Toimitusjohtaja Pia Pakarinen Helsingin seudun kauppakamari.

Toimitusjohtajalta: MAL-sopimuksessa paalutetaan valtion ja kuntien panostukset seudun kehittämiseen

Helsingin seudun 14 kuntaa ovat muodostaneet kuluvan vuoden aikana yhteisen näkemyksen maankäytön sijoittumisesta, asuntotuotannosta ja liikenneinvestoinneista vuoteen 2040 mennessä. Lokakuussa aloitettiin neuvottelut valtion kanssa MAL-sopimuksen tekemiseksi. Sopimukseen pyritään ensi kesään mennessä.

MAL-sopimuksissa sovitaan valtion ja kuntien panostuksista menettelyssä mukana olevien seitsemän kaupunkiseudun kehittämiseen. Kunnat ilmoittavat esimerkiksi asuntotuotantotavoitteensa (16 500 Helsingin seudulla vuosittain) ja valtio ilmoittaa, paljonko se aikoo seudun infrahankkeisiin investoida.

MAL-suunnittelu ja -sopimukset edistävät
yritysten toimintaympäristön vakautta ja ennustettavuutta.

Parhaimmillaan päästään seudulla aitoon yhteistyöhön yli kuntarajojen sekä mahdollistetaan riittävä asuntotuotanto, liikennejärjestelmän tasapainoinen kehittäminen ja logistiikan toimintaedellytykset.

MAL-sopimukset ovat hyvä keino ratkaista kuntien välisen yhteistyön kipukohtia. Helsingin seudun MAL-sopimuksessa on sovittava sitovasti lähijunaliikenteen varikkojen, raskaan liikenteen palvelualueiden ja seudullisesti merkittävien liityntäpysäköintialueiden sijainnista ja toteutuksesta sekä rahoituksesta. Teollisuudelle ja logistiikalle on varattava riittävästi tilaa tiivistyvässä ympäristössä.

Riittävä asuntotarjonta on kriittinen tärkeä tekijä työvoiman saatavuudessa. Pelkkä kaavatavoite ei riitä, vaan asuntotuotannossa ratkaisee investointikelpoisten tonttien määrä. Asuntotuotantoon ei kaivata yhtään lisää sääntelyä, vaan rakentamista pitää edistää sääntelyä keventämällä. Valtion pitäisi myös luovuttaa maaomaisuuttaan asuntotuotantoon kohtuullisin ehdoin.

Kaikki eivät ole saamassa haluamaansa. Hallitusohjelmassa on varattu 797 miljoonaa euroa liikenteen kehittämishankkeisiin (sis. MAL-hankkeet). Neuvotteluissa mukana olevat seitsemän kaupunkiseutua ovat esittäneet yhteensä 2,2 miljardin euron edestä hankkeita ja Helsingin seutu yksinäänkin 1 miljardin verran. Helsingin seudun kuntien esittämän hankelistan ykkösenä on Vantaan ratikka, ja muutkin toiveet koskevat lähinnä raidehankkeita. Logistiikan kannalta erittäin tärkeän Kehä IV:n suunnittelut ja toteuttamista tulisi kiirehtiä.

Valtion infrarahoitusta tulee suunnata enemmän Helsingin seudulle. Selvitysten mukaan Tukholman, Oslon ja Kööpenhaminan seuduilla valtion rahoitusosuus liikenneinfrainvestoinneista on ajanjaksolla 2010-2030 yli 50 prosenttia mutta Helsingin seudulla vain 17 prosenttia. Korotetaan prosentit muiden Pohjoismaiden tasolle!


Pia Pakarinen
toimitusjohtaja
Helsingin seudun kauppakamari
X: Pia_Pakarinen
LinkedIn: Pia Pakarinen

Kauppakamarilehti 3/2023

Vantaan ratikka tuo palveluihin ison kasvusysäyksen

Lue myös

Lausunto: Luonnos valtion väyläverkoston investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032

Väylävirasto on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032.

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Lausunto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2024-2031

Kauppakamari on antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031.