Kauppakamarin jäsenenä saat monipuoliset koulutukset, klubit, ammattikirjat ja tietopalvelut jäsenetuhintaan. Lisäksi voit hyödyntää maksutta neuvontapalveluitamme sekä osallistua maksuttomiin verkostoitumistapahtumiin. Liity jäseneksi - Jäsenyys kannattaa!

Helsingforsregionens handelskammare / Integritetspolicy med avseende på kunder, potentiella kunder och intressegrupper

 

 1. Personuppgiftsansvariga
 2. För vilka syften behandlar vi registrerades personuppgifter?
 3. Vilken typ av uppgifter kan vi samla in?
 4. Från vilka källor samlar vi in personuppgifter?
 5. Vem kan vi dela dina personuppgifter med?
 6. Överför vi dina uppgifter till länder utanför EU-området?
 7. Hur länge hanterar vi dina personuppgifter?
 8. Hur kan du utöva dina rättigheter avseende dina personuppgifter?
 9. Måste du tillhandahålla oss dina personuppgifter?
 10. Utför vi profilering?
 11. Vilket lands lagstiftning tillämpas för databehandling?

1. Personuppgiftsansvariga

Helsingforsregionens handelskammare (företags-ID 201253-1) and Helsingfors Kammare Ab (företags-ID 1102711-0) [hädanefter tillsammans HRHK]

Adress:
Kalevagatan 12, 00100 Helsingfors

Telefon:
+358 (0)9 228 601

E-post:
kauppakamari (at) helsinki.chamber.fi

Kontaktperson för ärenden som rör datasäkerhet:
Max Moiseev
tietosuoja (at) helsinki.chamber.fi


2. För vilka syften behandlar vi registrerades personuppgifter?

I detta sammanhang innebär kunden de kontaktpersoner till sådana företag och andra enheter, med vilka HRHK har en kundrelation eller annan tillämplig koppling eller som är konsumentkunder.

Potentiella kunder innebär kontaktpersoner till sådana företag eller andra enheter eller konsumenter, med vilka HRHK syftar att skapa en kundrelation.

Intressegrupper innebär kontaktpersoner till sådana företag och andra enheter, med vilka HRHK samarbetar (till exempel företrädare för företag och andra enheter som producerar tjänster för HRHK) eller har någon annan koppling (till exempel, företrädare för media som parter eller kommunikationsaktiviteter.

HRHK behandlar personuppgifter för registrerade för följande syften (ett eller flera samtidigt)

Hantering och analys av relation med kund och intressegrupp

 • HRHK kan använda dina personuppgifter med företaget eller någon annan enhet du företräder eller för att hantera, analysera och förbättra en relation med kund eller intressegrupp som skapats direkt med dig.

Erbjuda produkter och tjänster

 • HRHK kan använda dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster, om företaget eller någon annan enhet du företräder eller du själv har köpt en produkt från oss, använt våra digitala tjänster, prenumererat på vårt nyhetsbrev eller deltagit i någon utbildning eller i andra evenemang vi tillhandahåller. Personuppgifter används för att utöva rättigheter och skyldigheter baserat på ett avtal eller annat åtagande mellan HRHK och kunden.

Kundkommunikation

 • HSSK kan använda dina personuppgifter i sin kundkommunikation, till exempel för att skicka meddelanden till dig som rör produkter och tjänster (som t.ex. utbildning), för att meddela de ändringar av tjänsterna som gjorts och begära återkoppling på produkter och tjänster.

Marknadsföring

 • HRHK kan kontakta dig för att informera dig om nya produkter, tjänster och förmåner. HRHK kan använda personuppgifter för att anpassa sitt erbjudande och för att erbjuda relevant innehåll. Det betyder till exempel att vi kan ge rekommendationer eller visa anpassat innehåll och anpassad reklam i våra egna och i tredje parts tjänster.

Utveckling av produkter och tjänster

HRHK kan använda dina personuppgifter för att utveckla sina produkter och tjänster.

Följande underparagrafer i Artikel 6 i EU:s allmänna dataskyddsförordning utgör en juridisk grund för behandling av personuppgifter.

