Päivitetyt rajanylitysohjeet 14.5.2020 alkaen

Ohjeistus rajanylitykseen poikkeusolojen aikana 14.5.2020 alkaen

Rajaliikenteen säädösperusteisia rajoituksia puretaan 14.5.2020 alkaen Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä sallimalla työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne. Työmatkan välttämättömyyden perustelua ei enää tarvita. Päätöksellä helpotetaan myös lähiomaisten tapaamisia (muutoksia edelliseen 13.5. asti voimassa olevaan ohjeistukseen).

Valtioneuvoston 7.5.2020 tekemän päätöksen mukainen Rajavartiolaitoksen ohjeistus rajaliikenteeseen

Valtioneuvosto päätti 7.5.2020 sisärajavalvonnan jatkamisesta ja rajanylitysliikenteen rajoittamisesta 14.6.2020 asti. Rajavartiolaitoksen ohjeistuksella annetaan matkustajille tietoa sallittuun rajanylitysliikenteeseen kohdistuvista muutoksista 14.5. lukien.

Sisärajoilla sallitaan:

 • paluuliikenne Suomeen
 • paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta
 • työmatkaliikenne
 • muu välttämätön liikenne.

Ulkorajoilla sallitaan:

 • paluuliikenne Suomeen
 • paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta
 • kolmannen maan kansalaisen maasta poistuminen
 • muu välttämätön liikenne.

Perustuslain 9 §:n mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan, ja samoin jokaisella on oikeus lähteä Suomesta. Oikeuteen lähteä maasta voidaan kuitenkin lailla säätää välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi.

1. Sisärajaliikenne

Suomen rajaviranomaiset sallivat sisärajoilla eli Suomen ja toisen Schengen-valtion välisessä liikenteessä:

 1. Paluuliikenne Suomeen
 • a) Suomen kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
 • b) Suomessa asuvat EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
 • c) oleskeluluvalla Suomessa oleskelevat kolmannen maan kansalaiset
 1. Paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta
 • a) muiden EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
 • b) oleskeluluvalla toisessa EU- tai Schengen-valtiossa asuvat kolmannen maan kansalaiset
 1. Työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne
 • a) työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne
 • b) diplomaatit, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstö, sotilashenkilöstö ja avustusjärjestöjen henkilöstö työtehtävissään
 • c) Suomessa opiskelevat henkilöt
 • d) Suomen oleskeluluvalla saapuvat henkilöt sekä oleskeluoikeutensa rekisteröineet EU-/Schengen-kansalaiset
 • e) välttämättömissä perheasioissa matkustavat henkilöt (esimerkiksi lähiomaisen tapaaminen, hautajaiset, häät, sairastapaukset)
 • f) kansainvälistä suojelua tarvitsevat tai muutoin humanitaarisista syistä matkustavat henkilöt
 • g) muu välttämätön ja perusteltu liikenne (esimerkiksi välttämättömät henkilökohtaiset syyt, ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajat, saamelaisten elinkeinon ja kulttuurin harjoittaminen)

Lisäksi sisärajan ylittäminen Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisillä rajajoilla olisi sallittua kalastustarkoituksessa ilman rantautumista toisen valtion alueelle.

Perustuslain 9 §:n mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan, ja samoin jokaisella on oikeus lähteä Suomesta. Oikeuteen lähteä maasta voidaan kuitenkin lailla säätää välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi.

Tavaraliikenteessä sallitaan kansainvälisen rahtiliikenteen lisäksi toimeksiantoon perustuva jakeluliikenne yrityksiltä kuluttajille.

Suunnitellun työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuvan työmatkan tarkoitus ja edellytykset selvitetään rajatarkastuksen yhteydessä. Rajatarkastuksessa voidaan työmatkalaista pyytää esittämään asiakirjoja maahantuloedellytysten täyttymisen toteamiseksi. Tällaisia asiakirjoja voivat erityisesti olla dokumentit työsuhteesta ja toimeksiannosta.

EU-maiden kansalaisten maahantulo ulkomaisena kausityövoimana sallitaan työmatkaliikenteen tavoin 14.5. alkaen.

Ulkomaisen kausityövoiman osalta sallitaan EU-maiden kansalaisten maahantulo kausityöhön muun työmatkaliikenteen tavoin 14.5. alkaen.

Toisen Schengen-valtion kautta kausityötä varten maahan saapuvien kolmannen maan kansalaisten maahantulo tilastoidaan annetun erillisohjeistuksen mukaisesti. Hallitus sallii kevään ja alkukesän tarpeisiin 3 000 henkilön maahantulon EU:n ulkopuolelta aikaisemmin päätetyn 1 500 henkilön lisäksi 14.5. alkaen.

2. Ulkorajaliikenne

Suomen rajaviranomaiset sallivat ulkorajoilla eli Suomen ja Schengeniin kuulumattoman valtion, esimerkiksi Venäjän, välisessä liikenteessä:

 1. Paluuliikenne Suomeen
 • a) Suomen kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
 • b) Suomessa asuvat EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
 • c) oleskeluluvalla Suomessa oleskelevat kolmannen maan kansalaiset
 1. Paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta
 • a) muiden EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
 • b) oleskeluluvalla toisessa EU- tai Schengen-valtiossa asuvat kolmannen maan kansalaiset
 1. Kolmannen maan kansalaisen maasta poistuminen

 2. Välttämätön liikenne
 • a) terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö (mukaan lukien ensihoito) sekä vanhustenhuollon ammattihenkilöstö
 • b) tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstö
 • c) diplomaatit, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstö, sotilashenkilöstö ja avustusjärjestöjen henkilöstö työtehtävissään
 • d) Suomen oleskeluluvalla saapuvat henkilöt sekä oleskeluoikeutensa rekisteröineet EU-/Schengen-kansalaiset
 • e) kansainvälistä suojelua tarvitsevat tai muutoin humanitaarisista syistä matkustavat henkilöt
 • f) muu välttämätön ja perusteltu liikenne, esimerkiksi yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä, toisesta Schengen-sopimukseen kuulumattomasta EU:n jäsenvaltiosta tai Yhdistyneestä kuningaskunnasta saapuvan EU- tai Schengen-valtion kansalaisen tai Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisen työsuhteeseen ja toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne, ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajat, sekä pakottavissa perheasioissa tai muista pakottavista henkilökohtaisista syistä matkustavat henkilöt.

