Artikkelikuva

Kauppakamarin selvitys: Koulutus keskeisessä roolissa osaajapulan ratkomisessa

Yritykset pitävät koulutusta tärkeänä keinona osaajapulan ratkaisemisessa. Ennakointikamarin osaajakyselyyn vastanneista yrityksistä jopa 90 prosenttia nostaa osaamiseen panostamisen tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi. Jopa 64 prosenttia yrityksistä potee yhä pulaa osaajista. Osaajapula on pysynyt yrityksissä korkealla viimeisen parin vuoden ajan, selviää Ennakointikamarin osaajakyselystä.

Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari selvitti yritysten arvioita osaamistarpeista Uudellamaalla. ”Tällä hetkellä 64 prosenttia vastanneista yrityksistä kokee osaajapulaa. Tilanne on pysynyt Venäjän aloittaman hyökkäyssodan, inflaation ja muiden haasteiden vaikutuksesta huolimatta lähes samalla tasolla kuin vuosina 2021–2022. Osaajapulaa raportoineiden vastaajien osuus on ollut kyselyissämme yli 60 prosenttia syksystä 2021 lähtien. Yritysten rekrytointitarpeet ovat säilyneet korkealla vaikeasta maailmantilanteesta huolimatta”, kertoo Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja.

Ojan mukaan vastaajayritysten rekrytointitarve kasvaa 37 prosentilla seuraavan puolen vuoden aikana. ”Osuus on hiukan laskenut syksystä 2022, jolloin se oli 48 prosenttia, mutta yhä vain seitsemän prosenttia vastaajista kertoo rekrytointitarpeen vähentyvän seuraavan puolen aikana. Vastaajista 56 prosenttia uskoo rekrytointitarpeen pysyvän nykyisellä tasolla. Työvoiman kysyntään ei ole odotettavissa nopeaa romahdusta. Työvoiman kysyntä näyttää jatkuvan yrityksissä vahvana”, Oja selventää.

Yritysten rekrytointinäkymät ovat laskeneet useamman vuoden aikajänteellä, mutta vain vähän. Yhä lähes kaksi kolmesta vastaajista (65 prosenttia) arvioi, että rekrytointitarve kasvaa seuraavan parin vuoden aikana. Vain kolme prosenttia vastaajista uskoo rekrytointitarpeen vähenevän muutaman vuoden aikajänteellä.

Puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi, että osaavan työvoiman saatavuus rajoittaa yrityksen kasvua tai liiketoiminnan kehittämistä vähintäänkin jonkin verran. Osuus on kasvanut hiukan syksyyn 2022 verrattuna.

”Vastaajat kertovat palveluiden ja aukioloaikojen karsimisesta, markkinoinnin vähenemisestä ja laajenemisen mahdottomuudesta, kun uusia osaajia puuttuu. Samalla nykytilankin ylläpito vaikeutuu ja jo talossa oleva henkilöstö kuormittuu”, Oja muistuttaa.

Koulutus on yrityksille tärkeä keino osaajien löytämiseksi

Osaajakyselyssä tiedusteltiin yritysten näkemyksiä uuden hallituksen työvoimapoliittisista toimenpiteistä. Erityisen tärkeiksi vastaajat arvioivat koulutukseen panostamisen, jota tärkeänä tai erittäin tärkeänä piti peräti 90 prosenttia vastaajista. Tarkentavissa kommenteissa vastaajat painottivat koulutuspanostusten merkitystä niin korkeakoulutuksessa kuin ammatillisessa koulutuksessa. Työttömyysturvan uudistamista piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä 71 prosenttia, työperäisen maahanmuuton helpottamista 65 prosenttia ja työnvälityksen tehostamista 63 prosenttia vastaajista.

”Tulokset osoittavat, että koulutuksen merkitys osaajapulaan vastaamisessa on yritysten näkökulmasta erittäin suuri”, korostaa johtava asiantuntija Riikka Vataja Helsingin seudun kauppakamarista. ”Yritykset pitävät yhteistyötä esimerkiksi ammatillisen koulutuksen kanssa tärkeänä osaavan työvoiman tavoittamiseksi. Pitkäkestoisen osaajapulan ratkaiseminen edellyttää tulevalta hallitukselta rohkeita panostuksia koulutukseen. Vastakkainasettelua eri koulutusasteiden välillä on vältettävä. Yritykset tarvitsevat sekä korkeakoulutettuja että ammatillista osaamista”, Vataja jatkaa.

”Leikkausten kohdentaminen koulutukseen saattaisi tuoda säästöjä lyhyellä aikajänteellä, mutta pidemmällä aikavälillä se estää kasvua ja pahentaa kestävyysvajetta”, Vataja painottaa.

Osaajia etsitään yrityksiin uusin tavoin

Pitkään jatkuneet rekrytointivaikeudet ovat saaneet yritykset etsimään ratkaisuja monin eri tavoin. Vastaajista 29 prosenttia oli kokeillut viime vuosina yhteistyötä alueen koulutuksentarjoajien kanssa ja 28 prosenttia vastaajista oli tehnyt yhteistyötä alueen TE-palveluiden tai yksityisten palveluntarjoajien kanssa. Myös nykyisen henkilökunnan osaamistason nostamista, vieraskielisen jo maassa olevan työvoiman rekrytointia, osaamisen ostamista talon ulkopuolelta tai uusien työntekijöiden laajempaa kouluttamista tehtäviinsä oli hyödyntänyt vähintään neljännes (25 prosenttia) vastaajista. Lisäksi vajaa neljännes (23 prosenttia) vastaajista oli harkinnut uusien työntekijöiden laajempaa kouluttamista tehtäviinsä, yhteistyötä alueen koulutuksentarjoajien kanssa tai täsmätyökykyisen työvoiman rekrytointia.

Ennakointikamarin Osaajakysely tehtiin 24.3.-3.4.2023 ja kyselyyn vastasi 239 Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritystä eri toimialoilta.

Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari kokoaa työssään yhteen työ- ja elinkeinohallinnon, yritykset, oppilaitokset ja aluehallinnon. Ennakointikamariverkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja etsii konkreettisia ratkaisuja ja toimenpiteitä Uudenmaan työllisyyden kysymyksiin. Ennakointikamari tuottaa vuosittain kaksi tilannekatsausta Uudenmaan alueelta.

Rekrytointi- ja osaamiskysely, kevät 2023 (PDF)

Lue myös

Työllisyysalueiden yhteistyö on TE25-uudistuksen onnistumisen edellytys

TE-palveluiden uudistus osuu aikaan, jona yrityksillä on kova tarve osaavalle työvoimalle. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyrityksille...

Tervetuloa Ennakointikamarin ajankohtaisaamuun

Ennakointikamari pitää kaksi kertaa vuodessa kaikille avoimen Teams-ajankohtaiskatsauksen. Kevään 2023 ajankohtaissessio pidetään tiistaina 16.5. klo 9:00 –...

Lausunto: Hallituksen esitys ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt ulkomaalaislain 5 luvun ja siihen liittyvien lakien uudistamisesta lausuntoa. Helsingin...