasvuyritysten keskeisiä ominaisuuksia.

Samoin halukkuus ottaa ja delegoida vastuuta yhdistävät motivoitunutta työntekijää ja esihenkilöä. Vastuun kantaminen on erottamattomasti yhteydessä kokemukseen työn merkityksellisyydestä, yleensä myös elämän merkityksellisyydestä.

Jatkuvan muutoksen hallinta vaatii vahvan kulttuurin ja selkeän toimintatavan

Moni yritys kamppailee johtamiseen ja jatkuvaan muutokseen liittyvien asioiden kanssa. Miten ihmeessä voidaan rakentaa kyvykäs organisaatio lähivuosien haasteita varten, kun kenelläkään ei ole tietoa, mitä nämä haasteet ovat ja mitä osaamista ne edellyttävät?

Asta Rossi kiteyttää kirjassaan Kulttuuristrategia 2 (kauppakamari, 2015), miten Euroopan parhaita työpaikkoja yhdistää kolme johdon ajatustasolla tekemää valintaa, jotka ovat ohjanneet niiden toteuttamista käytännössä:

  1. Hyvä työpaikka on johdon arvovalinta.
  2. Kulttuuristrategia on parhaiden työpaikkojen johtamisote.
  3. Työ on hyvän työelämän perusedellytys.

Kulttuuristrategiankin perustaksi pitää rakentaa yhtenäinen ymmärrys siitä, miten organisaatiossa halutaan tehdä töitä ja toimia yhdessä. Esimerkiksi rekrytointi ja työsuhteen päättämispäätökset punnitaan kulttuurin pohjalta: vahvistavatko henkilön omat tavoitteet ja aikaansaannokset tavoiteltua kulttuuria?

Asiantuntijayritysten kohdalla joudumme entistä useammin miettimään, miten johtaa sitä, mitä ei voi johtaa. Vaatii rohkeutta ja viisautta siirtyä manageerauksesta yhteisen kulttuurin ja toimintatavan rakentamiseen.

Lue myös

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Suomen ja Viron välistä yhteistyötä tulee kehittää jatkuvasti ja käytännönläheisesti

UUSI raportti Suomen ja Viron tulevaisuuden suhteen kehittämisestä julkaistiin maaliskuussa 2022....

Helsingin kaupunki haluaa kehittää keskustan vetovoimaa ja parantaa keskustassa toimivien yritysten toimintaedellytyksiä

Helsingin kaupungille vireä ja vetovoimainen keskusta on erittäin tärkeä. Helsingin uudessa...