Juristi Kati Mattinen Helsingin seudun kauppakamari.

Irtisanomisajan palkka – mitä ja milloin maksetaan?

Työntekijällä on useimmiten oikeus saada irtisanomisajaltaan työnantajan maksama irtisanomisajan palkka. Seuraavaksi käydään läpi erilaisia irtisanomisajan palkkaan liittyviä huomioon otettavia asioita.

Maksuajankohta

Työsopimuslain mukaan palkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jollei toisin sovita, ja työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi. Siten lopputili täytyy olla maksettuna työsuhteen viimeiseen päivään mennessä, jos ei ole toisin sovittu. Tämä koskee myös työsuhteen päättymistä esimerkiksi työsuhteen purkamisen tai koeaikapurun perusteella.

Työantaja ja työntekijä voivat sopia esimerkiksi työsopimuksessa, että lopputili maksetaan työsuhteen päättymistä seuraavana tavanomaisena palkanmaksupäivänä. Myös joissain työehtosopimuksissa voi olla määräyksiä lopputilin maksuajankohdasta esimerkiksi lomautetun työntekijän irtisanoutuessa.

Työvelvoitteesta vapauttaminen

Joskus työnantaja vapauttaa työntekijän työvelvoitteesta irtisanomisajaksi tai sen osaksi. Työvelvoitteesta vapauttamisesta huolimatta työntekijällä on oikeus irtisanomisajan palkkaan, ja siitä myös maksetaan samat sosiaalivakuutusmaksut kuin muutenkin. Luontoisedut ovat osa palkkaa ja ne pidetään työntekijän käytössä, ellei erityisesti muuta sovita.

Palkaton poissaolo irtisanomisaikana

Jos työntekijällä on palkaton poissaolo irtisanomisaikana, ei siltä osin makseta irtisanomisajan palkkaa, vaan palkaton poissaolo ja irtisanomisaika kuluvat yhtä aikaa. Tällainen poissaolo voi olla esimerkiksi jo palkattomaksi mennyt sairauspoissaolo, opintovapaa, vuorotteluvapaa tai hoitovapaa. Lomautus on tästä poikkeus, koska siitä on erityinen säännös työsopimuslaissa.

Työsuhteen päättyminen lomautuksen aikana

Jos työnantaja irtisanoo lomautetun työntekijän, työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkkansa. Jos työntekijä on kuitenkin irtisanomisajan lomautettuna eikä palaa työhön, irtisanomisajan palkasta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Lomautetulla työntekijällä on oikeus irtisanoutua ilman irtisanomisaikaa viimeistä seitsemää lomautuspäivää lukuun ottamatta. Jos hän on ollut yhdenjaksoisesti lomautettuna vähintään 200 päivää, hänellä on oikeus saada työnantajan irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus. Korvauksesta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja. Oikeus korvaukseen ei koske osa-aikalomautusta, ellei tarkoituksena ole ollut vain kiertää säännöstä.

Vaihtelevan työajan työsopimukset

Vaihtelevan työajan työsopimuksessa työntekijällä ei ole kiinteää työaikaa, vaan työaika vaihtelee sovitun vähimmäis- ja enimmäistuntimäärän välillä. Jos työnantajan irtisanomisaikana tarjoaman työn määrä alittaa viimeistä työvuoroa viimeksi edeltäneiden 12 viikon keskimääräisen työn määrän, työnantajan on korvattava alituksesta aiheutuva ansionmenetys. Tämä työsopimuslain säännös tarkoittaa sitä, että vaihtelevan työajan työntekijällä on oikeus saada vähintään sen suuruinen irtisanomisajan palkka, joka vastaa viimeistä työvuoroa edeltäneiden 12 viikon keskimääräistä työn määrää.

Työntekijä ei noudata irtisanomisaikaa

Jos työntekijä ei noudata sovittua irtisanomisaikaa, hänellä ei siltä osin ole oikeutta myöskään irtisanomisajan palkkaan. Tämän lisäksi työnantajalla on oikeus saada työntekijältä laiminlyödyn irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus.

Kati Mattinen
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Viikon kysymys: Vuosilomapalkan laskeminen, kun kuukausipalkkaisen työntekijän työaika ja palkka muuttuvat

Miten lasketaan kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka, kun työntekijän työaika ja palkka ovat...

Lausunto: Hallituksen esitys ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt ulkomaalaislain 5 luvun ja siihen liittyvien lakien uudistamisesta lausuntoa. Helsingin...

Palkan maksaminen työsopimuslain mukaan

Palkka voi olla aikapalkka, kuten tunti- tai kuukausipalkka, tai suorituspalkka, kuten urakka- tai provisiopalkka, tai näiden yhdistelmä....