Artikkelikuva

Lausunto: Porvoon keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava, rakennemallit

Helsingin seudun kauppakamari pitää valmisteilla olevaa Porvoon keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavaa merkittävänä Itä-Uudenmaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja kilpailukyvyn kehittämiseen vaikuttavana linjauksena. Parhaimmat rakennemallivaihtoehdot ovat ”Kaksi asemaa – yksi kaupunki” ja ”Uudet naapurit”, jotka voimistavat nykyistä keskustaa.

Yleistä

Kauppakamari pitää valmisteilla olevaa Porvoon keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavaa merkittävänä Itä-Uudenmaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja kilpailukyvyn kehittämiseen vaikuttavana linjauksena. Uudenmaan väestönkasvun on ennustettu jatkuvan voimakkaana tulevaisuudessakin, ja Porvoolla on erinomaiset edellytykset ottaa osansa metropolialueen kasvusta. Itä-Uudenmaan kilpailukyvyn edellytyksiä luodaan nyt. On tärkeää, että Porvoo haluaa kasvaa ja kehittää omaa aluettaan aktiivisesti.

Pelkkä pääkaupunkiseudun läheisyys ei takaa kasvua tulevaisuudessa, vaan Porvoon on tarjottava myös työpaikkoja ja opiskelumahdollisuuksia omalla alueellaan. Kaupungin talouden turvaaminen edellyttää, että Porvoossa on tulevaisuudessakin monipuolinen joukko veroja maksavia ja työllistäviä paikallisia yrityksiä. Tontteja on löydyttävä sekä isoille että pienemmille yrityksille, ja kaupungin tulee itse aktiivisesti houkutella yrityksiä Porvooseen.

Asukasmäärän lisääminen kestävästi edellyttää kaupunkirakenteen tiivistämistä ja korkean rakentamisen sallimista erityisesti keskusta-alueella. Kuntataloudenkin näkökulmasta täydennysrakentamisen edut ovat kiistattomat: alueella on jo yhdyskuntatekninen infrastruktuuri, palvelut ja yhteydet, joten rakentamisesta syntyy vähemmän kustannuksia kuin kokonaan uusilla alueilla. Lisäksi tiivis rakentaminen mahdollistaa palvelujen säilymisen ja uusien palvelujen syntymisen.

Asukasmäärän kasvattamisen lisäksi Porvoon ydinkeskustaa tulee kehittää vetovoimaisemmaksi. Vanha kaupunki houkuttelee runsaasti matkailijoita, mutta tori ympäristöineen kaipaa merkittäviä toimenpiteitä viihtyisyyden lisäämiseksi ja Mannerheiminkadun estevaikutuksen minimoimiseksi.

Itärata on valtava mahdollisuus Porvoolle ja koko Itä-Uudellemaalle, ja sen toteutumista on edistettävä kaikin keinoin.

Rakennemallit

Kauppakamari pitää hyvänä, että yleiskaavatyön pohjaksi on laadittu erilaisia rakennemalleja ja hahmoteltu toisistaan poikkeavia kehityspolkuja. Yleiskaavatyötä vaikeuttaa huomattavasti se, ettei Itäradan aikataulusta tai ylipäätään toteuttamisesta ole mitään varmuutta. Se on kuitenkin pakko ottaa huomioon yleiskaavaa laadittaessa, koska sen vaikutukset maankäyttöön olisivat merkittävät.

Kauppakamari katsoo, että Reippaasti laajentuen on tutkituista rakennemallivaihtoehdoista kaikkein huonoin. Siinä riippuvuus Itäradasta olisi tosin vähäisin, mutta se mm. hajauttaisi yhdyskuntarakennetta, vaikeuttaisi lähipalvelujen järjestämistä ja lisäisi riippuvuutta henkilöautosta.

