Mika Lahtinen on Helsingin seudun kauppakamarin lakimies.

Tunnista tosiasialliset edunsaajat!

Yritysten ja yhteisöjen velvollisuutena on ollut 1.1.2019 lähtien pitää tosiasiallisista edunsaajistaan ajantasaista listaa.

Lain mukaan listasta tulee ilmetä nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, kansalaisuus, kotimaa, kotikunta sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.

Tosiasialliset edunsaajat ja rahanpesulaki

Tietyissä tilanteissa yhteisöille tulee lisäksi velvollisuus ilmoittaa kansalliseen rekisteriin omistajansa ja tosiasialliset edunsaajansa. Rekisteriä ylläpitää Suomessa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH). Rekisteri on julkinen.

Sääntely perustuu EU-direktiiviin ja maksajan tiedot -asetukseen ja rahanpesulakiin (laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä).

Kuka on tosiasiallinen edunsaaja?

Yhteisön tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka viime kädessä:

  1. omistaa suoraan tai välillisesti suuremman kuin 25 % osuuden oikeushenkilön osakkeista tai muuten omistaa vastaavan osuuden oikeushenkilöstä;
  2. käyttää suoraan tai välillisesti suurempaa kuin 25 % osuutta oikeushenkilön äänioikeuksista, ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin, tai;
  3. käyttää muulla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa oikeushenkilössä.

Osoituksena suorasta omistuksesta pidetään sitä, että luonnollisella henkilöllä on suurempi kuin 25 % omistusosuus tarkasteltavasta oikeushenkilöstä.

Myös välillinen omistaminen huomioidaan ja osoituksena välillisestä omistuksesta pidetään sitä, että:

  1. oikeushenkilöllä, jossa yksi tai useampi luonnollinen henkilö käyttää itsenäistä päätösvaltaa, on suurempi kuin 25 % omistusosuus tai suurempi kuin 25 % osuus äänioikeuksista tarkasteltavasta oikeushenkilöstä, tai;
  2. luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä, jossa luonnollinen henkilö käyttää itsenäistä päätösvaltaa, on omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin perustuva oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä tarkasteltavan oikeushenkilön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä.

Jos tosiasiallista edunsaajaa ei muun muassa pystytä tunnistamaan, tosiasiallisina edunsaajina pidetään tarkasteltavana olevan oikeushenkilön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

Aatteellisen yhdistyksen tosiasiallisina edunsaajina pidetään yhdistysrekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä. Uskonnollisen yhdyskunnan tosiasiallisina edunsaajina pidetään uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä. Säätiön tosiasiallisina edunsaajina pidetään säätiörekisteriin merkittyjä hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä. Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tosiasiallisina edunsaajina pidetään kaupparekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä. Ulkomaisen trustin edunsaajista on myös omat säännöksensä.

Ilmoittaminen rekisteriin

Ilmoitusvelvollisia ovat muun muassa osakeyhtiö ja osuuskunta. Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö tekevät ilmoitukset vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies. Ilmoitusvelvollisuus ei koske pörssiyhtiöitä (joiden ei myöskään tarvitse pitää luetteloa edunsaajistaan), asunto-osakeyhtiöitä, eikä keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä eikä myöskään säätiöitä ja rekisteröityjä yhdistyksiä. Säätiöiden ja yhdistysten tosiasialliset edunsaajat on määritelty laissa.

Tosiasiallisia edunsaajia koskeva ilmoittamisvelvollisuus PRH:n rekisteriin alkaa 1.7.2019 ja rekisteröintien tulee olla tehty ennen 1.7.2020. Ilmoitus tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa ja ilmoitus on maksuton. PRH ei ota kantaa siihen, kuka on tosiasiallinen edunsaaja.


Mika Lahtinen
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Vastaa ja vaikuta: Kysely Euroopan komission sisämarkkinaohjelmasta

Euroopan komissio on julkaissut avoimen kuulemisen kerätäkseen palautetta sisämarkkinaohjelman 2021–2027 väliarviointia varten.

Vastuullinen liiketoiminta parantaa kannattavuutta 

Kestävä kehitys, kuten vihreä siirtymä, sosiaalisesti vastuulliset liiketoimintatavat ja kiertotalouteen perustuvat tuotteet tuovat liiketaloudellista hyötyä. Itseasiassa kestävän...

Mitä pitää ottaa huomioon ennen vientikaupan aloittamista?

Kauppakumppaneiden taustojen tarkistamisessa voi käyttää Suomessa toimivia luottotietoyhtiöitä. Myös luottovakuuttajat voivat olla hyviä tietolähteitä, varsinkin...