 1. Den registrerade har gett sitt samtycke till behandlingen av hans eller hennes personuppgifter för ett eller flera specifika syften.
 2. Behandling är nödvändig för att genomföra ett avtal som den registrerade är en part i eller för att utföra de åtgärder som föregår avtalet på begäran av den registrerade;
 3. Behandling är nödvändig för att uppfylla en personuppgiftsansvarigs lagstadgade skyldigheter; och
 4. Behandling är nödvändig för att uppfylla den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts legitima intressen, utom när den registrerades förmåner och grundläggande fri- och rättigheter åsidosätter sådana intressen.
 5. HRHK behandlar dina uppgifter för att genomföra ett avtal med dig (t.ex. implementering av en prenumeration på ett nyhetsbrev eller online-köp eller en utbildningstjänst).
 6. HRHK har legitima intressen avseende sin affärsverksamhet, som t.ex. rätten att främja försäljningen av sina produkter och tjänster till sina kunder med hjälp av marknadsföring och försäljning, och, på grundval av ett legitimt intresse, kan HSSK bedriva direkt marknadsföring och försäljning genom att använda de kontaktuppgifter som tillhandahållits av dig, inklusive behandlingen av personuppgifter för profileringssyften. Andra legitima intressen HSSK kan ha, som behandlingen av dina personuppgifter kan baseras på, innefattar rådgivning och annan kundservice till personer som inte är kunder, vidareutveckling av företaget och klarläggande av möjliga oegentligheter.

Om databehandlingen inte baseras på ett kontraktsmässigt behov eller ett legitimt intresse, kan HRHK be om ditt tillstånd för annan behandling av dina uppgifter.

HSSK kan också behandla dina personuppgifter när lagstiftningen så kräver, till exempel baserat på skyldigheten att lagra uppgifter som anges i Bokföringslagen.


3. Vilken typ av uppgifter kan vi samla in?

Personuppgifter som samlas in av HRHK kan innehålla bland annat, följande typ av uppgifter och ändringar som görs beträffande dem:

3.1. Grundläggande information om alla registrerade

 • för- och efternamn
 • kontaktinformation (postadress, e-postadress, telefon- och faxnummer)
 • kön
 • servicespråk
 • Titel och/eller jobb-beskrivning för arbetsuppgifter relaterade till nuvarande och tidigare HRHK-verksamhet
 • Urval för direkt marknadsföring
 • Uppgifter som rör användningen av HRHK:s digitala tjänster och digitalt innehåll som skapats för användaren
 • Tekniska data som skickats till en användares digitala enheter (som t.ex. datorer och mobilenheter) av HRHK
 • och data som rör kakor och andra motsvarande tekniska hjälpmedel
 • Kommunikation riktad till en registrerad person och aktiviteter som rör denne
 • inspelningar av kundtjänstsamtal och e-post- och online-diskussioner

3.2. Uppgifter om registrerade som köpt HRHK-produkter, gett återkoppling och/eller lämnat in ett klagomål om dem

 • namn på och information om ett företag eller annan enhet som rör en HRHK-kundrelation,
 • där en registrerad arbetar för närvarande eller har arbetar tidigare
 • datum då en kundrelation eller motsvarande relation inleddes och avslutades eller när en motsvarande relation inleddes och avslutades
 • kampanjer och erbjudanden riktade mot en kund och deras användning
 • intresseuppgifter och annan information som ges av en kund
 • innehåll i återkoppling och klagomål, korrespondens och ytterligare åtgärder relaterade till dem

3.3. uppgifter om registrerade som deltog i HRHK:s utbildning och andra tjänster

 • födelsedatum relaterade till evenemang för vilket, till exempel, ett transportföretag kräver det
 • väsentlig information om organisationen och deltagande vid ett evenemang
 • information om kost (särskilda uppgifter som användaren har gett frivilligt)
 • namn och födelsedatum för en medresenär, när t.ex. ett leveransföretag kräver det

3.4. Uppgifter om HRHK:s onlinetjänstkunder

 • en registrerads autentiseringsuppgifter
 • aktivitet i onlinetjänster efter inloggning

4. Från vilka källor samlar vi in personuppgifter?

Merparten av uppgifterna mottas i början av och under relationen med kunden och intressegruppen och från de program via vilka du använder våra produkter och tjänster. HRHK mottar också personuppgifter och uppdateringar av uppgifter från myndigheter, organisationer och företag, som erbjuder anskaffnings- och uppdateringstjänster för kredit- och personuppgifter, från offentliga kataloger och andra offentliga datakällor, som till exempel samhälls-webbplatser och webbplatser för sociala medier.


