Artikkelikuva

Oppisopimuksesta välitöntä apua osaajapulaan

Stadin AO:ssa oppisopimuksia suoritetaan eniten terveys- ja hyvinvointialoilla, mutta koulutusmuoto auttaa yrityksiä löytämään osaajia myös palvelu- ja teknisillä aloilla.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa (Stadin AO) vuosittain noin 2500 opiskelijaa suorittaa ammatillisen tutkintoa tai tutkinnon osaa oppisopimuksella.

Apulaisrehtori Sari Slöörin mielestä yritykset voisivat hyödyntää vieläkin enemmän koulutusmuotoa, jossa ammattitaito opitaan tekemällä alan töitä.

”Oppisopimus antaa yritykselle mahdollisuuden kouluttaa juuri omiin tarpeisiin sopiva uusi työntekijä. Se sopii hyvin myös nykyisen henkilökunnan lisäkoulutukseen”, Slöör perustelee.

Hänen mielestään oppisopimuskoulutus tarjoaa kustannustehokkaan ja välittömästi vaikuttavan mahdollisuuden saada uutta osaamista yrityksen tarpeisiin.

”Keskeinen hyöty on, että opiskelija on töissä opintojen alusta lähtien muutamia oppilaitoksessa mahdollisesti tapahtuvia lähiopetuspäiviä lukuun ottamatta.”

Oppisopimus sitouttaa tehokkaasti yritykseen

Stadin AO:ssa oppisopimuksella voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Tutkinnon suorittaminen kestää tyypillisesti noin 1–3 vuotta riippuen opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta.

Slöörin mukaan oppisopimuksen hyödyntäminen kiinnostaa etenkin osaajapulasta kärsiviä toimialoja, koska opiskelijat saadaan näin kiinnittymään tehokkaasti työpaikkaan jo opintojen aikana.

”Moni oppisopimuskoulutuksen suorittanut jää yritykseen. Työllistymisprosentti on korkea.”

Slöörin mukaan Stadin AO:ssa oppisopimuskoulutus on suosituinta sosiaali- ja terveysalalla. Myös palvelualojen, liiketoiminnan ja teknisten alojen tutkintoja ja niiden osia suoritetaan oppisopimuksena.

”Olemassa olevan henkilökunnan osaamisen vahvistamisessa oppisopimusta hyödynnetään muun muassa lähiesimiehen ammattitutkinnossa ja tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnoissa”, Slöör mainitsee.

Perehdytykseen kannattaa panostaa

Oppisopimusopiskelijan tulee olla 15 vuotta täyttänyt ja peruskoulun käynyt. Yläikärajaa ei ole.
Slöörin mukaan oppisopimukseen hakeutuu tyypillisesti opiskelijoita, joilta opinnot ovat jääneet aikanaan kesken tai jotka kaipaavat uutta osaamista tai alan vaihtoa.

”Henkilö on saattanut vaikkapa työkokeilun kautta löytää itseään kiinnostavan alan ja yrityksen, jonka kanssa hän haluaa jatkaa suhdetta oppisopimuksella.”

Slöörin mukaan oppisopimus edellyttää omatoimisuutta, sillä sopiva työpaikka on löydettävä itse. Lisäksi henkilön on oltava kyvykäs ja motivoitunut yhdistämään opiskelu työhön.

Työnantajan on puolestaan sitouduttava tarjoamaan tutkintoon liittyviä monipuolisia työtehtäviä ja mahdollistamaan osallistuminen oppilaitoksen lähiopetuspäiviin. Tutkinnosta riippuen niitä on noin 1–5 päivää kuukaudessa. Lisäksi yrityksen tulee nimetä kokenut osaaja opiskelijan työpaikkaohjaajaksi, joka perehdytyksen ohella arvioi ammatillista edistymistä. Stadin AO järjestää ohjaajille maksuttomia koulutuksia.

