Juhani Strömberg, Seedi

Yritystä voi johtaa tiedolla – tai tuurilla

Tiedolla johtaminen ei ole uusi teema: siitä on puhuttu jo pitkään. Miksi teema on tärkeä juuri nyt, 2020-luvun alkutaipaleella?

Esimerkiksi verkkokaupasta puhuttiin paljon jo yli 20 vuotta sitten, mutta verkkokauppa myyntikanavana pysyi pääosassa tuotekategorioita pitkään marginaalisena. Käännepiste tapahtui 2010-luvulla ja tänään verkkokauppa onkin valtavirtaa. Tiedolla johtamisessa olemme nyt samanlaisen käännepisteen kynnyksellä. Kaikki tarvittavat mahdollistajat ja edellytykset – hyvät käytännöt, työkalut, metodiikat – ovat kypsyneet ja tänään jo olemassa.

Tiedolla johtaminen tulee olemaan käytännön liiketoiminnassa ”2020-luvun juttu”. Ja ne yritykset, jotka osaavat jalkauttaa tiedolla johtamisen kulttuuriinsa, tulevat saamaan huomattavan kilpailuedun.

Tiedolla johtamiseen liittyy paljon harhakäsityksiä

Yksi harhakäsitysten juurisyy liittyy tiedon käsitteeseen. Suomenkielessä meillä ”tieto” voi tarkoittaa monenlaista ”tietoa”, jolle esimerkiksi englanninkielessä on jokaiselle oma käsitteensä – data, information, knowledge, wisdom ja evidence. Tämän vuoksi tiedolla johtamisen usein ajatellaan vähättelevän ammatillista kokemusta tarkoittaen vain ”numerojohtamista”, mikä tavataan kokea erityisesti vaikeissa tilanteissa ylivoimaiseksi johtamisen lajiksi.

Tiedolla johtaminen ei kuitenkaan ole vain numeroja ja tilastoja, vaan aito tiedolla johtamisen systematiikka kykenee päätöksenteossa hyödyntämään kaikkia relevantteja tiedon lähteitä ja punnitsemaan niiden painoarvoja.

Toinen harhakäsitys kumpuaa liiketoiminnan ”oravanpyörän” läpitunkevasta kiihtymisestä – toiminnan kellotaajuudet kaikkialla kasvavat, yritysjohtoa ympäröi kasvava määrä 24h-impulssilähteitä ja globaalin talouden keskinäisriippuvuudet voimistuvat sekä moninaistuvat. Kaiken tämän seurauksena koetaan, ettei johdolla ole aikaa tiedolla johtamiseen, kun päätöksiä pitää tehdä nopeasti ja vaistonvaraisesti. Tilanne on kuitenkin päinvastainen – juuri hektisessä ympäristössä ja kaoottisissa tilanteissa tarvitaan tiedolla johtamisen systematiikkoja ja kurinalaisuutta. Ja niissä piilee merkittävä kilpailuedun mahdollisuus, sillä tiedolla johtaminen ja sen jalkauttaminen eivät ole helppoja tehtäviä ja parhaat & pioneerit erottuvat.

Kolmas yleinen harhakäsitys liittyy tietoon versus ratkaisuun. Tiedolla johtamisessa on kaksi hyvin erilaista vaihetta: tiedon ja evidenssin kokoaminen päätöksentekoa varten sekä päätöksenteon varsinainen tuotos, ratkaisu, joka usein tarkoittaa valintoja, mitoituksia ja ajoituksia. Evidenssi ja ratkaisu ovat eri asioita. Evidenssin kokoamista voi systematisoida ja automatisoida entistä pidemmälle, etenkin nyt 2020-luvulla, kun työkalut ovat kehittyneet. Ratkaisut sitä vastoin vaativat näkyvissä olevaan tulevaisuuteen johtajien näkemystä ja ammattitaitoa, joihin ohjelmistorobotit eivät pysty.

Tiedolla johtaminen on osa yritysarkkitehtuuria

Yritysarkkitehtuurin kannalta tiedolla johtamisessa voi nähdä kolme tasoa:

  1. Taaksepäin katsovassa hallinnollisessa johtamisessa tukeudutaan yrityksen laskenta- ja raportointijärjestelmiin sekä niiden tuottamiin KPI-mittareihin. Tämä taso on pääsylippu, välttämätön, muttei vielä riittävä menestyksekkääseen tiedolla johtamiseen.
  2. Ennakoivassa operatiivisessa (ja taktisessa) johtamisessa katsotaan eteenpäin, tulevaisuuteen. Tällöin aina tavalla tai toisella johtamisen perustana ovat, erityisesti myynnissä, ennusteet ja niiden osumatarkkuus. Toiminnan kypsyys tällä tasolla mittautuukin ennusteiden osumatarkkuudella.
  3. Yrityksen kilpailukyvyn kehittämistä ja ylläpitämistä pitää johtaa, ja tämä – kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuus – on kaikkein haastavin, mutta myös oleellisin tiedolla johtamisen kenttä 2020-luvulla. Keskeistä on kyky vaikutusten mittaamiseen erityisesti pidemmillä aikajänteillä. Tässäkin pätee vanha totuus: jos jotain ei pysty mittaamaan, sitä ei pysty johtamaan.

Jollei kilpailukyvyn kehittämistä johdeta tiedolla, johdetaan vaistolla – eli tuurilla.


Tiedolla johtamisen ajokortti

Syksyllä käynnistyvssä Tiedolla johtamisen ajokortti -kurssilla saat yleiskuvan tiedolla johtamisen perusteista. Koulutuksen asiantuntijoina toimivat kokeneet valmentajat, Marko Parkkinen ja Juhani Strömberg.

Kurssin käytyäsi ymmärrät tiedolla johtamisen yleisimmät käsitteet, työkalut sekä niiden väliset suhteet. Voit suhteuttaa mediassa käytävää keskustelua omaan liiketoimintaasi ja ymmärrät mitä hyötyjä voit tiedolla johtamisen avulla saavuttaa. Ajokorttiin sisältyy videoista koostuva itseopiskelumateriaali ja lähiopetusjakso 17.–18.9.2020.


 

Juhani Strömberg on pitkän linjan digitalisoija sekä Seedigital -yksikön johtaja.

Lue myös:
Edellinen artikkeli Korkeasaari kokeili ja otti käyttöön KoulutusOnlinen Seuraava artikkeli Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanja käynnistyy – lähde mukaan!