5. Vem kan vi dela dina personuppgifter med?

HRHK ger inte, säljer inte eller röjer på annat sätt dina personuppgifter till tredje parter utanför gemenskapen Helsingforsregionens handelskammare, såvida inte annat anges i det följande.

HRHK kan dela personuppgifter från deltagare i HRHK-evenemang med andra deltagare i nämnda evenemang.

HRHK delar dina personuppgifter med samarbetspartners, med vilka HRHK leder och implementerar projekt, som t.ex. Cooperation partner och Enterprise Network-enheten, som bedriver verksamhet i anslutning till handelskammaren.

HSSK kan dela dina personuppgifter med tredje parter som tillhandahåller tjänster till HRHK. Sådana tjänster innefattar, till exempel, kundservice, mjukvarutjänster, hantering av teknik och analys av personuppgifter, marknadsföring och olika kampanjer. HRHK kan dela dina personuppgifter för att inkassera betalningar för produkter och tjänster och kan överföra eller sälja obetalda fakturor till tredje parter, som tillhandahåller inkassotjänster. Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för HRHK; därför tillåter vi inte att de nämnda parterna använder uppgifter för några andra syften än att tillhandahålla nämnda tjänster, och det kräver att parterna skyddar användarnas personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

HRHK kan dela dina personuppgifter med noggrant utvalda tredje parter för gemensam eller oberoende direkt marknadsföring. Uppgifter kan endast delas för nämnda syften när den tredje partens avsedda användning inte står i strid med den avsedda användning som specificeras i denna HRHK-integritetspolicy.

HRHK kan dela dina personuppgifter i samband med en omorganisation eller när tjänster överförs till en annan serviceleverantör.

HRHK kan dela dina personuppgifter efter en order från domstol eller motsvarande instans.


6. Överför vi dina uppgifter till länder utanför EU-området?

HRHK kan använda resurser och servrar belägna i en annan del av världen när man tillhandahåller sina tjänster. HRHK kan på så sätt överföra dina personuppgifter utanför landet där de används och möjligen också till länder utanför EU och EES, där det inte finns något specifikt skydd för personuppgifter i lagstiftningen, eller där lagstiftningen skiljer sig mycket åt. I sådana fall säkerställer HRHK att det finns en laglig grund för överföringen av uppgifter och att användarens personuppgifter är skyddade i enlighet med tillämplig lagstiftning, till exempel genom att använda (där så krävs) standardavtal som är godkända av tillämpliga myndigheter och genom att kräva att lämpliga tekniska och praktiska datasäkerhetsåtgärder följs.


7. Hur länge hanterar vi dina personuppgifter?

HRHK behandlar dina personuppgifter i sitt register så länge som HRHK har en laglig grund enligt vad som beskrivs i punkt 2 i denna integritetspolicy för databehandling, som är gällande nu och under en rimlig tid därefter. Dina uppgifter behandlas minst så länge HRHK och du har en giltig kundrelation eller någon annan motsvarande tillämplig koppling.


8. Hur kan du utöva dina rättigheter avseende dina personuppgifter?

Som registrerad har du olika möjligheter att påverka behandlingen av dina personuppgifter. Som regel uppfyller vi din begäran inom en månad. Vi ber dig kontakta den kontaktperson som nämns i punkt 1 i denna integritetspolicy avseende utövandet av dina rättigheter. Dina rättigheter innefattar:

