Artikkelikuva

Opintovapaan siirtäminen

Työnantajalla ei ole mahdollisuutta kieltää opintovapaata. Työnantaja voi siirtää opintovapaata, jos se haittaa tuntuvasti työnantajan toimintaa. Vapaata saa kerralla siirtää enintään kuusi kuukautta. Jos kyseessä on harvemmin kuin kuuden kuukauden välein alkava koulutus, opintovapaan alkua voi siirtää enintään seuraavan koulutusjakson alkamiseen.

Tuntuvan haitan aiheutumista arvioidaan tapauskohtaisesti. Esimerkiksi tilanne, jossa sijainen on välttämätön, mutta sellaista ei ole saatavilla, voi oikeuttaa työnantajan siirtämään opintovapaan alkua. Lisäksi työnantajalla voi olla vaikeuksia hankkia sijaisia, jos useampi työntekijä hakee opintovapaata samaan aikaan.

Tilapäinen henkilöstövaje voi joissain tilanteissa oikeuttaa opintovapaan siirtämiseen, mutta työnantajan toiminnassa jatkuvasti esiintyvä henkilöstövaje ei voi olla perusteena opintovapaan siirtämiselle.

Mikäli työntekijän aikaisemmasta opintovapaasta on kulunut alle kuusi kuukautta, työnantaja voi siirtää opintovapaata, vaikka siitä ei aiheutuisikaan työnantajalle tuntuvaa haittaa. Siirto-oikeutta ei kuitenkaan ole, jos opintovapaalla saatetaan loppuun aiemmalla opintovapaalla aloitettu opiskelu tai koulutus.

Vähintään viiden työntekijän yrityksissä työnantaja voi siirtää työntekijän opintovapaan alkamisajankohtaa vain kaksi kertaa peräkkäin.

Pienemmässä yrityksessä työnantajan oikeutta opintovapaan siirtämiseen ei ole rajoitettu kahteen kertaan, vaan se voi olla jatkuvaakin. Kummassakin tapauksessa siirtäminen edellyttää, että opintovapaasta aiheutuu työnantajan toiminnalle tuntuvaa haittaa.

Jos useampi työntekijä hakee opintovapaata samalle ajalle, työnantaja voi päättää, kenelle opintovapaa myönnetään, jos myöntäminen kaikille yhtäaikaisesti aiheuttaisi yritykselle tuntuvaa haittaa.

Etusijalla ovat tällöin työntekijät, jotka hakeutuvat ammatilliseen koulutukseen tai suorittamaan peruskoulun oppimäärää.

Mikäli etusija ei tällä perusteella ratkea, on etusijalle asetettava ne työntekijät, jotka ovat saaneet vähiten koulutusta.

Jos työnantajan ja työntekijän välillä on erimielisyyttä siitä, onko työntekijällä oikeus opintovapaan pitämiseen, on työnantajalla tilanteessa tulkintaetuoikeus. Työntekijällä ei siis ole itsenäistä oikeutta jäädä opintovapaalle, jos työnantaja sen kieltää.

Kirsi Parnila
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Kauppakamari 4/2019

Artikkeli on julkaistu myös 10.12. ilmestyneessä printtilehdessä»

 

Lue myös

Arvokasta tietoa saatavana osaamistarpeista

Talouden nopea muutos korostaa yritysten osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointia. Laajaan yhteistyöhön perustuva Ennakointikamari tuottaa tähän arvokasta tietoa.

Opintovapaa

Työntekijällä on oikeus enintään kahden vuoden opintovapaaseen viiden vuoden aikana. Opintovapaaseen on oikeus työntekijällä, jonka työsuhde samaan...

Kootut kysymykset henkilökuntaeduista

Täytyykö henkilökuntaedut antaa kaikille työntekijöille, jotta ne ovat verovapaita? Tavanomaisista henkilökuntaeduista säädetään tuloverolain 69 §:ssä. Ensimmäisessä momentissa...