Jukka Saksi on Arvovalta-kirjan kirjoittaja. Kustantaja Helsingin Kamari Oy.

12 askelta – Näin yhteisölle luodaan parhaat mahdolliset arvot

Olen kuullut kysymyksen, voiko ulkopuolinen konsultti kertoa, mitkä ovat yhteisölle parhaimmat arvot. Varmastikin voi, mutta en suosittele toimimaan konsulttien ohjeiden mukaisesti, vaan päättämään arvoista yhteisön kesken.

Arvot eivät voi olla mikään pr-temppu, vaan yhteisön ehkäpä tärkein asia. Koko toiminta pohjautuu yhteisesti luoduille arvoille. Konsulttia voi käyttää apuna prosessissa ja siihen liittyvän viestinnän vahvistamisessa.

Onko arvoista päätettäessä kuultu kaikkia yhteisön jäseniä?

Miksi monen organisaation arvot kuulostavat päälle liimatuilta, eikä niihin sitouduta laajasti? Luultavasti suurin syy on, etteivät arvot edusta demokraattisesti koko organisaatiota, vaan ne on valittu ja kiteytetty tiettyjen avainhenkilöiden näkemysten mukaisesti. Ehkä henkilöstöä on jollain tavoin kuunneltu, mutta onko kuultu myös heitä, jotka eivät syystä tai toisesta pääse perinteisessä dialogissa esiin.

Demokraattinen osallistuminen on onnistuneen arvoprosessin ytimessä

Organisaatioiden ei tarvitse johtajuuden näkökulmasta olla demokraattisia. On erilaisia rooleja, ja joku henkilö on aina eniten vastuussa toiminnasta. Jollain on myös eniten valtaa. Kuitenkin arvojen olisi tärkeää edustaa koko yhteisöä ja siksi kannatan niiden valitsemisessa hyödynnettävän demokratiaa. Mahdollisuus osallistua tasapuolisesti roolista, maineesta tai asemasta huolimatta, on arvoprosessissa erityisen tärkeää. Siksi kannattaa hyödyntää muun dialogin ohessa teknologiaa, joka mahdollistaa havaintojen, mielipiteiden ja ideoiden keräämisen sekä jalostamisen anonyymisti. Kun osallistujat eivät tiedä, kenen näkemyksiin he ottavat kantaa ja kenen mielipiteitä he pitävät merkityksellisimpinä, päästään yhteisölle tärkeitä asioita, kuten arvoja, kehittämään tasapuolisesti.

Joukkoistaminen on väylä parhaiden arvojen löytämiselle

Lupailin otsikossa kertoa, miten luoda parhaat mahdolliset arvot. Se onnistuu joukkoistamisen kautta. Kun koko yhteisö pääsee vaikuttamaan tasapuolisesti arvojen valintaan, sanoittamiseen ja arvoviestinnän ideointiin, luodaan parhaat mahdolliset arvot, joihin halutaan eniten sitoutua. Kun teknologia yhdistetään johtajuus- ja arvoviestinnän viitekehyksiin, voidaan kustannustehokkaasti osallistaa jopa tuhansia henkilöitä arvotyöhön aikaa säästäen.

Kokonaisvaltainen arvoprosessi sisältää
johdonmukaisen viestinnän

Johtajuusviestintä on avainasemassa, jotta arvotyöhön osallistutaan ja valittuihin arvoihin sitoudutaan. Kokemukseni mukaan viestinnän rytmi on tärkeää, että arvoprosessin stepit on mietitty etukäteen ja niistä viestitään heti kuin mahdollista. Arvoprosessi voidaan toteuttaa monella tavoin. Ohessa esimerkki prosessista, jota itse pidän toimivana:


 1. Päätetään arvo-prosessissa esitettävät kysymykset.

 2. Toteutetaan viestintätoimet osallistujien aktivoimiseksi ja kerrotaan lupaukset prosessin kulusta.

 3. Toteutetaan kysely sopivaa työkalua hyödyntäen offline tai reaaliaikaisesti,
  jossa osallistujat kertovat tärkeät arvonsa ja parivertailun kautta suosituimmat arvot valikoituvat sanoituksineen.

 4. Saadaan strukturoidut tulokset osallistujien priorisoimista arvoista päätöksenteon tueksi.

 5. Viestitään alustavista tuloksista, kiitetään osallistujia ja kerrotaan, miten tuloksia käsitellään.

 6. Käydään tulokset läpi sovitun ryhmän kesken ja päätetään mihin toimenpiteisiin ryhdytään.

 7. Kerrotaan tulevat arvot ja niiden sanoitukset yhteisölle ja annetaan vielä mahdollisuus kommentointiin.

 8. Päätetään yhteisistä arvoista ja viestitään asiasta laajasti.

 9. Rohkaistaan ja kannustetaan koko yhteisöä viestimään yhdessä luoduista arvoista.

 10. Muistutetaan arvoista, perustellaan niillä päätöksiä aina kuin mahdollista ja kannustetaan arvojen
  mukaiseen toimintaan.

 11. Seurataan arvojen toteutumista ja huomioidaan arvojen mukaisia toimia.

 12. Muokataan arvoja tarpeen tullen toimintaympäristön muutosten myötä.


Osallistuvan arvoprosessin hyödyt

Kun yhteisön kaikki jäsenet pääsevät osallistumaan tasapuolisesti, saadaan arvoprosessista seuraavat hyödyt:

 • Osallistujien parhaat ideat ja yhteinen näkemys toivotuista konkreettisista toimenpiteistä.
 • Prosessi vie johdolta ja henkilöstöltä vähän aikaa verrattuna perinteisiin ideatyöpajoihin.
 • Saadaan selkeä raportti tuloksista, jonka pohjalta on helppo tehdä arvopäätöksiä.
 • Osallistujat kokevat päässeensä vaikuttamaan ja se lisää sitoutumista tuleviin arvoihin.
 • Läpinäkyvä ja osallistava arvoprosessi rakentaa luottamusta sidosryhmien välille.
 • Johto saa tukea prosessin viestinnän eri vaiheisiin.


Arvovalta-kirja Kauppakamarikaupasta

Tutustu kirjaan Kauppakamarikaupassa. Saatavana myös e-kirjana.

KTT Jukka Saksi
Viestintäyrittäjä, osallistamisen fasilitaattori ja Arvovalta-kirjan kirjoittaja

 

Lue myös

Miksi yrityksen arvot ovat oikeastaan rahaa?

Asiakkaamme tulevat tekemään tänä vuonna enemmän arvopohjaisia päätöksiä kuin koskaan aiemmin. Oli toimiala mikä tahansa. Olemmeko siihen...

Arvot vaikuttavat kumppanuuksien kohtaloihin

Kun yritysten asiakkaat toivovat ja odottavat vastuullisia tekoja ja tiettyjen arvojen toteuttamista, yritykset alkavat panostaa niihin asioihin....

”Arvohakkerit” osana arvojen tulevaisuutta

Erityisesti pohtisin asiaa arvojen näkökulmasta. Voisiko siinä haastajana toimia hackathon? Hackathon on yleistynyt tapahtuma, joissa jonkun teeman...