Kuninkaanportin kukoistus -mallissa Itäradan aseman ympärille kasvaisi uusi vahva keskus. Malli perustuisi keskeisesti Itäradan, Kuninkaanportin aseman ja lähijunaliikenteen toteutumiseen ja olisi näin ollen
kaikkein riskialttein. Mallilla olisi vahvoja positiivisia liikenteellisiä vaikutuksia, mutta se uhkaisi Porvoon nykyisen keskustan elinvoimaa ja itäosien kehittämistä. Vaikka Kuninkaanportin kukoistus on vaikutusten
arvioinnin mukaan Porvoon elinvoiman ja elinkeinojen kannalta selkeästi myönteinen, ei kauppakamari kannata sitä yleiskaavatyön pohjaksi. Itäradan toteuttamiseen liittyvän epävarmuuden lisäksi malli vaarantaisi Porvoon nykyisen keskustan elinvoiman ja monipuolisen kehittämisen.

Uudet naapurit -malli perustuu eniten nykyiseen liikennejärjestelmään ja yhdyskuntarakenteeseen ja on riskeiltään pienin. Kasvu ohjataan jo rakennetuille alueille ja nykyinen keskusta vahvistuu. Ongelmana ovat itäisimmät ja moottoritien pohjoispuolelle sijoitettu sekä etäälle Tolkkisten suunnalle osoitetut kasvualueet.
Kaksi asemaa -yksi kaupunki -malli on arvioitu vaikutuksiltaan selkeästi parhaimmaksi. Siinä on Kuninkaanportin juna-aseman lisäksi lähijuna-asema lähellä nykyistä keskustaa. Porvoo kasvaa ja tiivistyy yhtenäisenä näiden kahden välissä ja ympärille. Uusi maankäyttö painottuu alueelle, jolla saavutettavuus kestävillä kulkumuodoilla on Porvoon parhaimmistoa. Riippuvuus Itäradasta on kuitenkin pieni.

Kauppakamari pitää parhaimpina rakennemallivaihtoehtoina Kaksi asemaa – yksi kaupunki ja Uudet naapurit -malleja, jotka voimistavat nykyistä keskustaa. Porvoon vahvuus on aito kaupunkiympäristö, joka houkuttelee osaavia ihmisiä ja matkailijoita alueelle. Porvoon pitää tehdä ydinalueestaan entistä houkuttelevampi sekä läheltä että kaukaa tuleville. Näin alueelle saadaan lisää koulutettua työvoimaa, joka mahdollistaa myös yritysten kasvun. Edellä mainitut kaksi mallia mahdollistavat kaupungin kasvun ja tiivistymisen nykyisen keskustan ympärille eivätkä ole liian riippuvaisia Itäradan toteuttamisesta. Lisäksi ne edesauttavat kaupungin kasvua kestävällä tavalla mahdollistamalla yhdyskuntarakenteen tiivistämisen sekä joukko- ja kevyen liikenteen kehittämisen.

Rakennemallien liikenteellisessä arvioinnissa esitetty suositus viimeksi mainittujen rakennemallien yhdistämisestä siten, että maankäytön kehittyminen painottuu nykyisen keskustan tuntumaan pääosin länsipuolelle, on kannatettava.


Helsingin seudun Kauppakamarin Itä-Uudenmaan Kauppakamariyksikkö

Katarina Enholm, puheenjohtaja
Mathias Kivikoski, varapuheenjohtaja
Hilkka-Leena Orava, asiamies

Lue myös

Suomi tarvitsee metropolipolitiikkaa – MetropoliAreenalla fokuksessa on Helsingin seudun menestys

Helsingin seudun maapinta-ala on vain reilun prosentin koko Suomesta, mutta täällä...

Lausunto: Vihti-Nummelan asemanseudun kaavarunkoehdotus

Yleistä Vihdin kunnanhallitus on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikön lausuntoa Vihti-Nummelan asemanseudun kaavarunkoehdotuksesta. Kauppakamariyksikkö esittää lausuntonaan...

Tartu mahdollisuuteen, Porvoo!

On tärkeää, että Porvoo haluaa kasvaa ja toimia aktiivisesti sen mahdollistamiseksi. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2040 Suomen...