Osakeyhtiölaki

Osakeyhtiön purkaminen selvitystilan kautta

Nykyinen osakeyhtiölaki ei tunne pakkoselvitystilaa. Pakkoselvitystilan sijaan nykyinen osakeyhtiölaki asettaa vaatimuksen tehdä kaupparekisteri-ilmoitus negatiivisen oman pääoman tilanteessa. Mikäli yhtiön hallitus...

Suojaako osakeyhtiömuoto?

Edelleen on tilanteita joissa esimerkiksi työsopimukset voivat seurata uuteenkin yhtiöön. Seuraavassa käydään läpi muutamia näitä tilanteita. Tilanteet on hyvä tunnistaa...

Erilajiset osakkeet osakeyhtiössä

OYL 3 luvun 1 §:ssä säädetään erilajisista osakkeista. Lainkohdan mukaan yhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiössä on tai voi olla oikeuksiltaan tai velvollisuuksiltaan toisistaan...