Länsiväylä

Lausunto: Länsiväylän ympäristön osayleiskaava/ osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Helsingin seudun kauppakamari on 25.2.2022 antanut lausunnon Helsingin kaupunkiympäristön toimialalle Länsiväylän ympäristön osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Yleistä

Helsingin kaupunki valmistelee osayleiskaavaa Länsiväylän ympäristöön. Kaavoitus koskee Länsiväylää ja sen lähialueita Koivusaaressa, Lauttasaaressa ja Salmisaaressa. Tavoitteena on vähentää väylämäisen liikenneympäristön haittavaikutuksia asutukselle sekä tutkia Länsiväylän varren kaupunkirakenteen kehittämismahdollisuuksia Lauttasaaressa ja Salmisaaressa.

Länsiväylän ympäristön kaavoitustarpeen taustalla on Helsingin viimeisin kokonaisyleiskaava Yleiskaava 2016, jonka korkein hallinto-oikeus kumosi Länsiväylän bulevardisointiin liittyvien merkintöjen osalta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaan yleiskaava kuitenkin mahdollistaa kantakaupunkimaista rakentamista kumotun kaistaleen molemmin puolin Lauttasaaressa. Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt, että valtuuston alkuperäisten yleiskaavalinjausten toteuttamismahdollisuuksia Länsiväylän ympäristössä tulee tutkia.

Kauppakamari pitää erittäin tärkeänä kaupunkirakenteen tiivistämistä, jolla mm. luodaan edellytyksiä kasvavan kaupungin asuntotuotannolle ja uusien toimitilojen rakentamiselle. Helsingissä on kuitenkin alueita, joille täydennysrakentaminen ei sovi tai joilla täydennysrakentamisella olisi merkittäviä haittavaikutuksia. Kaupunkilaiset tarvitsevat lähivirkistysalueensa, ja elinkeinoelämällä on omat tarpeensa.

Tavoitteena oltava Länsisataman ja kantakaupungin sujuvan tieyhteyden turvaaminen

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen alkuperäisten yleiskaavalinjausten toteuttamismahdollisuuksien tutkimisesta voidaan tulkita tarkoittavan Länsiväylän bulevardisointimahdollisuuksien selvittämistä. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan osayleiskaavatyössä tutkitaan Länsiväylän muuttamista moottoritiestä matalamman nopeusrajoituksen tieksi tai kaduksi, mikä mahdollistaisi enemmän rakentamista lähemmäksi väylää.

Merellinen ja pääosin jo rakennettu Länsiväylän varsi on ymmärrettävästi houkutteleva kohde kaavoittajan pöydällä. Mutta toisella puolella vaakakupissa painaa koko valtakunnan kannalta olennaisen tärkeän kansainvälisen matkustaja- ja tavaraliikenteen sataman sekä Helsingin kantakaupungin saavutettavuus.

Helsingin kaupunginvaltuusto teki helmikuussa 2021 tärkeän periaatepäätöksen Tallinnan matkustaja-autolauttaliikenteen keskittämisestä Länsisatamaan. Samalla päätettiin Länsisatamasta Länsiväylälle suunniteltavasta satamatunnelista, joka mahdollistaa Länsisataman toimintojen laajentamisen ja satamaliikenteen sujuvan järjestämisen. Päätöksen taustalla olivat mm. Jätkäsaaren ja Ruoholahden jatkuvat ja lisääntyvät liikenneongelmat, joita tunnelilla on tarkoitus helpottaa.

Selvää on, että pelkkä satamatunneli ei takaa autoliikenteen sujuvuutta satamaan ja satamasta pois, vaan sen jatkoksi tarvitaan riittävän välityskykyinen tieyhteys muualle Suomeen. Moottoritie on sellainen yhteys, katu ei.

Tasoristeysten ja liikennevalojen tuominen Länsiväylälle jonouttaisi liikennettä ja heikentäisi matka-aikojen ennustettavuutta. Tämä heikentäisi Länsisataman ja kantakaupungin saavutettavuutta merkittävästi ja vähentäisi olennaisesti satamatunnelilla tavoiteltavia hyötyjä. Kauppakamari painottaa, että osayleiskaavan tavoitteena tulee olla Länsiväylän nykyisen välityskyvyn säilyttäminen Porkkalankadulle saakka. Länsiväylän kautta kulkee tavaraliikennettä Länsisataman lisäksi kantakaupunkiin, joka on Suomen merkittävin kaupallinen keskittymä.