EU-maiden kansalaisten maahantulo ulkomaisena kausityövoimana sallitaan työmatkaliikenteen tavoin 14.5. alkaen

Ulkorajalla kausityötä varten maahan saapuvien kolmannen maan kansalaisten maahantulo tilastoidaan annetun erillisohjeistuksen mukaisesti.

Perustuslain 9 §:n mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan, ja samoin jokaisella on oikeus lähteä Suomesta. Oikeuteen lähteä maasta voidaan kuitenkin lailla säätää välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi.

3. Muu välttämätön liikenne ulkorajoilla

Ulkorajaliikenteessä katsotaan muuksi välttämättömäksi liikenteeksi erityisesti rajanylitysliikenne, joka liittyy yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävään työhön, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä.

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla on määritetty yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävät työt, jotka eivät siedä viivästystä. Listaus kriittisistä tehtävistä ei muodosta maahanpääsyä koskevaa ennakkopäätöstä. Työnantajan tulee erillisellä lomakkeella perustella, miksi Suomeen tulevan työntekijän työtehtävä on kriittinen ja sellainen, että työsuoritus ei siedä viivästystä. Työnantaja täyttää ”Työnantajan perustelu työntekijän maahantulon välttämättömyydestä poikkeustilan aikana” -lomakkeen ja antaa sen työntekijälleen. Suomeen pyrkivä työntekijä esittää tämän lomakkeen rajatarkastuksessa muiden rajanylitykseen vaadittavien asiakirjojen lisäksi. Tässä tarkoituksessa maahan saapuvien maahantulo tilastoidaan annetun erillisohjeistuksen mukaisesti.

Rajatarkastusviranomainen ottaa listauksen kriittisistä tehtävistä sekä työnantajan perustelut huomioon sen arvioidessa välttämätöntä liikennettä. Päätöksen siitä, mikä on välttämätöntä liikennettä, tekee rajatarkastusviranomainen Rajavartiolaitoksen ohjeistuksen mukaisesti kullakin rajanylityspaikalla tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Hallitus sallii kevään ja alkukesän tarpeisiin 3 000 henkilön maahantulon EU:n ulkopuolelta aikaisemmin päätetyn 1 500 henkilön lisäksi 14.5. alkaen. Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkempaa ohjeistusta koskien kolmannesta maasta saapuvia kausityöntekijöitä.

Ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajien maahantulo sallitaan 7.5.2020 alkaen.

4. Ohjeet Suomeen saapuville henkilöille toimista ehkäistä Covid-19 viruksen aiheuttaman epidempian leviämistä

Koronaepidemian leviämisen ehkäisemiseksi sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat yhdessä valmistelleet seuraavan ohjeistuksen ja suosittelevat:

Maahan saapuvan henkilön on syytä 14 vrk ajan rajoittaa tarpeettomia lähikontakteja ja noudattaa omaehtoista karanteenia. Omaehtoisessa karanteenissa liikkuminen rajoittuu vain työpaikan ja asuinpaikan välille sekä muuhun välttämättömään liikkumiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtäviin tulevan on syytä sopia työnantajan kanssa mahdollisista työjärjestelyistä. Työnantajan tulee arvioida tartuntariski ja muuttaa tarvittaessa työtehtäviä 14 vrk ajan maahan saapumisesta asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä työyhteisön turvallisuuden varmistamiseksi.

Omaehtoista karanteenia ei ole tarpeen soveltaa ensihoidon- ja pelastushenkilöstön eikä Rajavartiolaitoksen ja Tullin henkilöstön osalta. Heidänkin on syytä noudattaa yleisiä viranomaisohjeita hyvistä hygieniakäytännöistä, turvaetäisyyksistä ja fyysisten kontaktien välttämisestä tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Hengitystieoireiden ilmentyessä henkilön tulee ottaa välittömästi yhteys terveydenhuoltoon. Tarkempi ohjeistus omaehtoiseen 14 vrk karanteeniin jaetaan maahan saavuttaessa.

Lue myös

Neuvontapalvelut: Lomakausi on jälleen alkamassa

Vuosiloman ansainta Vuosilomalain perusteella työntekijä ansaitsee lomanmääräytymisvuoden 1.4.–31.3. aikana enintään 30 päivää vuosilomaa ja siitä 24 ensimmäistä...

Viikon kysymys: Miten lomautettuina olevien työntekijöiden kesälomien kanssa toimitaan ja voiko kesäloman määrätä pidettäväksi lomautusaikana?

Työnantaja voi määrätä kesäloman pidettäväksi lomautusaikana. Vuosiloma on lakisääteinen ja se...

Neuvontapalvelut: Muistettavaa erilaisista työpaikan poissaoloista

Työntekijän poissaolo-oikeus Osaan poissaoloista työntekijällä on oikeus laissa kerrottujen edellytysten täyttyessä ja osasta täytyy sopia...