 1. Rätt till åtkomst till personuppgifter som samlats in om dig. I praktiken sker detta så att vi, baserat på din korrekta och identifierade begäran, tillhandahåller en rapport till dig av de personuppgifter som samlats in från dig i registret.
 2. Rätt att be om att få personuppgifter som samlats in om dig korrigerade. Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter kan du skicka en begäran om rättelse.
 3. Rätt att be om att få personuppgifter som samlats in om dig raderade. Vi är skyldiga att radera personuppgifterna från vårt register på din begäran, om någon av följande grunder föreligger och det inte föreligger någon skyldighet att lagra uppgifterna av lagstadgade skäl eller på grund av en myndighetsbestämmelse:
  1. personuppgifterna inte längre behövs för de syften för vilka de behandlades:
  2. du återkallar det samtycke du gav och det inte finns någon laglig grund för behandlingen;
  3. du invänder mot behandlingen på grund av din specifika personliga situation, och det inte finns något legitimt intresse för behandlingen, eller du invänder mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring.
  4. dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt;
  5. dina personuppgifter måste raderas för att efterleva EU-lagstiftningen eller den lagstadgade skyldigheten i enlighet med finländsk lag som tillämpas för HRHK.
  6. dina personuppgifter har samlats in inom ramen för informationssamhällets allmänna tjänster, till exempel vid beställning av HRHK:s digitala informationstjänster.
 4. rätt att be om att få behandlingen av personuppgifter som samlats in om dig begränsad. du kan be HRHK begränsa behandlingen av dina personuppgifter; om
  1. du ifrågasätter att dina personuppgifter som innehas av HRHK är korrekta;
  2. behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av personuppgifterna och istället begär att användningen av dem begränsas.
  3. HRHK inte längre behöver behandla personuppgifterna, men du behöver dem för att fastställa, åberopa eller försvara juridiska anspråk.
  4. du har motsatt dig behandling i väntan på bekräftelse av huruvida HRHK:s legitima grunder åsidosätter dina grunder.
 5. Rätt att motsätta dig behandlingen av personuppgifter som rör dig. Om HRHK behandlar dina uppgifter baserat på ett legitimt intresse, har du rätt att motsätta dig behandlingen av personuppgifter som rör dig på grund av din specifika personliga situation. Alla i detta register har rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter för direkt marknadsföring.
 6. Rätt att överföra uppgifter som tillhandahålls av dig från ett system till ett annat. Om den automatiska behandlingen av dina personuppgifter baseras på samtycke eller ett avtal, har du rätt att motta de personuppgifter du levererat till HRHK i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har rätt att överföra nämnda uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 7. Rätt att återkalla samtycke. Om alla eller en del av dina personuppgifter behandlas i detta register baserat på ditt samtycke, har du rätt att återkalla det samtycke du har gett.
 8. Rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet. Om en eventuell tvist, som rör behandlingen av dina personuppgifter, inte kan lösas i godo mellan dig och HRHK, har du rätt att skicka ärendet till datatillsynsmannen för en lösning.

9. Måste du tillhandahålla oss dina personuppgifter?

För att HRHK ska kunna uppfylla sina kontraktsmässiga skyldigheter med avseende på en produkt eller tjänst du beställer eller tillhandahåller, måste HRHK motta och behandla dina personuppgifter. Utan nödvändiga personuppgifter kan vi inte erbjuda dig våra produkter och tjänster; för att tillhandahålla dem är det nödvändigt att behandla personuppgifter.


10. Utför vi profilering?

För tillfället ska vi inte utföra profilering som avsetts i EU:s allmänna dataskyddsförordning, som skulle ha en juridisk inverkan eller medföra andra motsvarande sanktioner som rör dig.

Istället kan vi på andra sätt analysera personuppgifterna i våra register och kombinera dem med information som mottas från tredje parter, till exempel vilken typ av innehåll du sannolikt skulle vara intresserad av och rikta in oss på innehåll baserat på prognoser.


11. Vilket lands lagstiftning tillämpas för databehandling?

Vi är en finländsk organisation som bedriver verksamhet i Finland. Den finländska lagstiftningen och den EU-lagstiftning som tillämpas direkt i Finland, som t.ex. EU:s allmänna dataskyddsförordning, tillämpas för detta personregister och behandlingen av personuppgifter i det. ​​​​​​


Se även

Dataskydd »

Integritetspolicy för medlemskapsregistret »


Senast uppdaterad 30.4.2018