Artikkelikuva

Uuden hallituksen asuntopolitiikka alue- ja asuntoasiain valiokunnan käsittelyssä

Kauppakamarin alue- ja asuntoasiain valiokunnan vieraaksi oli kutsuttu eduskunnan ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Tiina Elo (vihr.), joka hallitusneuvotteluissa veti asuntopolitiikan alaryhmää.

Hänen mukaansa asuntopolitiikan keskeisiä tavoitteita ovat muun muassa kestävän kaupunkikehityksen tukeminen ja asuntorakentamisen lisääminen kasvavilla kaupunkiseuduilla sekä sisäilmaongelmiin ja rakentamisen laatuun puuttuminen.

Asuntopolitiikasta tehdään tavoitteellinen kahdeksan vuoden kehittämisohjelma. Suurimpia kaupunkiseutuja koskevaa MAL-sopimusmenettelyä vahvistetaan ja sopimuskausi pidennetään 12-vuotiseksi. Kohtuuhintaisten asuntojen määrää lisätään valtion tukemalla ARA-tuotannolla. Puurakentamista edistetään ja maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistamista jatketaan. Rakentamisen laatua parannetaan muun muassa säätämällä rakentamisen toteutusvastuu pääurakoitsijalle.

Aihe kirvoitti kokouksessa vilkkaan keskustelun. Ylätason tavoitteita pidettiin yleisesti ottaen hyvinä.

Erityisesti kaupunkirakenteen tiivistämistä, olemassa olevien kaupunkiseutujen kehittämistä ja täydennysrakentamista kannatettiin.

Samalla muistutettiin, että parhaiten asuntojen hinnat pitää kurissa tarjonnan lisääminen. Asuntotuotantoa edistäisi muun muassa kaavoitus- ja lupaprosessin nopeuttaminen, ja kuntakohtaisista eroavaisuuksista pitäisi päästä eroon. Ylipäätään kaivattiin ohjelmien jalkauttamista kuntien toimintakulttuureihin saakka.

Pyrkimys lisätä pääurakoitsijan vastuuta rakennusvirheistä sai osakseen sekä vastustusta että kannatusta. Sen pelättiin muun muassa vaikeuttavan muuten hyväksi osoittautuneen allianssi-mallin käyttöä. Laatuongelmien ratkaisemiseksi pidettiin hankintalain uudistamista välttämättömänä. Puurakentamisen kannusteita ja käyttötarkoituksen muutosavustuksia toivottiin myös yksityisen asuntotuotannon puolelle.

Kaupan sijainnin ohjauksen katsottiin menneen aivan liian pitkälle ja yksityiskohtaiseksi.

Ohjausta pitäisi järkevöittää MRL:n uudistamisen yhteydessä.

Lue myös

Neuvontapalvelut: Yhteenvetoa ja poimintoja yritysverotuksen viimeaikaisista muutoksista

Uuden hallitusohjelman kynnyksellä on hyvä hetki katsoa taaksepäin ja käydä läpi niitä veromuutoksia, joita on tehty edellisellä hallituskaudella.

Lausunto: Ympäristöministeriön ehdotus hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Huomioita alueidenkäytön kokonaisuudesta Yleistä Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on yksi tämän...

Kauppakamarien PK-hallitusbarometri: Yrityksen ulkopuoliset hallituksen jäsenet tuovat lisäarvoa hallitustyöskentelyyn

Reilu puolet kyselyyn vastanneista PK-yrityksistä ei maksa hallituksensa jäsenille palkkiota. Tilanne...