Kustannukset kohtuulliset yritykselle

Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen, jossa osapuolina ovat työnantaja, opiskelija ja koulutuksen järjestäjä. Opiskelijan työajan tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa.

Oppisopimuksen kustannukset ovat Slöörin mielestä yritykselle kohtuulliset. Opiskelijalle maksetaan vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa työssäolopäiviltä. Lähiopetuspäivät voi sopia palkallisiksi tai palkattomiksi.

Välillisiä kustannuksia oppisopimuksesta syntyy, kun työpaikkaohjaajan työaikaa kuluu opiskelijan perehdytykseen. Tämän vuoksi yrityksellä on mahdollista saada harkinnanvaraista koulutuskorvausta, joka perustutkinnoissa on tyypillisesti 100–200 euroa kuukaudessa.

Työttömän työnhakijan oppisopimuskoulutukseen työnantaja voi hakea palkkatukea TE-toimistosta ja mahdollista kuntalisää opiskelijan kotikunnalta.

Oppisopimus sopii myös yrittäjälle

Sari Slöör huomauttaa, että myös yrittäjä voi hakeutua oppisopimuskoulutukseen ja opiskella esimerkiksi omaa ammattialaa, yrittäjyyttä, johtamista ja liiketoiminnan kehittämistä.

”Oppisopimusta suorittavan yrittäjän tulee hankkia toinen kokenut yrittäjä mentoriksi, joka tukee opintojen etenemistä.”

Sopiva mentori voi löytyä omista verkostoista tai hakemalla häntä valtakunnallisesta mentoripankista.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus kestää tyypillisesti 1–3 vuotta. Se sisältää arjen työtehtävien kautta tapahtuvaa oppimista, jota täydennetään koulutuspäivillä oppilaitoksessa.


Oppisopimus

Oppisopimus antaa työnantajalle mahdollisuuden kouluttaa yrityksensä tarpeisiin sopiva uusi työntekijä tai täydentää nykyisen henkilöstön osaamista.

Oppisopimuskoulutuksessa perustutkinnot ovat ilmaisia opiskelijalle ja yritykselle. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista oppilaitos saattaa periä kohtuullisen maksun opiskelijalta.

Ammatillisten oppilaitosten yritysvastaavat auttavat selvittämään oppisopimuksen ja muiden koulutusmuotojen soveltuvuutta yrityksen tarpeisiin. Stadin AO:ssa yritys voi ottaa yhteyttä toimialakohtaisiin asiakkuusvastaaviin.

Pikakeinoja yritysten osaajapulaan

Ennakointikamari nostaa esiin Helsingin seudun korkeakoulujen, ammatillisen koulutuksen järjestäjien , TE-toimiston sekä ELY-keskuksen palveluja, jotka tarjoavat työnantajille ratkaisuja osaavan työvoiman turvaamiseksi. Palveluja löytyy vaikkapa uuden työvoiman rekrytointiin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Monet palvelut auttavat yrityksiä erityisesti kansainvälisten työntekijöiden rekrytoinneissa. Tutustu keinoihin!

Lue myös

Business Vantaa auttaa yrityksiä tiedon ja palvelujen löytämisessä

Tavoitteena on menestyvä Vantaa, jossa yritykset kukoistavat ja kehittyvät. – Helsingin seudun kauppakamarin Vantaan alueyksikön...

Muuttuvat osaamistarpeet vaativat koulutukselta ketteryyttä

Yritysten nopeasti muuttuvat osaamistarpeet vaativat oppilaitosten koulutukselta ketteryyttä. Careeria pystyi auttamaan muutoskoulutuksella koronan koettelemaa ilmailualaa.

Osaajapulaan helpotusta urakierron kautta

Yrityksen tarvitsemaan asiantuntijatyöhön voi löytyä tekijä helpoiten omasta talosta. Sisäisten urapolkujen edistämisessä hyödynnetään yhä enemmän ammattikorkeakoulun koulutuksia.