OAS:n mukaan osayleiskaavoitusta ohjaava maakuntakaava antaa mahdollisuuden tarkastella Länsiväylän muuttamista nykyistä kaupunkimaisemmaksi liikenneympäristöksi. Kauppakamari ei pidä tulkintaa oikeana ainakaan siltä osin, että maakuntakaava mahdollistaisi Länsiväylän muuttamisen matalamman nopeusrajoituksen kaduksi miltään osin.

Maakuntakaavassa Länsiväylän Kehä I:n sisäpuolinen osuus on määritelty joukko- ja/tai tavaraliikenteen kannalta merkittäväksi tieksi tai kaduksi, jolla on tärkeä merkitys valtakunnallisen tai pitkämatkaisen seudullisen linja-auto ja/tai tavaraliikenteen yhteytenä valtakunnallisiin tavara- ja joukkoliikenteen terminaaleihin Helsingin kantakaupungissa. Kaavamääräyksen mukaan valtakunnallisen ja pitkämatkaisen seudullisen linja-auto- ja tavaraliikenteen yhteyksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet on turvattava niin kauan kuin Helsingin kantakaupungissa on valtakunnallisesti merkittäviä henkilö- ja tavaraliikenteen terminaaleja.

Maakuntakaavan selostuksen mukaan Kehä III:n sisäpuolisen tieverkon luokitus perustuu keväällä 2018 muodostettuun seudun toimijoiden ja valtion yhteiseen näkemykseen (Helsingin seudun tieverkon luokitus ja palvelutasotavoitteet). Mainitussa luokituksessa Länsiväylän Kehä I:n sisäpuolinen osuus on määritelty seudullisesti merkittäväksi ydinalueen lähestymisjaksoksi (luokka 4). Sellaiset ovat kaksiajorataisia, eritasoliittymillä varustettuja pääväyliä, joiden nopeustasotavoite on 60-80 km/h. Luokitusta ollaan parhaillaan päivittämässä, mutta kauppakamarin käsityksen mukaan Länsiväylän luokitus ei ole muuttumassa.

Kauppakamari vaatii, ettei Länsiväylän välityskykyä heikennetä osayleiskaavassa. Lisäksi on tärkeää, ettei osayleiskaavatyö hidasta satamatunnelin suunnittelua tai toteuttamista.

Vaikutusten arviointia laajennettava

OAS:n mukaan kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia monien teemojen osalta, mutta luettelosta puuttuu kokonaan kaavan vaikutukset elinkeinoelämään. Selvää on, että Länsiväylän välityskyvyn heikentämisellä olisi mm. merkittäviä haittavaikutuksia yritystoimintaan. Yritysvaikutukset tulee valmistelun yhteydessä selvittää.

Länsiväylän mahdollisen bulevardisoinnin vaikutukset eivät koskisi vain Helsinkiä, vaan Helsingin seudun liikennejärjestelmää ja valtakunnallista tavaraliikennettä laajemminkin. Tämä edellyttää seudullisten ja valtakunnallisten vaikutusten arvioimista sekä seudullisten ja valtakunnan tason toimijoiden näkemysten huomioon ottamista osayleiskaavan valmistelussa.

Länsisataman ja kantakaupungin saavutettavuuden heikentämisen vaikutukset huoltovarmuuteen tulee myös selvittää.


Lisätietoja:

Tiina Pasuri

Johtava asiantuntija
Kaavoitus ja rakentaminen, liikenne
tiina.pasuri@helsinki.chamber.fi
050 62 905

Lue myös

Lausunto: Luonnos Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2024 (AM-ohjelma)

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen...

Lausunto: Helsingin ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelman (ilme) 2024–2029 luonnos

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut on pyytänyt Kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelmaksi 2024–2029. Kauppakamari esittää...

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...