Juristi Mika Lahtinen Helsingin seudun kauppakamari.

Neuvontapalvelut: Digitaalisten palveluiden myyntisäännökset kuluttajille

Kuluttajansuojalakiin on tullut vuoden 2022 alussa virhevastuuta koskeva uudistus. Lakiin on tämän myötä lisätty uusi 5a luku, joka koskee digitaalisia palveluita. Muutoksilla on parannettu kuluttajan asemaa, ja laki kattaa nyt myös digitaaliset tavarat ja palvelut.

Uudet säännökset koskevat 1.1.2022 jälkeen tehtyjä sopimuksia. Sääntelyn piirissä ovat 8.7.2022 alkaen myös sopimukset, jotka on solmittu ennen 1.1.2022, mutta näihin sopimuksiin ei kuitenkaan sovelleta digitaalisen sisällön tai palvelun muuttamista koskevaa lain 5a:27:ää.

Taustalla on DCD eli direktiivi (EU) 2019/770 tietyistä digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista.

Mitä sääntely koskee

Uudessa 5 a luvussa säädetään sopimuksista, joiden nojalla elinkeinonharjoittaja toimittaa tai sitoutuu toimittamaan kuluttajalle digitaalista sisältöä tai digitaalisen palvelun ja kuluttaja

  1. maksaa tai sitoutuu maksamaan kauppahinnan tai
  2. luovuttaa tai sitoutuu luovuttamaan elinkeinonharjoittajalle henkilötietoja, paitsi jos elinkeinonharjoittaja käsittelee kuluttajan luovuttamia henkilötietoja yksinomaan digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimittamiseksi 5 a luvussa säädetyn mukaisesti tai täyttääkseen itseään koskevat lakisääteiset vaatimukset.

Digitaalisella sisällöllä tarkoitetaan dataa, joka on tuotettu ja toimitettu digitaalisessa muodossa. Näitä ovat muun muassa tietokoneohjelmat, sovellukset, videotiedostot, äänitiedostot, digitaaliset pelit, sähköiset kirjat ja muut sähköiset julkaisut.

Digitaalisella palvelulla tarkoitetaan palvelua, jonka avulla kuluttaja voi luoda, käyttää tai jakaa digitaalisessa muodossa olevaa dataa. Tällaisia ovat muun muassa videoiden ja äänitallenteiden jakaminen ja muu verkkoon tallentaminen, pilvipalveluympäristössä tarjolla olevat pelit ja tekstinkäsittelymahdollisuudet sekä sosiaalinen media.

Digitaalisen sisällön siirtovälineellä tarkoitetaan tavaraa, jota käytetään yksinomaan sovitun digitaalisen sisällön siirtämiseen. Näitä ovat esimerkiksi DVD- ja CD-levy, muistitikku tai muistikortti, jolla myyjä toimittaa sopimuksen mukaisen digitaalisen sisällön.

Sääntely ei koske pelkästään rahalla hankittuja sopimuksia, vaan myös sopimuksia, joissa kuluttaja sitoutuu luovuttamaan henkilötietoja esimerkiksi markkinointia varten.

Myyjän vastuu toimittamisesta ja virhe digitaalisessa palvelussa

Laissa on säännökset digitaalisen sisällön tai palvelun toimittamisesta kuluttajalle ja seuraamuksista toimituksen viivästyessä.

Digitaalisia palveluita koskeva virhevastuusääntely on pitkälti yhdenmukainen tavarankauppaa koskevan virhesääntelyn kanssa. Myyjällä on vastuu siitä, että digitaalinen sisältö tai palvelu vastaa sovittua ja yleisiä vaatimuksia laadultaan, toimivuudeltaan ja yhteensopivuudeltaan.

Ostajan tulee lähtökohtaisesti saada digitaalisen sisällön ja palvelun uusin saatavilla oleva versio, ja se pitää toimittaa ilman aiheetonta viivästystä. Myyjä on velvollinen toimittamaan päivitykset sopimuksen mukaisesti. Myyjän on lisäksi varmistettava, että tarpeellisista tietoturva- ja muista päivityksistä kerrotaan ja että päivitykset toimitetaan kuluttajalle riittävän pitkän ajanjakson ajan.

Virhe voi johtua päivitysten laiminlyönnistä. Lisäksi laki tuntee integroinnista johtuvan virheen (integrointi = sisällön tai palvelun yhdistäminen ja sisällyttäminen kuluttajan digitaalisen ympäristön tekijöihin, kuten kuluttajan käyttämät laitteet, ohjelmistot ja verkkoyhteydet). Lisäksi kyseeseen voi tulla oikeudellinen virhe.

Virheen seuraamukset

Uusi sääntely parantaa kuluttajan mahdollisuuksia saada virhe hyvitetyksi. Jos digitaalisessa sisällössä tai palvelussa on yrityksen vastuulla oleva virhe, ostaja saa vaatia tietyissä tilanteissa virheen oikaisemista, hinnanalennusta tai sopimuksen purkamista sekä lisäksi vahingonkorvausta. Ostaja voi myös pidättäytyä kauppahinnan maksusta.

Mika Lahtinen
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Lausunto: luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

4.1 Keskeiset ehdotukset Helsingin seudun kauppakamari haluaa kiinnittää huomiota seudun vakavaan...

Joko nyt pääsisimme eroon sote-palveluiden piilevästä arvonlisäverosta

Piilevä arvonlisävero rasittaa yksityisten sote-palvelujen tuottajia samaan aikaan kun julkisen puolen palvelun tuottajalla ongelmaa ei ole, mutta olisiko ratkaisu ongelmaan vihdoin mahdollinen.

Ravintolayritys ponkaisi pilveen opiskelijoiden avulla

Ostolaskuja, kuitteja, sopimuskaavakkeita, tilausvahvistuksia, muistilappuja, pdf- ja kuvatiedostoja. Satoja sähköposteja, turhia puheluita, työpöydälle tai kotiin unohtuneita muistitikkuja...