Helsingin seudun kauppakamari / asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita sekä sidosryhmiä koskeva tietosuojaseloste

Helsingin seudun kauppakamari / asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita sekä sidosryhmiä koskeva tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjät

Helsingin seudun kauppakamari (y-tunnus 0201253-1) ja Helsingin Kamari Oy (y-tunnus 1102711-0) [myöhemmin yhdessä HSKK]

Osoite:
Kalevankatu 12, 00100 Helsinki

Puhelin:
(09) 228 601

Sähköposti:
kauppakamari (at) helsinki.chamber.fi

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa:
Max Moiseev
tietosuoja (at) helsinki.chamber.fi


2. Mihin tarkoituksiin käsittelemme rekisteröityjen henkilötietoja?

Asiakkaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä niiden yritysten ja muiden yhteisöjen yhteyshenkilöitä, joiden kanssa HSKK:lla on asiakassuhde tai muu asiallinen yhteys, taikka kuluttaja-asiakkaita.

Potentiaalisilla asiakkailla tarkoitetaan sellaisia yritysten ja muiden yhteisöjen yhteyshenkilöitä taikka kuluttajia, joiden kanssa HSKK pyrkii luomaan asiakassuhteen.

Sidosryhmillä tarkoitetaan sellaisia yritysten ja muiden yhteisöjen yhteyshenkilöitä, joiden kanssa HSKK:lla on yhteistyösuhde (esimerkiksi palveluja HSKK:lle tuottavien yritysten ja muiden yhteisöjen edustajat) taikka muu yhteys (esimerkiksi median edustajat tiedottamistoiminnan osapuolina).

HSKK käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin (yhteen tai useampaan samanaikaisesti):

Asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoito ja analysointi

 • HSKK voi käyttää henkilötietojasi edustamasi yrityksen tai muun yhteisön kanssa tai suoraan kanssasi muodostetun asiakas- tai sidosryhmäsuhteen hoitoon, analysointiin ja parantamiseen.

Tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen

 • HSKK voi käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi, mikäli edustamasi yritys tai muu yhteisö tai sinä itse on esimerkiksi ostanut tuotteen meiltä, käyttänyt digitaalisia palvelujamme, tilannut uutiskirjeemme tai osallistunut koulutuksiimme tai muihin tapahtumiin. Henkilötietoja käytetään HSKK:n ja asiakkaan väliseen sopimukseen tai muuhun sitoumukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.

Asiakasviestintä

 • HSKK voi käyttää henkilötietojasi asiakasviestinnässään, esimerkiksi lähettääkseen sinulle tuotteisiin ja palveluihin (kuten koulutuksiin) liittyviä ilmoituksia, tiedottaakseen palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääkseen palautetta tuotteista ja palveluista.

Markkinointi

 • HSKK voi ottaa sinuun yhteyttä kertoakseen uusista tuotteista, palveluista tai eduista. HSKK voi käyttää henkilötietoja tarjontansa räätälöimiseen ja relevantin sisällön tarjoamiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että saatamme antaa suosituksia tai näyttää räätälöityä sisältöä ja räätälöityjä mainoksia omissa ja kolmansien osapuolten palveluissa.

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

 • HSKK voi käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palveluidensa kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:

 1. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
 2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
 3. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; ja
 4. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut.
 5. HSKK käsittelee tietojasi pannakseen täytäntöön sopimuksen kanssasi (esim. uutiskirjetilauksen tai verkkokauppaostoksen toteuttaminen taikka koulutuspalvelun toteuttaminen).
 6. HSKK:lla on liiketoiminnan harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten oikeus edistää tuotteidensa ja palveluidensa myyntiä asiakkaidensa keskuudessa markkinoinnin ja myynnin keinoin, ja HSKK voi oikeutetun edun perusteella harjoittaa suoramarkkinointia ja myyntiä antamiasi yhteystietoja hyödyntäen, mukaan lukien henkilötietojen käsittely profilointiin. Muita HSKK:n oikeutettuja etuja, joiden perusteella henkilötietojasi voidaan käsitellä, ovat mm. neuvonta ja muu asiakaspalvelu ei-asiakkaille, liiketoiminnan edelleen kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen.

