Verovapaat henkilökuntaedut

Kaikki rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot ovat veronalaisia.

Työnantajalta saadut edut ovat siis pääsääntöisesti veronlaista tuloa, ellei tuloverolaissa erikseen ole jotain etua verovapaaksi säädetty. Myös oikeuskäytäntö voi aikaansaada jonkin laissa mainitsemattoman edun verovapauden. Tuloverolain 69 §:ssä säädetään verovapaista tavanomaisista henkilökuntaeduista.

Tavanomainen henkilökuntaetu

Työnantajan henkilökunnalle järjestämät etuudet voivat olla verovapaita, kun tietyt kriteerit täyttyvät. Edun on tultava omalta työantajalta tai samaan konserniin kuuluvalta yhtiöltä. Jos edun antaja on asiakas tai yhteistyökumppani, kyse ei ole tavanomaisesta henkilökuntaedusta vaan todennäköisesti veronalaisesta edusta. Henkilökuntaetu voidaan antaa koko henkilökunnalle ja työnantajan palveluksesta eläkkeellä oleville. Verovapaat henkilökuntaedut ovat kollektiivisia eli etu on nimenomaan tarjottava koko henkilökunnalle. Erityistapauksissa objektiivisin perustein jotain etua voidaan tarjota vain tietylle henkilöstöryhmälle, mutta kollektiivisuus on pääsääntö.

Etujen on oltava tavanomaisia ja kohtuullisia. Tavanomaisuudella tarkoitettaan sitä, että millaisia etuja muut yritykset työntekijöilleen yleisesti Suomessa ja samalla alalla tarjoavat. Kohtuullisuudella tarkoitetaan edun laatua ja raha-arvoa. Raha-arvossa tulee ottaa huomioon sekä työnantajalle edusta aiheutuneet kustannukset, että työntekijän säästyneet elantomenot. Työstä, tehtävästä tai palveluksesta korvauksena annettu etu ei ole verovapaa. Etu ei ole myöskään verovapaa, jos se annetaan palkan sijasta.

TVL 69 §:ssä luetellaan tavanomaiset verovapaat henkilökuntaedut

  • etu työnantajan järjestämästä työterveydenhuollosta lukuun ottamatta työntekijän omien työterveyshuollon ulkopuolisten sairaus- ja terveydenhoitokulujen korvaukset
  • henkilökunta-alennus työnantajan tuottamista tai kaupan pitämistä tavaroista tai palveluksista
  • merkkipäivälahja tai vähäinen muu lahja, joka on saatu muuna kuin rahana tai siihen verrattavana suorituksena
  • etu työnantajan järjestämästä virkistys- ja harrastustoiminnasta
  • etu työnantajan järjestämästä yhteiskuljetuksesta asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla
  • toimialalla tavanomainen ja kohtuullinen etu, jonka liikenteenharjoittajan palveluksessa tai tämän palveluksesta eläkkeellä oleva saa työnantajalta matkaan oikeuttavana vapaa- tai alennuslippuna
  • työnantajan tilapäisesti järjestämä sairaan lapsen hoitoetu ajalta, jona työntekijällä olisi oikeus hoitovapaaseen täysin palkkaeduin
  • työntekijän työkäyttöä varten järjestetyn tietoliikenneyhteyden yksityiskäyttö
  • enintään 400 euron vuosittainen etu työnantajan tarjoamasta työntekijän omaehtoisesta liikunta- tai kulttuuritoiminnasta
  • entiselle työntekijälle tarjottu työterveyshuolto työsuhteen päättymisestä kuuden kuukauden ajan

Yllä oleva luettelo ei ole tyhjentävä. Muunkinlainen tavanomainen ja kohtuullinen etu voi olla verovapaa. Oikeuskäytäntö luo tulkintaa muiden etujen verotuskohtelusta. Oikeuskäytännöstä ja Verohallinnon ohjeista on muodostunut näihin kaikkiin etuihin tavanomaisuuden ja kohtuullisuuden kriteerit. Kriteerit saattavat liittyä edun raha-arvoon, edun sisältöön tai saadun edun toistuvuuteen.

Lue myös:

Koulutusten ja tapahtumien toteutus jatkuu toistaiseksi turvallisesti etänä

Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Noudatamme ja seuraamme jatkuvasti THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä, ja tästä syystä järjestämme kaikki koulutuksemme ja muut tilaisuutemme 31.1.2021 asti vain etänä. Ajantasaisen koulutusvalikoimamme löydät aina KauppakamariKaupasta.
Edellinen artikkeli Aiesopimus – sitovuudesta ja sisällöstä Seuraava artikkeli Helsingin kantakaupungin hitaasti edistyvät katutyöt kismittävät tienkäyttäjiä