Teija Kerbs on kirjanpidon asiantuntijana Helsingin seudun kauppakamarissa.

Näin käsitellään kehittämismenot kirjanpidossa, verotuksessa ja voitonjaossa

Kehittämismenojen käsittely kirjanpidossa muuttui vuoden 2016 alussa. Tätä vuotta aiemmin taseeseen sai kirjajata menot erityistä varoivaisuutta noudattaen sekä tuli noudattaa Työ- ja elinkeinoministeriön asetusta kehittämismenojen aktivoinnista.

Seuraavassa tekstissä käyn läpi miten kehittämismenot kirjanpidossa, verotuksessa ja voitonjaossa käsitellään tällä hetkellä.

Mitä kehittämismenot ovat

Kehittämistoiminta on tutkimustulosten tai muun tietämyksen soveltaminen uusien aikaisempia olennaisesti parempien raaka-aineiden, laitteiden, tuotteiden, prosessien, järjestelmien ja palvelujen suunnitteluun ennen kaupallisen tuotannon tai käytön aloittamista

Esimerkkejä:

 • Prototyyppien ja mallien suunnittelu, rakentaminen ja testaus
 • Uuteen teknologiaan perustuvien työkalujen, ohjainten, muottien, matriisien suunnittelu
 • Suuruusluokaltaan sellaisen koelaitoksen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö, jolla ei ole edellytyksiä taloudellisesti kannattavaan tuotantoon
 • Valitun uuden tai entistä paremman raaka-aineen, laitteen, tuotteen, prosessin, järjestelmän tai palvelun suunnittelu, toteuttaminen tai testaus.

Käsittely kirjanpidossa

Kirjanpitolain luvussa Arvostus- ja jaksotussäännöksistä todetaan seuraavaa:

 • KPL 5:8 § Tutkimus- ja kehittämismenojen jaksottaminen
  • Tutkimusmenot kirjataan tilikauden kuluksi
 • Tutkmustoimintaa on muun muassa kehittämistoiminnan kohteiden etsintä, arviointi ja valinta
  • Kehittämismenot saadaan aktivoida, jos niiden odotetaan tuottavan tuloa useampana tilikautena
  • Aktivoidut kehittämismenot on poistettava vaikutusaikanaan, enintään 10 vuodessa
  • Kehittämismenoja ei saa aktivoida muina pitkävaikutteisina menoina
 • Aktivoitavat menot ovat
  • Kehittämistoiminnasta aiheutuneet välittömät menot mukaan lukien toimintaan välittömästi osallistuneiden henkilöiden palkat ja henkilösivukulut.
  • Kehittämistoimintaan liittyvän aineettoman omaisuuden poistojen osuus
  • Kehittämistoiminnasta aiheutuneet korkomenot

Kulut tulee kirjanpidossa olla esimerkiksi kustannuspaikalla eroteltu, jotta aktivointi voidaan suorittaa.

Käsittely verotuksessa

 • Kehittämismenot verotuksessa
  • EVL 25 §: Liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävät tutkimustoiminnan menot
 • Lukuun ottamatta pysyvään käyttöön tarkoitetun rakennuksen tai rakennelman tai näiden osan hankintamenoja
  • Ovat verovuoden kulua
  • Voidaan verovelvollisen vaatiessa vähentää kahden tai useamman vuoden poistoina.
   Vaatiminen tarkoittaa että kirjanpitovelvollinen on kirjannut kyseisen kulun taseeseensa.

Huomioitava varojenjaossa

Aktivoidut kehittämismenot pienentävät jakokelpoista omaa pääomaa, myös vanhat aktivoinnit jotka tehty ennen vuotta 2016.

Liitetiedossa esitettävässä laskelmassa jakokelpoisesta omasta pääomasta tulee siis vähentää taseessa jäljellä oleva kehittämismenojen määrä huomioimatta sitä, koska kehittämismeno on syntynyt.

Nettovarallisuutta laskettaessa

 • Kehittämismenoilla ei ole aikaisemmin ollut varallisuusarvoa nettovarallisuuslaskennassa. Oikeuskäytännön myötä vuonna 2014 myös verotuskäytäntö muuttui
 • KHO 2014:120:totesi päätöksessään seuraavaa:
  • Kirjanpidossa aktivointi sallittu asetuksen edellytysten täyttyessä vain, jos erällä on todennäköistä varallisuusarvoa
  • Kun erällä on varallisuusarvoa kirjanpidon tiukoilla ehdoilla, niin myös verotuksessa tällä erällä katsotaan olevan varallisuusarvoa

Verolaista ei ilmene säännöstä, joka estäisi tällaisen varallisuuserän ottamisen nettovarallisuuslaskelmaan mukaan.


Teija Kerbs

kirjanpidon asiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Miten huomioin kirjanpidon ja verotuksen eroja tuottoja ja kuluja kirjattaessa

Lue myös

Viikon kysymys: kulujen aktivointi ja käsittely vuosikuluina kirjanpidossa

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Lainaa vai tukea koronaviruksen aiheuttamasta tulonmenetyksestä – käsittely kirjanpidossa

Pyynnön maksujärjestelystä voi tehdä OmaVerossa 26.5.2020 alkaen. Jos yritys on jo...

Irtaimen käyttöomaisuuden tuplapoistot

Koneista, kalustosta ja muusta aktivoidusta irtaimesta käyttöomaisuudesta voidaan tehdä verotuksessa vuosittain maksimissaan 25 %:n poisto menojäännöksestä.