Mikäli tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun, voi HSKK pyytää suostumustasi muunlaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

HSKK voi käsitellä henkilötietojasi lisäksi lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden perusteella.


3. Mitä tietoja voimme kerätä?

HSKK:n keräämät henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia:

3.1. Perustiedot kaikista rekisteröidyistä

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumerot)
 • sukupuoli
 • palvelukieli
 • titteli ja/tai työnkuvaus nykyisessä ja aikaisemmissa HSKK:n toimintaan liittyvissä työtehtävissä
 • suoramarkkinointivalinnat
 • HSKK:n digitaalisten palvelujen sekä käyttäjälle luodun digitaalisen sisällön käyttöä koskevat tiedot
 • HSKK:n käyttäjän digitaalisiin laitteisiin (kuten tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin) lähettämät tekniset tiedot
  sekä evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita koskevat tiedot
 • rekisteröidylle kohdistettu viestintä sekä niihin liittyvä toiminta
 • asiakaspalvelupuhelujen taltioinnit sekä sähköpostit ja verkkokeskustelut

3.2. HSKK:n tuotteita tai palveluja ostaneiden, niistä palautetta antaneiden ja/tai niistä reklamaation tehneiden rekisteröityjen tiedot

 • HSKK:n asiakassuhteeseen liittyvän yrityksen tai muun yhteisön,
  jossa rekisteröity työskentelee tällä hetkellä tai on työskennellyt aikaisemmin, nimi ja tiedot
 • asiakassuhteen tai vastaavan suhteen alkamis- ja päättymisaika ja -tapa
 • asiakkaalle kohdistetut kampanjat ja tarjoukset sekä niiden käyttö
 • asiakkaan ilmoittamat mielenkiinnonkohteet ja muut tiedot
 • palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpiteet

3.3. HSKK:n koulutuksiin ja muihin palveluihin osallistuneiden rekisteröityjen tiedot

 • syntymäaika niihin tapahtumiin liittyen, joiden osalta esim. laivayhtiö sitä edellyttää
 • olennaiset tiedot organisaatiosta ja tapahtumaan osallistumisesta
 • ruokavaliota koskevat tiedot (erityisiä tietoja, jotka käyttäjä on antanut vapaaehtoisesti)
 • matkaseuralaisen nimet ja syntymäaika silloin, kun esim. laivayhtiö sitä edellyttää

3.4. HSKK:n verkkopalveluiden asiakkaiden tiedot

 • rekisteröidyn kirjautumistunnukset
 • toiminta verkkopalveluissa sisäänkirjautumisen jälkeen

4. Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja?

Suurin osa tiedoista saadaan asiakas- ja sidosryhmäsuhteen alussa ja sen aikana sekä niistä ohjelmista, joiden avulla käytät tuotteitamme ja palvelujamme. HSKK saa henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta, organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat luotto- ja henkilötietojen hankinta- ja päivityspalveluja, sekä julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä, kuten yhteisöjen www-sivuilta ja sosiaalisen median kanavista.


5. Kenelle voimme jakaa henkilötietojasi?

HSKK ei anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi Helsingin seudun kauppakamari -yhteisön ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita.

HSKK voi jakaa HSKK:n tapahtumiin osallistuvien henkilötietoja muille kyseisten tapahtumien osallistujille.

HSKK jakaa henkilötietojasi yhteistyökumppaneille, joiden kanssa HSKK yhdessä hallinnoi ja toteuttaa projekteja, kuten esimerkiksi Keskuskauppakamarille ja kauppakamarin yhteydessä toimivalle Enterprise Europe Network-yksikölle.

HSKK saattaa jakaa henkilötietojasi HSKK:lle palveluja suorittaville kolmansille osapuolille. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, ohjelmistopalvelut, henkilötietojen tekninen hallinta ja analysointi, tutkimustoiminta, markkinointi ja erilaiset kampanjat. HSKK saattaa jakaa henkilötietojasi maksujen perimiseksi tuotteista ja palveluista, ja se voi esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille. Henkilötietojesi suojaaminen on HSKK:lle tärkeää, minkä vuoksi se ei salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän henkilötietojen suojaamista tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

HSKK saattaa jakaa henkilötietojasi tarkkaan harkittujen kolmansien osapuolten kanssa yhteisiin tai itsenäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan jakaa kyseisiin tarkoituksiin vain silloin, kun kolmannen osapuolen suunniteltu käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tässä HSKK:n tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kanssa.

