Artikkelikuva

Raskaan liikenteen uusille taukopaikoille akuutti tarve pääkaupunkiseudulla

Uudenmaan ELY-keskuksen tekemän selvityksen mukaan raskaalla liikenteellä on suuri tarve taukopaikoille etenkin pääkaupunkiseudulla. Nykyisten taukopaikkojen käyttöasteet ovat korkeat ja osalla alueista vuokrasopimus on päättymässä.

Kauppakamari pitää erittäin tärkeänä useiden raskaan liikenteen taukopaikkojen toteuttamista pääkaupunkiseudulla. Taukopaikkojen puute on jo hyvin pitkään kaikkien osapuolten tiedossa ollut ja moneen kertaan selvitetty ongelma, johon on välttämätöntä saada nopealla aikataululla toimiva ratkaisu, sanoo maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri.

Kysymys on muun muassa yhteiskunnan säätämien tauko- ja lepoaikavelvoitteiden täyttämisestä, liikenneturvallisuudesta ja Suomen kilpailukyvystä. Taukopaikkoja tarvitaan, jotta kuljetukset voidaan toimittaa perille oikeaan aikaan ja pysäköinti sekä raskas liikenne eivät ohjaudu katuverkolle.

Selvityksen tavoitteena on luoda raskaan liikenteen taukopaikkojen toteuttamisen kustannus- ja vastuunjakomalli Helsingin seudulle, kuntien ja valtion sitoutuminen siihen MAL-sopimuksessa sekä liiketaloudellisesti kannattavan toteutuskonseptin etsiminen palvelukokonaisuudelle.

– Logistiikkaan kohdistuu elinkeinoelämän taholta yhä kiristyviä vaatimuksia. Korkeatasoinen pääväyläverkko, jossa liikenne on sujuvaa ja matka-ajat ennustettavia, vähentää osaltaan Suomen syrjäisestä sijainnista yrityksille aiheutuvaa kilpailuhaittaa. Samalla myös liikenteen ympäristöhaitat pienenevät.

Taukopaikkojen osoittaminen on kriittinen kysymys paitsi elinkeinoelämän kuljetusten, myös pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän toimivuuden näkökulmasta. Raskaan liikenteen taukopaikat ovat erottamaton osa toimivaa liikennejärjestelmää, jonka toteuttaminen on julkisen tahon vastuulla. Näin ollen valtion ja kuntien tulee huolehtia siitä, että taukopaikkoja on riittävästi tarkoituksenmukaisissa paikoissa.


Lue myös:

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmassa varaudutaan vahvaan kasvuun

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmassa varaudutaan vahvaan kasvuun

Lue myös

Lausunto: Luonnos kansalliseksi tieliikenteen uusien polttoaineiden jakeluinfraohjelmaksi

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta kansalliseksi tieliikenteen uusien polttoaineiden jakeluinfraohjelmaksi. Kauppakamari esittää lausuntonaan...

Lausunto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2024-2031

Kauppakamari on antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031.

Lausunto: Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä

Helsingin seudun kauppakamari on 10.11.2021 antanut lausunnon Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolle Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä.