Artikkelikuva

Muutoksia kuluttajansuojalakiin – mitä tulee tietää?

Kuluttajamyyntiä tekevien yritysten on jälleen syytä valmistautua, kun niin sanottu Omnibus-direktiivi (2019/2161/EU,) tuo muutoksia kuluttajansuojaan

Vaikka uudistustyö on virallisesti vielä kesken, voidaan jo miltei varmuudella sanoa, että uutta sääntelyä on tulossa ja varhaisimmat muutokset tulevat voimaan jo toukokuun loppupuolella 28.5.2022. Alla on koottuna kuluttajansuojaa koskevat keskeisimmät muutokset, jotka on syytä huomioida.

Alennusmarkkinoinnin säännöt muuttuvat

Tavaroiden alemarkkinoinnissa tulee ilmoittaa hinnan lisäksi myös alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Tästä säännöstä voidaan poiketa, jos yhtäjaksoisessa enintään 60 päivää kestävässä markkinointikampanjassa hinnanalennus suurenee asteittain, jolloin alimpana hintana voidaan ilmoittaa hinta, jolla tavaraa on markkinoitu ensimmäistä hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Kyseinen sääntö ei kuitenkaan koske nopeasti pilaantuvia elintarvikkeita.

Korvausvastuu sopimattomasta markkinoinnista aiheutuneista kustannuksista

Yritys voi tietyin edellytyksin joutua korvaamaan kuluttajalle aiheutuneet sopimattomasta markkinoinnista aiheutuneet kulut. Tällaisia voivat olla esimerkiksi matkakulut tilanteessa jossa kuluttaja saapuu liikkeeseen mainostetun tuotteen vuoksi mutta liikkeessä käykin ilmi, ettei tuotetta olekaan saatavilla.

Tiedonantovelvollisuus esillä pidetyistä kuluttaja-arvosteluista

Jos yritys pitää esillä asiakkaiden antamia arvosteluja, niin yrityksellä on velvollisuus antaa kuluttajalle tieto siitä, onko elinkeinonharjoittaja varmistanut arvostelujen olevan peräisin kuluttajilta, jotka ovat tosiasiassa ostaneet hyödykkeen tai käyttäneet sitä. Lisäksi tulee antaa tieto siitä, miten tieto on varmistettu.

Kotimyyntisopimusten peruuttamisoikeus laajentuu

Kun kuluttajan kanssa tehty sopimus on tehty ilman pyyntöä tehdyn kotikäynnin yhteydessä, kuluttajalla on tällaisissa tapauksissa peruuttamisoikeus myös silloin, kun sopimus koskee tavaraa, joka valmistetaan kuluttajan vaatimusten mukaisesti (ns. mittatilaustavaraa).

Uusia tiedonantovelvollisuuksia markkinapaikkojen tarjoajille

Markkinapaikan tarjoajan on annettava kuluttajalle tieto siitä, onko hyödykkeen tarjoava kolmas taho elinkeinonharjoittaja vai muu taho. Jos myyjä on muu kuin elinkeinonharjoittaja, tulee antaa tieto siitä, että kuluttajansuojasäännöksiä ei sovelleta. Lisäksi kuluttajalle on annettava avoimesti tietoja niistä keskeisistä muuttujista, jotka määrittävät kuluttajalle hakukyselyn tuloksena esitettävien kulutushyödykkeiden järjestyksen.


Puhelinmyyntiä harjoittavien yritysten on myös hyvä valmistautua joulukuun alusta 2022 voimaan tulevaan lainsäädäntöön.

Kirjallinen vahvistusmenettely puhelinmyynnissä tulee pakolliseksi

Elinkeinonharjoittajan on puhelun jälkeen toimitettava tekemänsä tarjous kuluttajalle pysyvällä tavalla. Mikäli kuluttaja ei puhelinkeskustelun jälkeen pysyvällä tavalla hyväksy elinkeinonharjoittajan toimittamaa tarjousta, sopimus ei sido kuluttajaa, eikä kuluttajalta saa myöskään vaatia maksua, hyödykkeen palauttamista tai säilyttämistä taikka muuta toimenpidettä. Säännös ei kuitenkaan sovellu, mikäli kuluttaja ottaa itse yhteyttä elinkeinoharjoittajaan. Vahvistusmenettelyn käytön laiminlyönnistä voidaan määrätä elinkeinonharjoittajalle myös seuraamusmaksu.

Lue myös

Mitä on kielletty syrjintä työhönotossa?

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen...

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Chambercast: Mitä meidän tulee tietää metaversumista, Vesa Auvinen?

Jaksossa Vesa Auvinen kertoo mitä metaversumi on, miten se muuttaa elämäämme, miten yritykset ja organisaatiot...