HSKK saattaa jakaa henkilötietojasi yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle.

HSKK saattaa jakaa henkilötietojasi tuomioistuimen tai vastaavan määräyksestä.


6. Siirrämmekö henkilötietojasi EU-alueen ulkopuolelle

HSKK saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. HSKK saattaa siten siirtää henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden lainsäädäntö ei tarjoa erityistä henkilötietojen suojaa tai joiden tietosuojalainsäädäntö on hyvin erilainen. Näissä tapauksissa HSKK varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja käytännöllisten tietosuojatoimien noudattamista.


7. Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi?

HSKK käsittelee henkilötietojasi tässä rekisterissä niin kauan, kun HSKK:lla on jokin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 kuvattu peruste tietojen käsittelyyn voimassa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen. Tietojasi käsitellään vähintään sen ajan, kun HSKK:n ja sinun välillä on voimassa asiakassuhde tai muu vastaava asiallinen yhteys.


8. Miten voit käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi?

Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Pääsääntöisesti toteutamme pyyntösi kuukauden sisällä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 mainittuun yhteyshenkilöön oikeuksiesi käyttämiseen liittyen. Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat:

 1. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty. Käytännössä tämä toteutuu niin, että asianmukaisen ja tunnistetun pyyntösi perusteella toimitamme sinulle raportin henkilötiedoista, joita sinusta on rekisteriin kerätty.
 2. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön.
 3. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista. Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi henkilötiedot tästä rekisteristämme, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta

a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin;
b) peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
c) vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin;
d) henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti;
e) henkilötietosi on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai Suomen lainsäädäntöön perustuvan HSKK:iin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; tai
f) henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä, kuten HSKK:n digitaalisten tietopalveluiden tilauksen yhteydessä.

 1. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Voit pyytää HSKK:ia rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, mikäli:

a) kiistät HSKK:lla olevien henkilötietojesi paikkansapitävyyden;
b) käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan käytön rajoittamista;
c) HSKK ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
d) olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö HSKK:n oikeutetut perusteet sinun perusteesi.

 1. Oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Mikäli HSKK käsittelee tietojasi oikeutetun edun perusteella, on sinulla oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Kaikilla tässä rekisterissä olevilla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.
 2. Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen. Jos henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada HSKK:lle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle
 3. Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli kaikkia tai osaa henkilötiedoistasi käsitellään tässä rekisterissä antamaasi suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi suostumus.
 4. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua sinun ja HSKK:n välillä, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojavaltuutetun toimiston ratkaistavaksi.

9. Onko sinun välttämätöntä antaa henkilötietojasi meille?

Jotta HSKK voi täyttää tilaamaasi tai tarjoamaasi tuotteeseen tai palveluun liittyvät sopimusvelvoitteensa, on HSKK:n saatava ja käsiteltävä sinua koskevia henkilötietoja. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi tarjota sinulle niitä tuotteitamme ja palveluitamme, joiden yhteydessä on tarpeen käsitellä henkilötietoja.


10. Teemmekö profilointia?

Emme toistaiseksi tee sellaista EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamaa profilointia, jolla olisi oikeudellisia vaikutuksia tai muita vastaavia seuraamuksia sinuun liittyen.

Voimme sen sijaan muutoin analysoida rekistereissämme olevia henkilötietoja sekä yhdistää niitä kolmansilta tahoilta saataviin tietoihin, ja pyrkiä ennustamaan mm., millaisista sisällöistä olet todennäköisesti kiinnostunut, ja kohdentaa sisältöjä ennusteiden mukaan.


11. Minkä maan lakia tietojen käsittelyyn sovelletaan?

Me olemme suomalainen ja Suomessa operoiva organisaatio. Tähän henkilörekisteriin ja siihen sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta. ​​​​​​