Artikkelikuva

Kesä tulee! Muista nämä kesätyöntekijöitä palkattaessa

Ennen kesätyöntekijän palkkaamista työnantajan tulee tarjota osa-aikaisille työntekijöille lisätyötä, jos he ovat halukkaita tehtävään ja työhön sopivia. Vastaavasti lomautetuille työntekijöille tulee tarjota heidän työsopimuksensa mukaista työtä ennen työntekijän palkkaamista.

Lisäksi työnantaja on velvollinen tarjoamaan taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanomilleen työntekijöille työtä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin 4 kuukautta työsuhteen päättymis­hetkestä, jos irtisanottu on työnhakijana. Työn tarjoamis­velvollisuus on 6 kuukautta, jos irtisanotun työsuhde on kestänyt vähintään 12 vuotta.

Työnantajan tulee ottaa huomioon nuorista työn­tekijöistä koskevat säännökset, jotka kohdistuvat alle 18-vuotiaisiin työntekijöihin.

Nuori tulee ohjata ja perehdyttää työhön ja työpaikan tapoihin, eikä työ ei saa olla vahingoksi hänen terveydelle tai kehitykselle eikä haitata hänen koulunkäyntiään.

Työsuhteen kestäessä yli kolme kuukautta nuorelle työntekijälle tulee tehdä työnantajan kustannuk­sella terveystarkastus työterveyshuollossa viimeistään kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Tarkastusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä työn ollessa kevyttä liike- tai toimistotyötä tai muuta siihen verrattavaa kevyttä työtä taikka jos työntekijä esittää enintään vuoden vanhan lääkärintodistuksen, josta selviää hänen soveltuvuutensa työhön.

Työntekijän kanssa tulee solmia kirjallinen työsopimus. Työsuhteen ehtojen tulee olla alan yleissitovan työehtosopimuksen mukaiset, ja esimerkiksi koululaiselle maksettavan palkan suuruudesta voi olla määräyksiä työehtosopimuksessa. Työsuhteen alkuun voidaan sopia koe­ajasta, joka voi olla alle vuoden pituisessa ­sopimuksessa enintään puolet työsuhteen kestosta. Alle 18-vuotiaiden työntekijöiden osalta työtehtäville ja työsuhteen ehdoille saatetaan asettaa rajoituksia. Työntekijällä on oikeus saada työtodistus työsuhteen päättyessä.

Kesätyöstä kertyy vuosilomaa.

Vuosilomakorvausta ei saa maksaa jokaisen palkanmaksun yhteydessä, vaan se maksetaan lopputilissä, elleivät työn­antaja ja työntekijä ole sopineet loman pitämisestä työsuhteen aikana.

Työnantajan on pidettävä luetteloa niistä nuorista työntekijöistä, joiden työsuhde kestää vähintään kaksi kuukautta.

Anette Laiho
lakimies

Lue myös

Neuvontapalvelut: Ulkomaalaisesta työntekijästä säilytettävät asiakirjat

Tiedot tulee säilyttää siten, että ne ovat tarvittaessa vaivattomasti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa. Tietojen säilyttäminen asianmukaisesti helpottaa...

Neuvontapalvelut: Lomakausi on jälleen alkamassa

Vuosiloman ansainta Vuosilomalain perusteella työntekijä ansaitsee lomanmääräytymisvuoden 1.4.–31.3. aikana enintään 30 päivää vuosilomaa ja siitä 24 ensimmäistä...

Viikon kysymys: Miten lomautettuina olevien työntekijöiden kesälomien kanssa toimitaan ja voiko kesäloman määrätä pidettäväksi lomautusaikana?

Työnantaja voi määrätä kesäloman pidettäväksi lomautusaikana. Vuosiloma on lakisääteinen ja se...