Mika Lahtinen on Helsingin seudun kauppakamarin lakimies.

Ostettiin bisnes – mitä ostettiin? Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroista

Yritys voi haluta laajentaa liiketoimintaa muutenkin kuin orgaanisen kasvun avulla. Tällöin yritysjohto usein harkitsee liiketoiminnan laajentamista ostamalla lisää liiketoimintaa, mikä mahdollistaa nopeamman kasvun.

Motiivina voi olla esimerkiksi myös osaamisen ja tietotaidon hankkiminen tai immateriaalioikeusien hankinta. Joskus voidaan hakea myös synergiaetuja, kustannustehokkuutta tai ostaa kilpailija pois markkinoilta.

Liiketoiminnan hankinta voidaan toteuttaa käytännössä joko ostamalla yritys (osakekauppa tai esimerkiksi avoimen yhtiön osuuksien ostaminen) tai liiketoiminnan ostamisella (liiketoimintakauppa).

Riippumatta motiivista, miksi liiketoimintaa hankitaan, tulee ymmärtää osakekaupan ja liiketoimintakaupan ero.

Mikä on osakekauppa?

Osakekaupassa ostaja ostaa yhtiön osakekannan. Myyjänä näin ollen ovat ostettavan yhtiön osakkeenomistajat. Osakekaupan seurauksena ostaja maksaa myyjälle kauppahinnan ja näin ollen ostajataho saa määräysvallan yhtiössä.

Osakekaupan jälkeen yhtiön osakasluettelo tulee päivittää, mutta yhtiössä ja sen toiminnassa ei tapahdu suoraan mitään toiminnallisia muutoksia kaupan seurauksena. Jos ostajana on yhtiö ja osakekaupan jälkeen ostajayhtiöstä on tullut emoyhtiö, hallituksen on viivytyksettä ilmoitettava siitä tytäryhteisön hallitukselle tai vastaavalle toimielimelle. Tytäryhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen on annettava emoyhtiön hallitukselle konsernin aseman arvioimiseksi ja sen toiminnan tuloksen laskemiseksi tarvittavat tiedot.

Ennen osakekauppaa on usein järkevää luopua yhtiön ylimääräisestä omaisuudesta, josta ostaja ei halua maksaa ja jakaa voittovaroja myyjille.

Ostetun yhtiön toiminta

Ostettu yhtiö vastaa edelleen sopimuksistaan ja muista sitoumuksistaan ja toimii edelleen itsenäisenä yhtiönä. Yhtiön työntekijät ja toimitusjohtaja sekä hallitus jatkavat yhtiön palveluksessa. Tavallista on kuitenkin, että uusi omistaja haluaa vaihtaa yhtiön hallituksen mieleisekseen ja myös yhtiön toimitusjohtaja saatetaan vaihtaa.

Uusi omistaja saattaa haluta tehdä myös muita muutoksia ostamansa yhtiön toimintaan, mutta on huomioitava, että, koska yhtiöt ovat erillisiä, tulee päätöksenteon tapahtua myös ostetun yhtiön omissa toimielimissä.

Kannattaa myös huomioida, että sellainen yhtiön ja sen ainoan osakkeenomistajan välinen sopimus tai sitoumus, joka ei kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan, on merkittävä tai liitettävä hallituksen kokouksen pöytäkirjaan. Ostettu yhtiö voidaan tarvittaessa fuusioida myöhemmin ostajayhtiöön.

Mikä on liiketoimintakauppa?

Liiketoimintakaupassa myyjäyhtiö myyn tietyn määritellyn liiketoiminnan ostajalle ja saa vastikkeeksi kauppahinnan. Liiketoiminta siirtyy ostajalle. Liiketoiminnan ja siihen siirtyvien oikeuksien ja velvollisuuksien määritteleminen on erityisen tärkeää, jotta tiedetään, mikä on kaupan kohteena.

Myös liiketoimintakaupan mukana siirtyvien työntekijöiden määrittely on erityisen tärkeää. Jos liiketoiminnan luovuttaminen muodostaa työsopimuslaissa tarkoitetun liikkeen luovutuksen, tulee tämä ottaa huomioon, kuten myös yhteistoimintalain mukainen tiedottamisvelvollisuus. Liikkeen luovutuksessa liiketoimintaan kuuluvat työntekijät siirtyvät automaattisesti ja pakottavasti ostajan palvelukseen.

Liiketoimintakauppa sopii yleensä tilanteisiin, jossa halutaan hankkia tietty liiketoimintakokonaisuus, mutta ei muuta liiketoimintaan liittymätöntä.

Mika Lahtinen
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Kauppaan liittyvät sopimukset ja muu dokumentaatio

Sekä liiketoimintakauppaan että osakekauppaan liittyy ostokohteen tarkastus ja tätä koskeva raportti (due diligence), joka poikkeaa ostokohteesta riippuen. Kauppaan liittyy säännönmukaisesti myös jo neuvotteluvaiheessa tehtävä salassapitosopimus. Kaupasta laaditaan kauppakirja, ja usein saatetaan laatia myös esi- tai aiesopimus kaupan toteuttamisesta.

Kaupan toteuttamisessa voidaan joutua huomioimaan myös esimerkiksi viranomaislupien ja sopimusten siirtäminen ja sopimusten jatkuminen. Myös erilaiset rahoitusjärjestelyt ja niihin liittyvä dokumentaatio voi tulla laadittavaksi ja myös työsopimukset, jos halutaan esimerkiksi sitouttaa aiemmat omistajat yhtiöön työntekijöinä kaupan jälkeen.

Sekä liiketoiminta- että osakekauppa vaativat käytännössä eri alojen asiantuntijoiden käyttöä muun muassa asiakirjojen laadinnassa, ostokohteen arvon määrittämisessä ja verokysymyksissä. Kaupan toteuttamiseen tuleekin varata riittävästi aikaa ja taloudellisia resursseja, ja käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita.

Lue myös

Neuvontapalvelut: Muistettavaa erilaisista työpaikan poissaoloista

Työntekijän poissaolo-oikeus Osaan poissaoloista työntekijällä on oikeus laissa kerrottujen edellytysten täyttyessä ja osasta täytyy sopia...

Viikon kysymys: vuosiloman kertyminen sairauspoissaolon aikana

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

FinnCham-harjoittelijan kuulumiset San Diegosta

Olen Noora Tuomisto, 22-vuotias opiskelija Haaga-Helia Ammattikorkeakoulusta. Opiskelen kolmatta vuotta tradenomi tutkintoani ja suuntautumisaineeni on Global Markets...