Maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri. Uusien asuntojen tuotantotavoitteet uhkaavat jäädä liian vaisuiksi Helsingin seudulla.

Uusien asuntojen tuotantotavoitteet uhkaavat jäädä liian vaisuiksi Helsingin seudulla

Helsingin kaupunki ohjaa asumisen pitkäjänteistä suunnittelua valtuustokausittain laadittavalla asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmalla (AM-ohjelma). Parhaillaan päivitettävän ohjelman painopisteenä on säilyttää sekä uusien että vanhojen kaupunginosien elinvoimaisuus ja houkuttelevuus asuinympäristöinä. Tavoitteena on energiatehokas rakentaminen, kaupungin tiivistäminen sekä sujuva liikkuminen.

Kauppakamari pitää ohjelmaluonnoksessa asetettua vuosittaista 7 000 asunnon tuotantotavoitetta liian vaatimattomana. Onneksi tämä on ymmärretty jo ainakin kaupunkiympäristölautakunnassa, joka on ehdottanut tavoitteen lisäämistä 1000 asunnolla. Asumisen kalleus on erityisesti Helsingin ongelma. Käytännössä ainoa keino hillitä asuntojen hintojen ja vuokrien nousua on rakentaa lisää asuntoja, mikä edellyttää muun muassa rakentamiskelpoisten tonttien määrän kasvattamista. Tämä puolestaan edellyttää esitettyä suurempaa asuntotuotanto- ja kaavoitustavoitetta.

Kustannukset nousevat

Asumisen kustannuksia nostavat myös jatkuvasti kohoavat rakentamisen kustannukset. Niiden alentaminen edellyttää sääntelyn purkamista ja kaavoituksen yksityiskohtaisuuden vähentämistä. Vaikka jotkut kustannuksia nostavista määräyksistä perustuvat lakiin, valtaosasta päättävät kunnat itse. Ja vaikka yksittäisen määräyksen vaikutus ei olisikaan merkittävä, määräysten yhteisvaikutus voi sitä olla. Lisäksi yksityiskohtaiset kaavat hidastavat jo normaalitilanteessakin hidasta prosessia entisestään, kun kaavoihin joudutaan hakemaan poikkeamispäätöksiä.

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön -ohjelmaluonnoksessa (AM) linjataan säännellyn asuntotuotannon tavoitteeksi 55 prosenttia ja vapaarahoitteisen tuotannon tavoitteeksi 45 prosenttia kokonaistuotannosta.

Kauppakamari pitää säännellyn tuotannon tavoitetta liian korkeana.

Helsingin seudulla, jossa asuntojen kysyntä on korkealla tasolla ja yksityisiä toimijoita paljon, tulee tuetulla asuntotuotannolla olla vain markkinaehtoista tuotantoa täydentävä rooli. Kuntien tehtävänä on pitää huolta siitä, että sääntelemättömälle asuntotuotannolle on riittävästi tonttitarjontaa ja rakennusoikeutta. Vapaarahoitteisen asuntotuotannon osuutta tulee nostaa esim. kohdistamalla 1000 asunnon tuotantotavoitteen lisäys kokonaisuudessaan vapaarahoitteiseen tuotantoon.

Huoneistotyypit ja pinta-ala

Helsinki haluaa tulevaisuudessakin ohjata huoneistotyyppijakaumaa. Luonnoksen mukaan vähintään kahden makuuhuoneen asuntojen riittävä osuus omistusasuntotuotannosta turvataan. Sääntelemättömässä omistusasuntotuotannossa keskimäärin 40–50 % tulee toteuttaa perheasuntoina. Tavoite on ristiriidassa yhden hengen kotitalouksien määrän kasvun kanssa. Syntyvyyden lasku ja väestön ikääntyminen kiihdyttävät trendiä tulevaisuudessa entisestään. Huoneistotyyppijakauma- tai asuntojen keskipinta-alatavoitteella estetään asukkaiden haluamien asuntotyyppien tuotanto ja nostetaan asumisen kustannuksia.

Kauppakamari on esittänyt, että kaupunki luopuu ohjauksesta mainituilta osin kokonaan.

Asumisen ja siihen liittyän
maankäytön toteutusohjelma (AM)

AM-ohjelmaluonnoksen tavoitteena on, että vuosittaisesta asuntorakentamisesta puolet toteutuu täydennysrakentamisena. Kauppakamari pitää tavoitetta erittäin tärkeänä. Olemassa olevien asuinalueiden tiivistäminen edellyttää nykyistä voimakkaampaa täydennysrakentamiseen kannustamista ja ohjaamista.

Täydennysrakentamiseen tulee kehittää konkreettisia kannustimia, kuten esimerkiksi maankäyttömaksusta vapautuminen ja rakennusoikeuden merkittävä lisääminen, jotta hankkeiden taloudellinen yhtälö saadaan toimivaksi.

Lisäksi tulee edistää täydennysrakentamista helpottavien lainsäädäntömuutosten tekemistä.

Lue myös

Lausunto: Luonnos Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2024 (AM-ohjelma)

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen...

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Lausunto: Luonnos kansalliseksi tieliikenteen uusien polttoaineiden jakeluinfraohjelmaksi

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta kansalliseksi tieliikenteen uusien polttoaineiden jakeluinfraohjelmaksi. Kauppakamari esittää lausuntonaan...